Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.8.1.1.2.5 Tilslutningsafgifter og andre beløb som betingelse for levering ML § 27, stk. 2, nr. 3

Indhold

Dette afsnit beskriver, at der skal beregnes moms af tilslutnings- og oprettelsesafgifter og andre beløb, som leverandøren afkræver modtageren som betingelse for levering af varer og momspligtige ydelser. Se ML (momsloven) § 27, stk. 2, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indskud
  • Lån
  • Sikkerhedsstillelser
  • Depositum
  • Deponering
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I momsgrundlaget skal medregnes tilslutnings- og oprettelsesafgifter og andre beløb, som leverandøren afkræver modtageren som betingelse for levering af varer og momspligtige ydelser. Disse beløb betragtes med andre ord som en del af vederlaget for senere leverancer og er derfor momspligtige. Se ML (momsloven) § 27, stk. 2, nr. 3.

Bestemmelsen har til formål at sikre en momsmæssig ligestilling mellem virksomheder, der opkræver engangsbeløb ved påbegyndelsen af løbende leverancer, og virksomheder, der ikke opkræver sådanne engangsbeløb, men som til gengæld må opkræve en tilsvarende højere betaling for de løbende leverancer. Desuden sikrer bestemmelsen, at virksomhedens etableringsomkostninger, der reelt finansieres af forbrugerne, ikke holdes uden for momsgrundlaget. Se bemærkningerne til lov nr. 102 af 31/3 1967.  

Indskud

Indskud til dækning af andelene i et andelsselskab til finansiering af selskabets formue er sidestillet med en tilslutnings- og oprettelsesafgift, når betaling af indskud er en betingelse for, at selskabet leverer fx varme. Indskud, der er betinget af levering, skal altså medregnes i momsgrundlaget. Det har ikke væsentlig betydning, at en udtrædende andelshaver ikke har krav på udbetaling af nogen anpart af selskabets eventuelle formue. Se UfR1976, 330H.

Betaling/indskud er omfattet af ML § 27, stk. 2, nr. 3, når der er tale om et engangsbeløb, der bliver betalt som en betingelse for fx vandforsyning. En sådan ydelse må sidestilles med de tilslutnings- og oprettelsesafgifter, som er omfattet af bestemmelsen. Se TfS1998, 718LSR.

Lån

Lån, som interessenter yder et vandværk til finansiering af udvidelse, skal ikke medregnes til momsgrundlaget som tilslutnings- og oprettelsesafgifter mv., men er lån, der er momsfri som finansieringsvirksomhed. Se MNA1983, 831.

Sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelse, der indbetales af en virksomheds kunder som sikkerhed for betaling for fremtidige leverancer, skal ikke medregnes til momsgrundlaget, hvis beløbet indsættes i et pengeinstitut på en spærret konto i kundens navn, og virksomheden ikke opnår indtægter fra beløbet.

Depositum

Indmeldelsesgebyr og depositum er omfattet af ML § 27, stk. 2, nr. 3, når det er en betingelse for fx leje af bil, at der bliver betalt indmeldelsesgebyrer og deposita. Se SKM2001.36.LSR.

Deposita skal altså medregnes i momsgrundlaget, selv om de er indbetalt midlertidigt som sikkerhed for købers forpligtelser. I det omfang sådanne momsberigtigede beløb senere bliver betalt tilbage, fx ved ophør af lejemål, kan der foretages regulering af virksomhedens momsgrundlag. Se afsnit A.A.8.3.1.1.4 Beregning af fristen om periodiseringsregler. Reguleringen er betinget af, at der udstedes kreditnota, jf. ML (momsloven) § 52a, stk. 5 (tidligere ML (momsloven) § 52, stk. 5).

Deponering

Der skal ikke betales moms af deponerede beløb på tidspunktet for deponeringen. Deponerede beløb er anbragt på spærrede konti og kan kun frigives efter købsaftalens bestemmelser. Det fremgår af ML § 23, stk. 3, at momspligten indtræder på betalingstidspunktet, hvis betaling helt eller delvist finder sted inden levering eller inden fakturaudstedelse. Idet momslovens bestemmelse om momspligtens indtræden ved betaling skal fortolkes i overensstemmelse med den bagvedliggende bestemmelse i momssystemdirektivet artikel 62-66, er det afgørende for momspligtens indtræden, om vederlaget "er indgået" hos den momspligtige. Deponering af beløb udgør derfor ikke en betaling omfattet af ML (momsloven) § 23, stk. 3 om momspligtens indtræden. Se SKM2009.819.LSR. Se afsnit D.A.7.2.5 om momspligtens indtræden ved forudbetaling ML (momsloven) § 23, stk. 3. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer         

Højesteretsdomme

UfR1976, 330H

I vedtægterne for et fjernvarmeselskab var det bestemt, at den til finansiering af andelsselskabets anlægsformue fornødne kapital skulle tilvejebringes ved, at medlemmerne betalte en forholdsmæssig del (andelen) af anlægsformuen med nærmere fastsatte beløb. Det var antaget, at indskuddene måtte sidestilles med tilslutnings- og oprettelsesafgifter. Der skulle derfor betales moms af indskuddene.

Det havde ikke væsentlig betydning for sagens afgørelse, at en udtrædende andelshaver ikke havde krav på udbetaling af nogen anpart af selskabets eventuelle formue. Med denne bemærkning vil dommen i henhold til de i den i øvrigt anførte grunde være at stadfæste.

Landsskatteretskendelser

SKM2009.819.LSR

Idet momslovens bestemmelse om momspligtens indtræden ved betaling skal fortolkes i overensstemmelse med den bagvedliggende bestemmelse i 6. momsdirektivs art. 10 (nu momssystemdirektivet art 62-66), er det afgørende for momspligtens indtræden, om vederlaget "er indgået" hos den momspligtige. Det afgørende for momspligtens indtræden må forstås sådan, at den momspligtige skal opnå råderet over beløbet.

Da deponerede beløb var anbragt på spærrede konti og kun kunne frigives efter købsaftalens bestemmelser, skulle der ikke betales moms af deponerede beløb på tidspunktet for deponeringerne.

SKM2001.36.LSR

Da leje af biler var betinget af, at der blev betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt månedligt kontingent var disse beløb omfattet af ML (momsloven) § 27, stk. 2, nr. 3. De udgjorde vederlaget for foreningens ydelser, og er momspligtige, jf. ML (momsloven) § 27, jf. ML (momsloven) § 4.

TfS1998, 718LSR

Indbetalinger i form af indskud indgik i Vandværk I/S's formue. Ved en interessents salg af den faste ejendom indtrådte det nye medlem i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser, når vandværket havde modtaget ejerskifteerklæringen. Ved udtræden kunne der ikke fra den tidligere interessents side gøres krav på udbetaling eller udlodning af andel i interessentskabets formue.

Landsskatteretten fastslog, at betalingen/indskud var omfattet af udtrykket "andre beløb", jf. ML (momsloven) § 27, stk. 2, nr. 3, idet der var tale om et engangsbeløb, der blev betalt som en betingelse for vandforsyning. En sådan ydelse måtte sidestilles med de af tilslutnings- og oprettelsesafgifter, som er omfattet af bestemmelsen.

MNA1983, 831

En ejer af et sommerhus, der som interessent var tilsluttet et vandværk, rejste spørgsmål om den momsmæssige stilling for lån, som interessenterne ydede vandværket til finansiering af dets udvidelse. Momsnævnet traf afgørelse om, at der ikke skulle betales moms af de lån, som interessenterne frivilligt havde ydet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning. Lånene kunne ikke betragtes som tilslutnings- og oprettelsesafgifter mv., der skulle medregnes til momsgrundlaget, men måtte anses for momsfrie lån. Nævnet bemærkede imidlertid, at der skulle betales moms af det samlede vandafgiftsbeløb, som afkræves interessenterne til dækning af vandværkets drifts- og anlægsomkostninger, herunder afdrag i forbindelse med tilbagebetalingen af de optagne lån i forbindelse med udvidelsen.

Skatterådet

SKM2022.316.SR

►Spørger leverer brændstof til virksomhedskunder på langtidskontrakter, og påtænker at tilbyde et nyt samlet produkt til busselskaber. Produktet har til formål, at sikre busselskabet sikkerhed for de løbende omkostninger, så disse i videst muligt omfang gøres synlige/kendte på tidspunktet for kontraktindgåelsen.

Modellen indebærer, at Spørger først sælger brændstoffet til et Operatørselskab, som ejes 100 pct. af Spørger. Operatørselskabet videresælger derefter brændstoffet til et busselskab.

Modellen indebærer endvidere, at Spørger etablerer et fuldt funktionsdygtigt tankningsanlæg, der vil være ejet af Spørger. Anlægget vil blive stillet til rådighed for Operatørselskabet, mod at Operatørselskabet betaler et opstartshonorar til Spørger, der omfatter alle Spørgers omkostninger til etablering af tankningsanlægget.

Herudover vil Spørger opkræve en forudbetaling af Operatørselskabet i henhold til en driftsaftale, der også omfatter det brændstof, som Operatørselskabet skal sælge til busselskaberne.

Skatterådet kan ikke bekræfte:

  • at Spørger skal opkræve moms af det opstartshonorar, som Spørger opkræver hos Operatørselskabet. Efter Skattestyrelsens opfattelse, er opstartshonoraret udtryk for betaling for at stille tankningsanlægget til rådighed for Operatørselskabet, hvilket må sidestilles med momsfri udlejning af fast ejendom i momslovens forstand.

Opstartshonoraret kan efter Skattestyrelsens opfattelse ikke anses som opkrævet som betingelse for, at Spørger leverer brændstof til Operatørselskabet, jf. momslovens § 27, stk. 2, nr. 3.

 

SKM2012.708.SR

En havn skulle afregne moms af det indskud, som blev opkrævet hos bådejere ved opstart af brugsaftale, uanset at indskuddet blev tilbagebetalt til bådejeren med tillæg af renter ved brugsaftalens ophør.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.