Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.1.1.3.2 Indkomstbegrebet

Indhold

Fra 1. januar 2009 skal fastsættelse af afdragsprocenten ske på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret (eIndkomstdata). Dette afsnit beskriver, hvordan RIM opgør den årlige indkomst og hvilke oplysninger RIM benytter.

Afsnittet indeholder:

 • Opgørelse af den årlige indkomst
 • Hvorfra skal indkomstoplysningerne hentes?
 • Data fra eIndkomst
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Data i eIndkomst - hvilken måned bruges, når RIM opgør den årlige indkomst

Opgørelse af den årlige indkomst

Som hovedregel skal RIM fastsætte afdragsordninger som en procentdel (afdragsprocent) af den årlige indkomst (tabeltræk).

Den årlige indkomst opgøres som:

 Den årlige bruttoindkomst
 •  inkl. indtægter nævnt i inddrivelsesbekendtgørelsens > § 17<
 Fratrukket
 = den årlige indkomst

Se inddrivelsesbekendtgørelsens >§ 10, stk. 1.<

RIM skal være opmærksom på, at A-indkomst, som er fritaget for lønindeholdelse efter inddrivelsesbekendtgørelsens >§ 17<, indgår i opgørelsen af nettoindkomsten og dermed i fastlæggelsen af skyldners betalingsevnevurdering.

Hvorfra skal indkomstoplysningerne hentes?

RIM opgør en skyldners årlige indkomst efter følgende princip:

 • Hovedregel: data fra indkomstregistret (eIndkomst). Se inddrivelsesbekendtgørelsens >§ 10, stk. 4<
 • Undtagelse 1: fra seneste årsopgørelse, hvis der ikke foreligger oplysninger i indkomstregistret, på grund af, at indkomsten helt eller delvist ikke er indberettet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens > § 10, stk. 5, 1.pkt., 1. led.<
 • Undtagelse 2: fra seneste årsopgørelse, hvis en væsentlig del af indkomsten består af B-indkomst. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § >10, stk. 5, 1. pkt., 2.led.<

Oplysningerne fra årsopgørelsen skal derfor bruges, når:

 • der kun er indberettet B-indkomst, eller ingen indkomst.
 • der er indberettet B-indkomst i den valgte måned og den udgør mere end 25 % af den samlede indkomst.
 • den seneste årsopgørelse viser overskud af virksomhed før AM-bidrag og SP-bidrag.
 • den seneste årsopgørelse viser underskud i virksomhed/udlejningsejendom.
 • den seneste årsopgørelse viser over-/underskud af udenlandsk virksomhed.

RIM skal ved opgørelse af årsindkomsten efter årsopgørelsen bruge oplysningerne i TastSelv - Selvbetjening restancer. Se SKM2008.5.SKAT.

 • Undtagelse 3: RIM kan fastsætte en afdragsordning med udgangspunkt i gældens størrelse, hvis der ikke er oplysning om skyldners indkomst. Se inddrivelsesbekendtgørelsens >§ 10 stk. 5, 2. pkt.<

Data fra eIndkomst

RIM skal fastsætte en skyldners indkomst på baggrund af data i eIndkomst, når hele skyldners indkomst er indberettet til indkomstregistret.

Skyldners årsindkomst opgøres på baggrund af én måneds indkomst ganget med 12.

RIM beregner skyldners månedlige afdragsbeløb på baggrund af seneste måneds indkomst, >som er tilgængelig for RIM på beregningstidspunktet<, omregnet til årsindkomst. Den måned, som danner grundlag for beregningen er:

Hvis

indkomsttyperne er ens i den seneste måned og den forudgående måned, men skyldner har ikke samme indkomst før skat i de 2 måneder

skal RIM anvende den måneds indkomst, hvor indkomsten er lavest.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens> § 10, stk. 4 og § 13, stk. 4<

indkomsttyperne er ikke ens i den seneste måned og den forudgående måned

skal RIM anvende den senest afsluttede måned til beregning af en skyldners årsindkomst

Bemærk

Indkomsttype(r) er de(n), der er anvendt ved indkomstregistreringen.

Se også

Se også SKM2009.20.SKAT afdragsordninger og lønindeholdelser for en uddybning af, hvordan RIM opgør den årlige indkomst.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2015.718.ØLR

SKAT havde den 24. oktober 2011 truffet afgørelse om lønindeholdelse på baggrund af et varsel udsendt den 4. oktober 2011.

Skyldner gjorde gældende, at kravene var forældet, da han modtog kontanthjælp fra den 3. oktober 2011, hvorfor SKAT ikke lovligt havde kunne foretage løninde-holdelse fra denne dato.

SKAT gjorde gældende, at SKAT efter inddrivelsesbe-kendtgørelsens § 8 (nu § 13) og SKM2009.20.SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse baseret på oplysninger fra indkomstregistret, og at seneste måneds indkomst efter praksis er udtræksmåned minus to måneder. I den konkrete sag var den relevante udtræksmåned således august 2011, hvor skyldner var registreret med lønindkomst.

Østre Landsret fandt, at varsel og afgørelse om løninde-holdelse opfyldte kravene i inddrivelsesbekendtgørelsens § 8 og lagde endvidere til grund, at det tidligst den 9. november 2011 blev indberettet til indkomstregistret, at skyldner modtog kontanthjælp. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at anse afgørelsen om lønindeholdelse for ugyldig.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.