Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.1.3.2.1 Gevinst og tab omfattet af KGL

Gevinst og tab på fordringer og gæld medregnes i medfør af KGL (kursgevinstloven) § 25, stk. 1 som udgangspunkt i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres (realisationsprincippet).

Selskaber omfattet af KGL (kursgevinstloven) § 2 - herunder forsikringsselskaber - skal medregne gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet, jf. KGL (kursgevinstloven) § 25, stk. , 1. pkt. Tab og gevinst på gæld er omfattet af hovedreglen i KGL (kursgevinstloven) § 25, stk. 1 .

Livsforsikringsselskaber skal efter reglerne i KGL (kursgevinstloven) § 25, stk. 1. pkt. anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer. De i KGL (kursgevinstloven) § 25, stk. , 2. pkt. angivne fordringstyper - som er undtaget fra lagerprincippet - gælder ikke for livsforsikringsselskaber jf KGL (kursgevinstloven) § 25, stk. , sidste pkt. Livsforsikringsselskaber skal således i medfør af sidstnævnte bestemmelse medregne gevinst og tab på de ellers undtagede fordringer efter lagerprincippet.

Lagerprincippet er obligatorisk for et livsforsikringsselskabs opgørelse af tab og gevinst på fordringer. Livsforsikringsselskaber kan med hensyn til tab og gevinst på gæld - som andre selskaber - anmode om tilladelse til at anvende et andet princip end realisationsprincippet, jf KGL (kursgevinstloven) § 25, stk. . Dispensationsadgangen i sidstnævnte bestemmelse er for et livsforsikringsselskabs vedkommende alene mulig for så vidt angår gevinst og tab på gæld, idet lagerprincippet gælder for alle livsforsikringsselskabets fordringer.

Se også LV Almindelig del afsnit A.D.2.17 Livsforsikringsselskaber - opgørelse af gevinst og tab på fordringer - KGL § 28.

KGL (kursgevinstloven) § 31Ifølge KGL (kursgevinstloven) § 31 sker der i visse tilfælde begrænsning i fradragsretten for tab på aktiebaserede finansielle kontrakter. Bestemmelsen gælder dog ikke for selskaber m.v. efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17. Fra og med indkomståret 2001 gælder tabsfradragsbegrænsningen endvidere ikke for livsforsikringsselskaber omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 3-8, jf. KGL (kursgevinstloven) § 31, stk. 1, 4. pkt.

Om KGL (kursgevinstloven) § 31 se LV Almindelig del afsnit A.D.2.18.5 Tabsfradragsbegrænsning - selskaber.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.