Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.D.2.19 Beskatning ved fraflytning m.v. - KGL § 37

Nye regler om fraflytningsbeskatning>Bemærk at reglerne om fraflytningsbeskatning i KGL (kursgevinstloven) er blevet ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2010.
Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler i KGL (kursgevinstloven) § 37 om fordringer, gæld og finansielle kontrakter, herunder reglerne om henstand.<

PersonerPersoner omfattet af KGL (kursgevinstloven) § 12 er omfattet af reglerne om fraflytningsbeskatning i KGL (kursgevinstloven). Se nærmere afsnit A.D.2.19.1 Kredsen af skattepligtige personer

Selskaber mv.Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 med virkning fra indkomståret 2010 blev KGL (kursgevinstloven) § 37 ændret, således at reglen ikke længere omfatter selskaber mv. Reglen omfattede for selskabers vedkommende faste driftssteder i Danmark af udenlandske selskaber. Sådanne faste driftssteder er mht. overførsel af aktiver og passiver, så disse aktiver og passiver ikker længere er omfattet af dansk skattepligt og det faste driftssteds ophør er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 4, hvorefter der sker beskatning som ved afståelse.
Hvis ledelsen for et dansk registreret aktieselskab flytter til udlandet, skal flytningen anses for opløsning af selskabet efter SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 5, hvorefter aktiver og passiver anses for afståede. For selskaber mv. der ikke er registreringspligtige, fx selskaber mv. omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 6, skal en flytning anses for overgang til skattefri virksomhed. Overgang til skattefri virksomhed anses for ophør efter SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 4 og dette indebærer at selskabet mv. anses for at have afstået sine aktiver med eventuel avancebeskatning til følge. Se A.D.2.19.2 Kredsen af skattepligtige selskaber m.v., hvor der er en henvisning til en beskrivelse af de hidtil gældende regler for selskabers vedkommende.

Hensigten med reglerneKGL (kursgevinstloven) § 37 omhandler beskatning af visse urealiserede gevinster og tab på fordringer og finansielle kontrakter ved fraflytning m.v. Hensigten med bestemmelsen er at sikre dansk beskatning af gevinster og tab, som er optjent i forbindelse med skattepligt til Danmark, men ikke realiseret ved skattepligtsophør m.v. Dette sker ved, at fraflytning ligestilles med realisation. Se dog nedenfor om henstand med betaling af fraflytningsskat.

Ved lov nr. 312 af 17. maj 1995 om ændring af forskellige skattelove (international beskatning) blev der i selskabsskatteloven og kildeskatteloven indført generelle regler om beskatning ved skattepligtens ophør for selskaber og personer. Disse regler har ingen selvstændig betydning for beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, der reguleres af kursgevinstlovens særregler i § 37.

Ikrafttrædelse mv. for de nye regler>Lov nr. 724 af 25. juni 2010 der ændrer reglerne i KGL (kursgevinstloven) om fraflytningsbeskatning har virkning fra 1. juli 2010, se nævnte lovs §§ 1, nr. 36 og 20, stk. 8.
Dvs. personer hvis skattepligt til Danmark ophører pga. fraflytning eller som følge af flytning af skattemæssigt hjemsted den 1. juli 2010 eller senere omfattes af de nye regler. Se nærmere afsnit A.D.2.19.3 Opgørelse af gevinst og tab samt reglerne om henstand.<

Personer fraflyttet mv. før den 1. juli 2010>Personer hvis skattepligt er ophørt som følge af fraflytning eller hvis skattemæssige hjemested er flyttet før den 1. juli 2010 og som efter dagældende KSL (kildeskatteloven) § 73E har eller vil få henstand med betalingen af fraflytterskatten (henstandsbeløbet), forfalder henstandsbeløbet til betaling, når aktiverne afstås, gælden indfries eller personen dør.
Der skal gives meddelelse til told- og skatteforvaltningen om afståelsen senest den 1. juli i året efter afståelsen eller indfrielsen henholdsvis dødsåret.
Frist for betaling af forfaldne beløb er den 1. oktober i året efter afståelsesåret mv. med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden.
Er der ikke betalt rettidigt forrentes det forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter med tillæg på 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Se hjemlen i § 20, stk. 16 i lov nr. 724 af 25. juni 2010.<

Henstand>Der kan efter de nye regler opnås henstand med betaling af fraflytningsskatten, men i forhold til de hidtil gældende regler i KGL (kursgevinstloven) § 37 er der kommet nye betingelser for at få henstand, og der er indført nye regler for, hvornår fraflytterskatten skal betales. Se nærmere afsnit A.D.2.19.3 Opgørelse af gevinst og tab samt reglerne om henstand.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.