Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2016-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.1.1.3.3 Tabeltræk efter § 5, stk. 1

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragssatser på basis af tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Aktuelle satser.

Se også

Se også afsnit  G.A.3.1.1.1.3.2 Indkomstbegrebet Indkomstbegrebet om, hvordan RIM opgør den årlige indkomst, hvor RIM finder indkomstoplysningerne - og hvilke oplysninger RIM benytter.

Regel

RIM fastsætter det beløb, som skyldneren skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabellen.

Hvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse, kan der som hovedregel ikke foretages inddrivelse overfor en skyldner, hverken i form af en afdragsordning eller en lønindeholdelse.

RIM regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 42.

Det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarer til det fastsatte årlige afdragsbeløb delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Når afdragsordningen er fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1, anses skyldneren normalt for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Aktuelle satser

Dette skema giver et overblik over de aktuelle satser for 2016. Se SKM2015.688.SKAT.

 

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

110.960

138.359

0 %

6 %

138.360

146.199

4 %

7 %

146.200

154.029

4 %

8 %

154.030

161.869

4 %

9 %

161.870

169.689

4 %

10 %

169.690

177.519

5 %

11 %

177.520

185.359

6 %

12 %

185.360

193.189

7 %

13 %

193.190

201.019

8 %

14 %

201.020

208.839

9 %

15 %

208.840

216.679

10 %

16 %

216.680

224.519

11 %

17 %

224.520

232.339

12 %

18 %

232.340

240.179

13 %

19 %

240.180

247.999

14 %

20 %

248.000

255.839

15 %

21 %

255.840

263.659

16 %

22 %

263.660

271.499

17 %

23 %

271.500

279.339

18 %

24 %

279.340

287.149

19 %

25 %

287.150

294.989

20 %

26 %

294.990

302.819

21 %

27 %

302.820

310.659

22 %

28 %

310.660

318.489

23 %

29 %

318.490

326.309

24 %

30 %

326.310

334.149

25 %

30 %

334.150

341.979

26 %

30 %

341.980

349.819

28 %

30 %

349.820

357.639

29 %

30 %

357.640

og derover

30 %

Udgifter til offentlige transportmidler kan for 2016 fradrages ud over 740 kr. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 4, nr. 3.

Rådighedsbeløb

De fastsatte rådighedsbeløb udgør

  • 1.640 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år
  • 2.100 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år
  • 3.020 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 3, nr. 4

Det fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.020 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.190 kr. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 21.

Bemærk
Når der afdragsfastsættes skal man være opmærksom på, at hvis forældrene ikke er samlevende, så er det den forælder, der får udbetalt (børnefamilieydelsen) nu børne- og ungeydelsen, som bliver anset for forsørger. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 10.

Se også
Afsnit G.A.3.1.1.1.3.4 Betalingsevnevurdering efter § 5, stk. 6 Betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsens§ 5, stk. 6, der beskriver, hvilke særlige forhold, der kan medføre, at RIM kan fastsætte en afdragsordning selv om skyldnerens indtægt ligger under tabellens nedre grænse.

Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.