Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.H.13.3 Aktieavance

Fra og med indkomståret 2010 reglerne for beskatningen af selskabers - og dermed samtidig fondes og foreningers - aktieavancer . For en nærmere gennemgang henvises til afsnit S.G.4 Selskaber.

Næringsaktier:

Selskabers og fondes gevinst og tab ved afståelse af næringsaktier beskattes efter lagerprincippet, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23. Gevinst og tab på egne aktier, der er at betragte som næringsaktier, skal dog ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 10.

Udbytte skal medregnes fuldt ud.

Datterselskabsaktier:

Selskabers og fondes gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 8. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om næringsaktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17.

Udbytte skal ikke medregnes, jf. § 13, stk. 1, nr. 2.

Koncernselskabsaktier:

Selskabers og fondes gevinst og tab ved afståelse af koncernselskabsaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 8. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om næringsaktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17.

Udbytte skal ikke medregnes, jf. § 13, stk. 1, nr. 2.

Porteføljeaktier:

Selskabers og fondes gevinst og tab ved afståelse af porteføljeaktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset ejertid, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9.

Selskaber og fonde skal anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på porteføljeaktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 5. Det følger dog af § 23, stk. 6, at selskaber og fonde i stedet kan benytte realisationsprincippet på de porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet.

Tab på porteføljeaktier behandles forskelligt afhængigt af, om selskabet eller fonden anvender lagerprincippet eller realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab ved afståelse af porteføljeaktier.

Hvis selskabet eller fonden benytter lagerprincippet, kan tab fratrækkes i den skattepligtige indkomst, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9, stk. 2. Det vil sige ingen kildeartsbegræsning.

Hvis selskabet eller fonden derimod benytter realisationsprincippet, kan tab kun fradrages i gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9, stk. 3. Kan tabet ikke udnyttes i salgsåret, kan det fremføres til senere år, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9, stk. 4. Ved skifte til lagerprincippet kan fremførte tab fradrages i nettogevinster på porteføljeaktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9, stk. 4.

Det følger dog af FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 3, at fonde omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 1 og 4 kun kan anvende på porteføljeaktier, såfremt fonden uddeler, hvad der svarer til summen af den skattepligtige indkomst og indtægter, som i henhold til FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2 og § 10 ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Fonden skal således foretage uddelinger eller hensættelser til almenvelgørende eller almennyttige formål efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 1 henholdsvis § 4, stk. 4, der svarer til summen af den skattepligtige indkomst og de skattefri indtægter efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2 (bundfradraget på 25.000 kroner) og FBL (fondsbeskatningsloven) § 10 (skattefrie datterselskabsudbytter). Uddelinger af tidligere hensatte midler skal ikke medregnes.

Hensættelser efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 5 til konsolidering af fondskapitalen skal i den forbindelse betragtes som uddelinger. Det vil sige, at en fond med almenvelgørende eller almennyttige formål, der benytter realisationsprincippet, over en periode på 5 år skal uddele min. 80 pct. af sine indtægter og hensætte resten til konsolidering. Fonde, der ikke har et almenvelgørende eller almennyttigt formål, skal uddele 100 pct.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.