Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.3.5 Kreditorudvalg

Indhold

Afsnittet handler om nedsættelsen af et evt. kreditorudvalg. 

Afsnittet indeholder:

  • Nedsættelse af kreditorudvalg
  • Initiativet kan udgå fra en fordringshaver. 

Nedsættelse af kreditorudvalg

Et kreditorudvalg kan etableres ved afsigelsen af konkursdekretet, når skifteretten skønner det hensigtsmæssigt. Se KL § 107, stk. 2. 

Det kan fx være aktuelt at nedsætte et kreditorudvalg, hvis skyldnerens virksomhed ønskes fortsat, eller hvis en stor del af boets aktiver skal realiseres inden et eventuelt valg af bostyre. 

Skifteretten kan også i forbindelse med afsigelsen af konkursdekretet bestemme, at der skal indkaldes til skiftesamling til valg af kurator og kreditorudvalg. Skiftesamlingen skal da afholdes inden tre uger efter bekendtgørelsen om konkurs efter KL § 109. Se KL § 108, stk. 1. 

Skifteretten kan på ethvert tidspunkt af bobehandlingen indkalde til skiftesamling for at nedsætte kreditorudvalg. Se KL § 116, stk. 1.

Kreditorudvalget har udelukkende en kontrollerende funktion

Kreditorudvalget har udelukkende en kontrollerende funktion, og kurator skal kun underrette det om alle vigtige dispositioner og påtænkte særligt væsentlige dispositioner, medmindre disse ikke kan udsættes uden skade for boet. Se KL § 110, stk. 3. Udvalget kan ikke forbyde eller påbyde kurator at foretage bestemte dispositioner, ligesom kurator heller ikke skal indhente dets samtykke. Kreditorudvalget kan dog stille spørgsmål til kurator. Se KL § 125, stk. 6. 

Skifteretten kan indkalde til skiftesamling, når et medlem af kreditorudvalget ønsker det. Se KL § 118. Indkaldelsen bekendtgøres i Statstidende. Kurator skal sende underretningen til alle, der har særlig interesse i de forhold, der skal behandles på mødet.

Afstemningsreglerne

En tredjedel af de kendte, repræsenterede, stemmeberettigede fordringshavere, enten efter antal eller efter fordringernes beløb, kan på skiftesamlingen kræve, at der nedsættes et kreditorudvalg med højst tre medlemmer. Se KL § 115, stk. 1. Hvis der ikke er enighed, fastsætter skifteretten valgmåden for at muliggøre en alsidig repræsentation af de stemmeberettigede fordringshavere. Hvis mere end halvdelen af de repræsenterede fordringshavere, beregnet efter antal, stemmer på samme person, er denne dog valgt. Se KL § 115, stk. 2.

Afsættelse af medlemmer af kreditorudvalget og udtrædelse

Hvad enten kreditorudvalget er nedsat af skifteretten efter KL § 107, stk. 2, eller af skiftesamlingen, kan skifteretten afsætte medlemmer af kreditorudvalget, ligesom et medlem til enhver tid kan udtræde. Se KL § 117. Hvis skifteretten selv har nedsat kreditorudvalget, eller hvis et medlem ønsker at udtræde, skal kurator underrette fordringshaverne om afsættelsen eller udtrædelsen, hvorefter en fordringshaver vil kunne begære nyt valg, der sker efter reglerne i KL § 115 og § 119, stk. 2. 

Initiativet kan udgå fra en fordringshaver

Hvis en fordringshaver ønsker et kreditorudvalg nedsat, skal denne gøre skifteretten opmærksom herpå. Skiftesamling til valg af kurator og kreditorudvalg skal derfor indkaldes, hvis kurator eller en fordringshaver over for skifteretten skriftligt begærer det senest tre uger efter bekendtgørelsen om konkurs efter KL § 109. Skiftesamlingen skal afholdes inden tre uger fra modtagelsen af denne begæring, og skifteretten skal straks i Statstidende indrykke en bekendtgørelse om skiftesamlingen. Se KL § 108, stk. 2. 

Der skal i øvrigt indkaldes til skiftesamling om nedsættelse af kreditorudvalg, hvis det på et hvilket som helst tidspunkt under bobehandlingen begæres af en kurator eller af en fordringshaver. 

Afstemningen reguleres i alle tilfælde af KL § 115.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.