Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.7.4 Længerevarende leverancer af ydelser inden for EU ML § 25 a

Indhold

Dette afsnit beskriver, at ved leverancer af ydelser inden for EU, indtræder momspligten på det tidspunkt, hvor leveringen finder sted. Hvis der helt eller delvist betales for leverancen inden den faktiske levering, skal betalingstidspunktet anses som leveringstidspunktet. Se ML § 25 a, stk. 1.

Momspligten for længerevarende leverancer af ydelser inden for EU indtræder den sidste dag i kalenderåret fra og med det andet år. Se ML (momsloven) § 25 a, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Mulighed for krydsrevision
 • Suspensionsmulighed ophævet
 • Betingelser for årlig afregning af moms for grænseoverskridende ydelser i EU.

Lovgrundlag

ML § 25 a har følgende ordlyd:

"Stk. 1. Ved levering af ydelser inden for EU, enten her til landet eller til andet EU-land, hvor aftageren af ydelserne er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter § 16, stk. 1, fastsættes leveringstidspunktet efter § 23, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Ved løbende levering af ydelser, der er nævnt i stk. 1, anses leveringen for at finde sted hver den sidste dag i kalenderåret, når leverancen af ydelserne har strakt sig over en periode på mere end 1 år uden mellemliggende afregning eller betaling for ydelserne, og så længe leverancen af ydelserne ikke er afsluttet."

Momssystemdirektivets artikel 64, stk. 2, har følgende ordlyd:

"2. Løbende leverancer af varer, der strækker sig over mere end en kalendermåned, og som på de i artikel 138 fastsatte betingelser forsendes eller transporteres til en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten af de pågældende varer påbegyndes, og leveres uden moms eller overføres uden moms til en anden medlemsstat af en afgiftspligtig person til brug for hans virksomhed, anses for at finde sted ved udgangen af hver kalendermåned, så længe leverancerne ikke er afsluttet.

De ydelser, for hvilke kunden er afgiftspligtig i medfør af artikel 196, som er blevet leveret løbende i en periode på over et år, og for hvilke der inden for samme periode ikke er foretaget afregning eller ydet betaling, anses for at finde sted ved udgangen af hvert kalenderår, så længe leverancerne af de pågældende ydelser ikke er afsluttet.

Medlemsstaterne kan bestemme, at løbende leverancer af varer eller ydelser, der gennemføres i løbet af en vis periode, i visse tilfælde, bortset fra de i første og andet afsnit omhandlede tilfælde, anses for at finde sted mindst én gang om året."

Momssystemdirektivets artikel 66 har følgende ordlyd:

"Uanset artikel 63, 64 og 65 kan medlemsstaterne bestemme, at afgiften for visse transaktioner og for visse kategorier af afgiftspligtige personer forfalder på et af følgende tidspunkter:

 1. senest ved udstedelsen af faktura
 2. senest når vederlaget indgår
 3. såfremt der ikke udstedes faktura, eller såfremt denne udstedes for sent, inden for en specificeret frist, som senest er ved udløbet af den frist for udstedelse af fakturaer, der er pålagt af medlemsstaterne i medfør af artikel 222, eller såfremt en sådan frist ikke er pålagt af medlemsstaten, inden for en specificeret frist fra datoen for afgiftspligten.

Undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse på leveringer af ydelser, for hvilke kunden er momspligtig i medfør af artikel 196, og på leveringer eller overførsler af varer som omhandlet i artikel 67."

Regel

ML § 25 a indeholder en undtagelse fra de generelle regler om leveringstidspunktet i ML § 23, stk. 1-3.

ML (momsloven) § 25 a, stk. 1, fastsætter momspligtens indtræden ved grænseoverskridende leverancer af ydelser inden for EU,

 • enten fra en virksomhed i et andet EU-land til en dansk virksomhed, eller
 • fra en dansk virksomhed til en virksomhed i et andet EU-land, og

hvor køberen af ydelserne er betalingspligtig for momsen af ydelserne.

Det fremgår af ML § 25 a, stk. 1, at leveringstidspunktet for sådanne ydelser fastsættes efter de generelle regler i ML (momsloven) § 23, stk. 1 og 3. Det indebærer, at momspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen finder sted. Hvis der helt eller delvist betales for leverancen inden den faktiske levering, skal betalingstidspunktet anses som leveringstidspunktet. Se bemærkningerne til lov nr. 277 af 27. marts 2012.

ML (momsloven) § 25 a, stk. 2, betyder, at der årligt skal afregnes moms af grænseoverskridende ydelser i EU, når der i årets løb ikke har været afregnet. Dette gælder, selv om leveringen af ydelsen ikke er afsluttet.

Ved "afregning" menes opkrævning af betaling eller udsendelse af regning.

Ved levering af ydelser inden for EU, hvor aftageren af ydelserne er betalingspligtig for momsen (jf. ML (momsloven) § 16, stk. 1), anses leveringstidspunktet for at være den sidste dag i kalenderåret fra og med det andet år, når:

 • leveringen af ydelserne har strakt sig over en periode på mere end 1 år uden mellemliggende afregning af ydelserne eller betaling for ydelserne
 • leveringen af ydelserne ikke er afsluttet.

Se også

Se også:

Mulighed for krydsrevision

Formålet med periodisering af momsafregningen ved uafsluttede ydelser er at sikre, at der er ensartede regler i EU for momsafregningen af uafsluttede leveringer af ydelser mellem virksomheder inden for EU. Leverandører af ydelser skal altså følge de samme EU-regler uafhængigt af, hvilket EU-land køberne af sådanne ydelser er etableret i.

ML § 25 a, stk. 2, om periodisering af momsafregningen ved leverancer af uafsluttede ydelser har endvidere til formål at sikre, at EU-landene kan krydsrevidere oplysningerne om en ydelse ifølge ydelsesleverandørens EU-salgsangivelse med oplysningerne om ydelsen ifølge ydelseskøberens momsangivelse.

Normalt vil der være sådanne modsatrettede interesser mellem parterne i et forretningsforhold, at en levering af en ydelse ikke vil strække sig ud over et kalenderår uden en a conto afregning af vederlaget inkl. moms.

Ved interesseforbundne parter i et koncernforhold, fx et moderselskab i et EU-land, der leverer en koncernintern ydelse til et datterselskab i et andet EU-land, kan parterne imidlertid tænkes at have en interesse i at strække leveringen af ydelsen, og dermed momsafregningen af ydelsen, ud i et så langt tidsrum som muligt. Periodiseringsreglen tager højde for en sådan situation. Se bemærkningerne til ML (momsloven) § 23, stk. 5, ved lov nr. 1134 af 4. december 2009.

Suspensionsmulighed ophævet

ML (momsloven) § 23, stk. 5, er ophævet og erstattet af ML (momsloven) § 25 a ved lov nr. 1361 af 8. december 2010. Det er herefter ikke længere muligt at suspendere momsafregningen for køberen af ydelser.

I forarbejderne til ML (momsloven) § 23, stk. 5, var det forudsat, at køberen af en ydelse som omhandlet i ML (momsloven) § 23, stk. 5 (nu ML (momsloven) § 25 a) skulle afregne momsen af ydelsen på grundlag af en faktura, som ydelsesleverandøren sendte til køberen. Det var ydelsesleverandøren, der havde rådighed over bilag og regnskabsmateriale for en uafsluttet ydelse, og som var nærmest til at overskue og vide, hvilken del af vederlaget for den uafsluttede ydelse, der kunne og skulle a conto faktureres og momsafregnes.

ML (momsloven) § 25 a, som erstattede ML (momsloven) § 23, stk. 5, giver imidlertid ikke grundlag for at suspendere momsafregningen for køberen af ydelsen, hvis:

 • leverandøren udsteder en faktura, som køberen er civilretligt uenig i
 • leverandøren ikke opfylder sin forpligtelse til at udstede faktura.

Hvis betingelserne efter ML § 25 a er opfyldt, har køberen af ydelsen pligt til at momsafregne ydelsen efter et skøn, eventuelt på grundlag af en periodisering af den aftalte kontraktsum for ydelsen.

Betingelser for årlig afregning af moms for grænseoverskridende ydelser i EU

Betingelserne for, at, momspligten for EU-leverancer af ydelser indtræder den sidste dag i kalenderåret fra og med det andet år, er følgende: 

 • Der er tale om leverancer af ydelser inden for EU, hvor køberen af ydelserne er betalingspligtig for momsen, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter ML (momsloven) § 16, stk. 1,
 • Leveringen af ydelserne har strakt sig over en periode på mere end 1 år uden mellemliggende afregning af ydelserne eller betaling for ydelserne, og
 • Leveringen af ydelserne er ikke afsluttet.

ML (momsloven) § 25 a giver ikke mulighed for at suspendere køberens momsafregning, hvis:

 • leverandøren udsteder en faktura, som køberen er civilretligt uenig i
 • leverandøren ikke opfylder sin forpligtelse til at udstede faktura.

Køberen af en ydelse, som omhandlet i ML (momsloven) § 25 a, skal altså ikke afregne momsen af ydelsen på grundlag af en faktura fra leverandøren.

Hvis betingelserne efter ML § 25 a er opfyldt, har køberen af ydelsen pligt til at momsafregne ydelsen efter et skøn, eventuelt på grundlag af en periodisering af den aftalte kontraktsum for ydelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.