Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.1.1.3.4 Betalingsevnevurdering efter § 10, stk. 6

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan RIM kan fastsætte en afdragsordning efter en konkret betalingsevnevurdering.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Skyldner anmoder om en betalingsevnevurdering
  • RIM anmoder om en betalingsevnevurdering
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

En afdragsordning skal som hovedregel fastsættes efter tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1. RIM kan dog fastsætte en afdragsordning efter en betalingsevnevurdering frem for efter bestemmelsens tabel

  • hvis skyldner indsender et budgetskema

Tidligere krævede en betalingsevnevurdering enten at særlige forhold talte derfor eller at skyldner havde anmodet om det. Dette er ændret i forbindelse med bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011.

Der er ligeledes ved bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 åbnet en mulighed for, at RIM kan afvise at foretage en betalingsevnevurdering, når denne findes at være uden betydning for afgørelsens udfald.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

se også SKM2013.184.LSR hvor Landsskatteretten ikke fandt, at en betalingsevnevurdering kunne anses for uden betydning for sagens udfald.

Skyldner anmoder om en betalingsevnevurdering

Hvis RIM har fastsat en afdragsordning overfor en skyldner efter tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, og skyldner indsender budgetskema, så skal RIM foretage en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 7.

I den situation skal RIM fastsætte en afdragsordning hos skyldner med det afdrag, som kan fastsættes på baggrund af den konkrete betalingsevnevurdering.

Se også

Se også:

RIM anmoder om en betalingsevnevurdering

RIM bør kun, når der foreligger særlige forhold, bede en skyldner om at indsende oplysninger til brug for betalingsevnevurderingen efter kapitel 7 i inddrivelsesbekendtgørelsen. Anmodningen skal angive det eller de konkrete forhold, der begrunder, at RIM udtager sagen til betalingsevnevurdering.

Eksempler på, hvornår der er tale om særlige forhold

Der er tale om særlige forhold hvis

  • skyldnerens årlige nettoindkomst, der er opgjort efter bestemmelsen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, ligger over den højeste nettoindkomstgrænse i tabellen.
  • sociale eller økonomiske forhold i skyldners husstand, fx skyldners ægtefælles indtægtsforhold, medfører, at skyldners betalingsevne er væsentlig højere eller væsentlig lavere end hans betalingsevne beregnet ud fra skyldners egen nettoindkomst.
  • en skyldners faktiske udgifter, fx til husleje, er meget lave, så skyldnerens betalingsevne i realiteten er højere end betalingsevnen efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1.
  • en fordringshaver efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 3, fortæller RIM om væsentlige ændringer i skyldnerens sociale eller økonomiske forhold, eller beder RIM om, at intensivere inddrivelsen, fordi ændringer i skyldnerens forhold betyder bedre økonomiske forhold. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 4
  • andre forhold efter en konkret vurdering og begrundelse opfylder betingelserne for at være særlige forhold.

Se SKM2007.647.SKAT og SKM2007.661.SKAT.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Nedenfor angives relevante afgørelser fra Landsskatteretten der forholder sig til begrebet betalingsevnevurdering. Det bemærkes, at de nævnte afgørelser primært bygger på den formulering af § 5, der var gældende indtil 24. august 2011, hvorefter der skulle foreligge særlige forhold eller en anmodning fra skyldner for at RIM kunne foretage en betalingsevnevurdering.

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2013.184.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at en betalingsevnevurdering kunne anses for uden betydning for sagens udfald og SKAT skulle derfor foretage en ny betalingsevnevurdering

SKM2006.558.LSR

Et skattecenter havde fastsat en afdragsordning efter en vurdering af skyldnerens betalingsevne efter inddrivelsesbekendtgørelsen. Skattecentret havde ikke nærmere begrundet, hvorfor afdraget var fastsat efter en betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3 og ikke efter tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, der ville medføre et mindre afdrag.

Landsskatteretten udtalte, at det ikke i sig selv kan anses som særlige forhold, at afdrag fastsat efter en betalingsevnevurdering efter kapitel 6 ville være større end afdrag fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Der skal derimod være en nærmere begrundelse for, hvorfor en afdragsordning fastsættes efter en betalingsevnevurdering og ikke efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Alene den omstændighed, at en skyldner har en højere betalingsevne end det afdrag, der kan fastsættes efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1, berettiger ikke RIM til at fastsætte afdraget efter en betalingsevnevurdering. I så fald skulle dette udtrykkeligt være fremgået af bekendtgørelsen.

SKM2009.89.LSR

RIMs afgørelse om forhøjelse af afdrag blev anset som ugyldig, idet afgørelsen var mangelfuldt begrundet og RIM havde afslået en anmodning fra skyldneren om et møde.

ikke relevant efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 922

SKM2009.608.LSR

En skyldners indsendelse af budgetskema til restanceinddrivelsesmyndigheden kunne ikke anses som en anmodning, idet Landsskatteretten anførte, at:

"Skattecentret opfordrede i afgørelsen om fastsættelse af en afdragsordning efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, klageren til at indsende et budgetskema, såfremt klageren mente, at hans husstand efter den fastsatte afdragsordning efter tabeltrækket ikke havde et rimeligt rådighedsbeløb, eller der var særlige forhold, som klageren mente, at der skulle indgå i vurderingen.

Denne opfordring kan ikke med rimelighed forstås på anden måde, end at indsendelsen af budgetskemaet sker med henblik på fastsættelse af en afdragsordning med et lavere afdrag end det fastsatte afdrag efter tabeltrækket.

Klagerens indsendelse af budgetskemaet efter opfordring fra skattecentret kan under disse omstændigheder ikke anses for en anmodning om, at afdragsordningen i stedet fastsættes med et højere afdrag efter en konkret betalingsevnevurdering, der er omfattet af inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 6.

Efter SKATs fortolkning er afgørelsen et udtryk for en konkret vurdering i en konkret sag.

Afgørelsen ændrer ikke den udmeldelse der er kommet i SKM2007.647.SKAT

ikke relevant efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 922

SKM2010.559.LSR

En skyldners indsendelse af en anmodning til SKAT om, at en afdragsordning på 3.050 kr. blev nedsat til 1.000 kr. om måneden, ansås ikke for en konkret anmodning om, at afdragsordningen skulle fastsættes efter en konkret betalingsevnevurdering.

Da skattecentret ikke nærmere havde begrundet, hvilke særlige forhold, der kunne begrunde, at afdraget blev fastsat efter en betalingsevnevur-dering, nedsatte Landsskatteretten derefter det månedlige afdrag til tabeltræk.

ikke relevant efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 922

SKM2010.711.LSR

I denne afgørelse lagde Landsskatteretten vægt på, at det forhold, at et afdrag fastsat efter en betalingsevnevurdering er højere end et afdrag fastsat efter tabeltrækket, ikke i sig selv er et særligt forhold, der kan begrunde, at afdraget fastsættes efter en betalingsevnevurdering.

ikke relevant efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 922

SKM2010.779.LSR

Landsskatteretten anså en afgørelse fra SKAT, hvor en afdragsordning blev fastsat ud fra en betalingsevnevurdering og ikke ud fra tabeltrækket, for ugyldig.

Landsskatteretten lagde vægt på, at afgørelsen ikke opfyldte begrundelseskravet i forvaltningslovens § 24, stk. 1, 1. pkt., idet SKAT ikke havde angivet efter hvilke bestemmelser afgørelsen var truffet.

SKM2010.835.LSR

Landsskatteretten nedsatte det af SKAT fastsatte afdragsbeløb, da det var højere end det afdrag, SKAT kunne have fastsat efter et tabeltræk.

ikke relevant efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 922
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.