Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.B.1.10.3 Medarbejderobligationer ved udlodning - LL § 7 A, stk. 1, nr. 3

Ophævelse af skattefritagelse for medarbejderobligationer Regelsættet om medarbejderobligationer i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3 er ophævet ved lov nr. 519 af 12. juni 2009 § 1, nr. 9. Af denne lovs § 5, stk. 5 fremgår det, at ophævelsen har virkning for udlodning af obligationer, der sker den 1. januar 2010 eller senere. Er der før den 22. april indgået aftale mellem den ansatte og virksomheden om udlodning af obligationer, finder LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3 fortsat anvendelse, såfremt aftalen ikke har en længere varighed end 12 måneder. Se nærmere herom i afsnit A.B.1.10.3.1.

I det følgende beskrives den nu ophævede § 7 A, stk. 1, nr. 3.

Efter bestemmelsen i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3 skal udbytteandele eller lignende, som en arbejdsgiver udlodder til personer, der er ansat i hans virksomhed, ikke medregnes ved opgørelsen af medarbejderens indkomst. Det er en betingelse, at der udstedes obligationer af arbejdsgiveren for disse udbytteandele, og skattefritagelsen omfatter kun selve værdien af de tildelte obligationer, men ikke disses senere afkast. De i afsnit A.B.1.10 Medarbejderaktier og andre medarbejderordninger nævnte betingelser skal alle være opfyldt, for at medarbejderobligationsordningen kan betragtes som skattefri efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3.

I SKM2009.67.SR accepterer Skatterådet ikke en medarbejderobligationsordning, hvor medarbejdernes akkumulerede opsparing via lønnedgangen i løbet af året (fratrukket afgiften til staten), indsættes på spærrede konti i medarbejdernes navne.

Reglerne kan anvendes såvel af arbejdsgivere, der driver virksomhed i selskabsform, som af arbejdsgivere i personligt ejede virksomheder. I SKM2008.436.SR bekræfter Skatterådet, at såkaldte halvoffentlige virksomheder kan anvende reglerne. Også kommuner kan udstede medarbejderobligationer i henhold til LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3, jf. SKM2008.912.SR.

Seneste afgørelser på området: SKM2007.477.SR, SKM2007.683.SR , SKM2007.690.SR og SKM2008.110.SR.

I SKM2008.477.SR accepterer Skatterådet, at medarbejdere i en tilkøbt division, som ikke modtager bonus som en del af deres løn, kan holdes uden for en ordning, hvorefter medarbejderne kan vælge at få en beregnet bonus udbetalt i form af medarbejderobligationer, da de pågældende medarbejdere tilbydes en alternativ medarbejderobligationsordning, finansieret via en aftalt nedgang i medarbejderens kontante løn.

FavørelementetDet er endvidere en betingelse, at værdien af obligationen inklusiv afgift efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. ikke overstiger 10 pct. af den ansattes løn. Opgørelsen af årslønnen samt tidspunktet for beregning af favørelementet fastsættes efter de samme retningslinier som ved tildeling af aktier til favørpris, jf. afsnit A.B.1.10.1 Medarbejderaktier til favørpris- LL § 7 A, stk. 1, nr. 1.

VærdiansættelsenBåde ved beregningen af afgiften og ved afgørelsen af, hvilket beløb arbejdsgiveren kan fradrage ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, må kursværdien af de udstedte obligationer lægges til grund.

Udgangspunktet for værdiansættelse af unoterede obligationer er handelsværdien. I mangel af andet grundlag til at udfinde handelsværdien foretages kursfastsættelsen på grundlag af en teknisk beregning af nutidsværdien af alle forventede fremtidige afkast.

Beregningen foretages med udgangspunkt i den gennemsnitlige, effektive obligationsrente for enhedsprioritetsobligationer, som på tidspunktet for obligationsudstedelsen opfylder kravet til mindsterenten i kursgevinstloven. Kursen bestemmes som 100 gange forholdet mellem den beregnede nutidsværdi og fordringens pålydende. Kursen afrundes nedad til den nærmeste kurs, der er delelig med fem.

For obligationer, hvor forrentningsvilkårene ikke på forhånd er kendt, f.eks. fordi renteafkastet fastsættes på grundlag af virksomhedens udbytteprocent, foretages kursfastsættelsen på basis af de forventninger, der kan udledes af foreliggende budgetter.

I SKM2008.889.SR fastsætter Skatterådet, hvordan værdiansættelse af en medarbejderobligation kan finde sted, når der stilles bankgaranti for obligationens hovedstol. For så vidt angår diskontering af obligationens hovedstol anvendes som eksempel den senest tilgængelige rente på en 5-årig dansk statsobligation (kilde: Nationalbankens hjemmeside). Med hensyn til diskonteringsrenten på obligationens rentedel, hvortil der ikke er knyttet en bankgaranti, anvendes som eksempel den effektive rente på enhedsobligationer, hentet fra OMXs hjemmeside. Kursen på medarbejderobligationen fastsættes herefter som summen af nutidsværdien for henholdsvis hovedstolen og rentebetalingerne.

AfgiftHvis de udloddede udbytteandele for en eller flere ansatte overstiger et årligt grundbeløb på 5.200 kr. (2009) til hver medarbejder, skal arbejdsgiveren betale en afgift på 45 pct. af det beløb, hvormed obligationernes værdi overstiger grundbeløbet på 5.200 kr. (2009). Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Afgiften er indkomstskattefri for medarbejderen.

Arbejdsgiverens berigtigelse af afgiftsbeløbet sker ved uopfordret indbetaling heraf til Told- og skatteforvaltningen senest en måned efter retserhvervelse af medarbejderobligationerne. Arbejdsgiveren er endvidere oplysningspligtig i henhold til SKL (skattekontrolloven) § 10 A. Bemærk, at SKL (skattekontrolloven) § 10 A er ændret ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 og har virkning for indberetning og oplysninger vedrørende kalenderåret 2009 og senere.

Afgiftsbeløbet er indkomstskattefrit for medarbejderen.

BåndlæggelseSkattefriheden er betinget af, at obligationerne båndlægges i 5 år, i et og samme danske pengeinstitut, eller et pengeinstitut indenfor EU eller EØS.

Medarbejderobligationer, der er udstedt efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3 skal stadig være båndlagt i 5 år fra udløbet af det år, hvor medarbejderobligationerne blev udloddet, selv om § 7 A, stk. 1, nr. 3 er ophævet med virkning fra og med den 1. januar 2010.

I SKM2008.425.SR bekræftede Skatterådet, at forpligtelsen i henhold til tildelte medarbejderobligationer kunne overføres til et nyt selskab uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderne, henholdsvis det overdragende selskab, der havde udstedt medarbejderobligationerne. Overførslen fandtes ikke at stride mod båndlæggelseskravet i LL (ligningsloven) § 7A.

For ordninger omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3 skal der indsendes oplysninger om:
  • Løbetid forrentning og indfrielse af obligationer
  • Kursværdi på erhvervelsestidspunktet af obligationer samt den nominelle værdi af det tildelte obligationsbeløb.
  • Principper for opgørelse af medarbejderens årsløn
  • Den tildelte værdi i forhold til medarbejderens årsløn.
  • Eventuelle begrænsninger i retten til at erhverve obligationer.
  • Hvorvidt medarbejderen på erhvervelsestidspunktet er ansat i det selskab eller den virksomhed, hvorfra obligationerne erhverves eller modtages, eller i det pågældende selskabs datter- eller datterdatterselskab, herunder disses udenlandske filialer.
  • Tidspunktet for båndlæggelsen, båndlæggelsens omfang og det pengeinstitut hvor obligationerne er båndlagt.

Beskatning efter KGL (kursgevinstloven) Den skattemæssige behandling af kursgevinst og-tab, som henholdsvis arbejdsgiveren/medarbejderen realiserer ved senere indfrielse af medarbejderobligationerne, følger de almindelige regler i kursgevinstloven.

>For medarbejderobligationer, der erhverves henholdsvis påtages inden den 27. januar 2010 henvises til LV2009 afsnit A.B.1.10.3 Medarbejderobligationer ved udlodning - LL § 7 A, stk. 1, nr. 3 vedrørende den såkaldte mindsterenteregel i KGL (kursgevinstloven) § 14, stk. 2, som er ophævet ved lov nr. 724 af 25/06/2010.<

Virksomhedens fradragDen særlige fradragshjemmel i § 7 A, stk. 1, nr. 3, 5. pkt., er ophævet med virkning fra 31. maj 2003. Virksomheden kan dog fortsat fratrække både værdien af de udloddede obligationer og en eventuel afgift i den skattepligtige indkomst i henhold til SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a. Fradraget kan udnyttes på tidspunktet for medarbejderens retserhvervelse. De problemer dette kan afføde, hvis virksomheden ikke faktisk får betalt ydelser i henhold til obligationerne f.eks. hvis virksomheden går konkurs, således at virksomheden har fået et fradrag for en ikke-erlagt ydelse, må klares som ved andre uberettiget opnåede fradrag, ved f.eks. genoptagelse af virksomhedens skatteopgørelse for det relevante år.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.