Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.3.4 Kreditorinformation

Indhold

Afsnittet handler om omfanget af den information, der skal meddeles fordringshaverne. 

Afsnittet indeholder:

 • Meddelelser til fordringshaverne om bobehandlingen mv.
 • Meddelelse straks efter konkursdekretets afsigelse
 • Oversigt over aktiver og passiver
 • Statusoversigt og redegørelse
 • Halvårlige redegørelser
 • Meddelelse om skiftesamling til stadfæstelse af regnskab
 • Indkaldelse til orienteringsmøde
 • Kreditorudvalgets adgang til oplysninger. 

Meddelelser til fordringshaverne om bobehandlingen mv.

Under behandlingen af konkursboet modtager fordringshaverne en række meddelelser om selve bobehandlingen, regnskaber og status på sager i boet. Disse meddelelser gives efter KL §§ 124-126 og indeholder vigtige oplysninger til brug for den enkelte fordringshavers vurdering af arbejdet med boet. Meddelelserne giver derfor et indblik i boet, og fremsendes disse ikke, skal dette forhold indgå i vurderingen af, om bostyret bør søges afsat. Se KL § 114. 

Meddelelse straks efter konkursdekretets afsigelse

Straks efter konkursdekretets afsigelse sender kurator meddelelse herom til fordringshaverne og til virksomhedspanthavere (se TL § 47 c, stk. 3, nr. 1) og fordringspanthavere (se TL § 47 d). Meddelelsen skal desuden straks sendes til fordringshavere, som kurator senere får kendskab til. Meddelelsen skal også indeholde de oplysninger, der nævnes i KL § 108, stk. 1 og 2, og § 128. 

Hvis der skal afholdes skiftesamling til valg af kurator og eventuelt kreditorudvalg (se KL § 108, stk. 2), underretter kurator straks fordringshaverne herom. 

Straks efter denne skiftesamling underretter kurator fordringshaverne om det endelige bostyre. 

Se KL § 124. 

Oversigt over aktiver og passiver

Inden tre uger efter konkursdekretets afsigelse sender kurator en oversigt over boets aktiver og passiver til skifteretten og til fordringshaverne. 

Se KL § 125, stk. 1. 

Statusoversigt og redegørelse

Så snart de fornødne oplysninger er tilvejebragt og senest fire uger efter konkursdekretets afsigelse, sender kurator en statusoversigt og en redegørelse for de vigtigste årsager til konkursen til skifteretten og til fordringshaverne. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om de vigtigste regnskabstal for den periode, der er forløbet siden det senest udarbejdede regnskab, samt forklaring på væsentlige afvigelser mellem dette og boets status. 

Se KL § 125, stk. 2. 

Kurators redegørelse bør også indeholde oplysning om, hvorvidt der er konstateret dispositioner eller retsforfølgning, der bør søges omstødt, men oplysninger kan også gives i senere meddelelser. Fordelen ved den tidlige underretning er, at fordringshaverne måske kan bidrage med vigtige oplysninger.

Sendes også til SKAT

Statusoversigten og redegørelsen skal også sendes til SKAT til brug for bedømmelsen af, om boet er skattepligtigt. Se KSKL § 15, stk. 1. SKAT skal træffe (en foreløbig) afgørelse om eventuel skattepligt inden tre måneder efter at have modtaget de krævede oplysninger. Se KSKL § 15, stk. 2. SKAT skal have meddelelse, hvis der senere indgår et aktiv, der ikke var nævnt i statusoversigten mv. eller havde et usikkert eller omstridt tilhørsforhold. Se KSKL § 15, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.C.9 Skat ved konkurs Skat ved konkurs

Halvårlige redegørelser

Hvert halve år skal kurator derudover sende en redegørelse for boets forhold til skifteretten og til de fordringshavere, der forventes at kunne opnå dividende. Redegørelsen skal indeholde: 

 • Oplysning om boets aktiver og passiver, herunder om der foreligger dispositioner eller retsforfølgning, der kan være omstødelige
 • Redegørelse for bobehandlingen i den forløbne periode, herunder forløbet og resultatet af boets eventuelle fortsættelse af driften af skyldnerens virksomhed
 • Oplysning om, hvilke opgaver kurator har varetaget siden den senest afgivne redegørelse, om den tid, der er medgået til udførelsen af de enkelte opgaver, og om, hvornår opgaverne er udført
 • Oplysning om, hvorpå boet beror, dvs. status, og om muligt, hvornår det forventes afsluttet
 • Oplysning om eventuel begæring om udbetaling af acontosalær til kurator. 

Se KL § 125, stk. 3. 

Meddelelse om skiftesamling til stadfæstelse af regnskab

Kurator sender senest 14 dage før skiftesamling til stadfæstelse af regnskab meddelelse herom til fordringshaverne. Regnskabet eller uddrag af dette vedlægges til de fordringshavere, der forventes at opnå dividende. 

Se KL § 125, stk. 4. 

Indkaldelse til orienteringsmøde

Kurator kan indkalde fordringshaverne til møde med henblik på orientering om og drøftelse af boets forhold. 

Se KL § 125, stk. 5. 

Hvis spørgsmålet kun berører enkelte fordringshavere, kan mødet afholdes kun med indkaldelse af disse. På mødet kan der ikke træffes bindende beslutninger, da sådanne kun kan træffes på en skiftesamling. 

Kreditorudvalgets adgang til oplysninger

Er der nedsat et kreditorudvalg, har dette mulighed for at afkræve kurator oplysninger om boets forhold. 

Se KL § 125, stk. 6.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.