Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.D.2.2 Kredsen af skattepligtige fysiske personer og dødsboer

Hvilke personer og dødsboer der er omfattet af KGL (kursgevinstloven) afgrænses af reglerne om skattepligt i henhold til KSL (kildeskatteloven) og DBSL (dødsboskatteloven), uanset om der er tale om fuld eller begrænset skattepligt.

Følgende fysiske personer og dødsboer er således omfattet af KGL's regler om gevinst og tab på fordringer og gæld:

  • Personer, der er fuldt skattepligtige her til landet efter KSL (kildeskatteloven) § 1.
  • Dødsboer, der er fuldt skattepligtige her til landet efter DBSL (dødsboskatteloven) § 1, stk. 2.
  • Personer, der er begrænset skattepligtige her til landet efter KSL (kildeskatteloven) § 2.
  • Dødsboer, der er begrænset skattepligtige her til landet efter DBSL (dødsboskatteloven) § 1, stk. 3, jf. KSL (kildeskatteloven) § 2.

Kredsen af begrænset skattepligtige er udvidet i forhold til den til og med 1997 gældende KGL (kursgevinstloven) til også at omfatte:

Udenlandske personer og dødsboer, der er begrænset skattepligtige som følge af ejerskab til fast ejendom i Danmark, uden at ejendommen er knyttet til et fast driftssted, for så vidt angår fordringer og gæld, der har tilknytning til den faste ejendom, jf. KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr.5, henholdsvis DBSL (dødsboskatteloven) § 1, stk. 3, jf. KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5.

Udvidelsen vil f.eks. betyde, at der kan indtræde beskatning, når begrænset skattepligtige personer og dødsboer foretager ekstraordinær indfrielse af et kontantlån, der har pant i en fast ejendom beliggende her i landet. For fordringer og gæld vedrørende fast ejendom, der er erhvervet eller påtaget før indkomståret 1998, er der i § 42, stk. 11, fastsat regler om indgangsværdier. Herefter er spørgsmålet, hvilke regler i KGL (kursgevinstloven) den fysiske person eller dødsboet er omfattet af. Loven sondrer således mellem:

  • Ikke-pengenæringsskattepligtige fysiske personer og dødsboer, KGL (kursgevinstloven) § 12.
  • Pengenæringsskattepligtige fysiske personer og dødsboer, KGL (kursgevinstloven) § 12, jf. § 13 om fordringer henholdsvis § 12, jf. § 19 om gæld og pengenæring.

For enkelte fordringstyper er det fortsat relevant at afgrænse KGL's anvendelsesområde i forhold til SL (statsskatteloven), se herom afsnit A.D.2.3.4 Om forholdet mellem SL' s og KGL' s anvendelsesområde - A.D.2.3.4.2.

I det følgende beskrives efter hvilke regler fysiske personer og dødsboer er skattepligtige af gevinst og tab på fordringer og gæld.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.