Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.5.9.2.2.1 Enhver specifik del af jorden mv.

Enhver specifik del af jorden, på eller under jordoverfladen, som kan ejes eller besiddes. Se momsforordningen, artikel 13b, litra a).

Enhver specifik del af jorden, på eller under jordoverfladen, er fast ejendom.

Faste installationer, der er opført på jorden er ligeledes fast ejendom.

Begrebet fast ejendom omfatter goder eller aktiver, som ikke kan flyttes, eller som det er vanskeligt at flytte. Eksempelvis falder jord, bygninger, træer og afgrøder ind under begrebet, i henhold til artikel 13b, litra a) eller b).

Goder eller aktiver, som kan bevæge sig eller flyttes, anses som fast ejendom, hvis de har "nær tilknytning til" eller er "integreret i" fast ejendom. Eksempelvis døre, vinduer, tage, trapper og elevatorer, der i henhold til artikel 13b litra b), c) eller d) anses som fast ejendom.

Listen over de fire kategorier, der er nævnt i artikel 13b, litra a), b), c) og d) er udtømmende. Kategorierne skal ikke anses for at udelukke hinanden, idet nogle goder eller aktiver kan falde ind under mere end en kategori.

Der er tale om "fast ejendom" i henhold til artikel 13b, litra a), hvis to kumulative betingelser er opfyldt, nemlig at

1) ejendommen er en specifik del af jorden, enten på eller under jordoverfladen, og

2) det er muligt at eje og/eller besidde den.

1) En specifik del af jorden

Med udtrykket "en specifik del af jorden" menes, at den faste ejendom består af klart identificerede eller identificerbare jordarealer, som kan ejes eller besiddes. Begrebet "jorden" skal forstås bredt, da der med jorden, enten på eller under jordoverfladen, menes selve jorden samt alt, der befinder sig på den, og alt, der befinder sig under den, dvs. undergrunden. Jorden omfatter ethvert grundstykke, herunder den del af grunden, der er dækket med vand. Se sag C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn og SKM2013.723.SR.

Begrebet omfatter også det, der befinder sig på jordoverfladen, hvis disse goder eller aktiver er forankret, integreret eller rodfæstet i jorden. Bestemmelsen omfatter derfor bl.a. træer og afgrøder, så længe de stadig er forankret i jorden.

Dette gælder også for arealer, der er dækket af vand, såsom floder, søer og andre indre vandveje. Selv om vand kan bevæge sig, bør det betragtes som fast ejendom, så længe det ikke fjernes fra sit bassin.

Jordens undergrund omfatter alt, der befinder sig under overfladen. Oliebrønde, grundvandsreservoirer, mineraler og andre ressourcer i undergrunden (og i områder, der er dækket af vand) betragtes derfor som fast ejendom. Så længe disse elementer ikke udvindes fra undergrunden, anses de for at være en del af jorden, dvs. fast ejendom.

2) Ejerskab eller besiddelse

Det er kun fast ejendom, "som kan ejes eller besiddes", der falder ind under definitionen "fast ejendom".

Momslovens almindelige regler om levering af varer, i henhold til ML (momsloven) § 4, stk. 1, hvorefter der ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode, gælder også ved levering af fast ejendom, der anses som et materielt gode. Se D.A.4.1.4 Levering af varer om Levering af varer. Der kan derfor foreligge en overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode, selv om der ikke foreligger en overdragelse af den retlige ejendomsret til godet. Det er den "økonomiske ejendomsret" eller den "økonomiske besiddelse", der er afgørende. Se EU-Domstolens dom C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV.

Det er kun fast ejendom, som ikke kan ejes af nogen i den ovenfor nævnte betydning, der ikke er omfattet af definitionen af fast ejendom.

I denne forbindelse skal det dog nævnes, at internationalt farvand er åbent for alle stater ifølge FN's havretskonvention. Selv om ingen stat retsgyldigt kan underlægge nogen del af det åbne hav sin suverænitet, kan en stat/afgiftspligtig person udøve aktiviteter som eksempelvis boring eller udgravning af havbunden. Dette arbejde vil vedrøre fast ejendom, selv om ingen har suverænitet over denne del af jorden. Se afsnit D.A.2.2 EU's momsområde ML § 2, stk. 2, under afsnittet 'Søterritoriet - Åbent hav'.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Ifølge Generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen kan fast ejendom defineres som "et bestemt udsnit af jordens overflade, herunder herpå opførte faste installationer, hvorpå ejendom og besiddelse kan grundes".

I dommen afgøres, at en bådeplads i et havnebassin, selv ved en streng fortolkning af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b) (momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra l), opfylder definitionen af fast ejendom i denne bestemmelses forstand.

C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV

Retten til som ejer at råde over et materielt gode må anses for levering af en vare, selvom der ikke foreligger overdragelse af den retlige ejendomsret til godet.

Se afsnit D.A.4.1 Leverancer mod vederlag ML § 4, stk. 1, 2 og 5 om 'Leverancer mod vederlag'

Skatterådet

SKM2013.723.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne sælge et vandareal i Y-bassin i X-havn, der påtænktes opfyldt med tilhørende byggeretter, uden tillæg af moms, da vandarealet er en fast ejendom omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 9, 1. pkt., og vandarealet er en byggegrund, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.


Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.