Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.5.15.2 Betingelser for momsfritagelse

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår personbefordring kan ske momsfrit. Se ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad kan transporteres momsfrit?
  • Hvilke transportmidler er omfattet?
  • Særligt om kørselskontorer og taxibestillingskontorer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvad kan transporteres momsfrit?

Momsfritagelsen for personbefordring omfatter kun transport af personer. Tilfælde, hvor personen befordrer sig selv fx i en lejet bil eller lignende, er ikke omfattet af fritagelsen. Se ►SKM2022.144.LSR◄ hvor levering af ture på et tohjulet motordrevet køretøj, der manøvreres og styres af kunden selv, var momspligtigt.

For eksempel er rutebilstationers ydelser i form af informationstjeneste mv., salg af billetter, klippekort, periodekort samt varetagelse af refusioner vedrørende buskort, udlevering/salg af rutekøreplaner, rejsebestemmelser og fragtbreve, udlevering af tjenesteforsendelser til chauffører og busvognmænd, ikke omfattet af momsfritagelsen vedrørende personbefordring. Se SKM2011.609.SR. Transport af personers medfølgende bagage vil dog kunne ske momsfrit i det omfang, der ikke opkræves særskilt betaling for dette. Se Momssystemdirektivets bilag X, del B, nr. 10.

I forbindelse med befordring til eller fra udlandet omfatter fritagelsen dog passagernes ledsagende bagage og transportmidler, uanset om der opkræves særskilt betaling. Se ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15, 3. pkt.

Transport af andre varer er momspligtig.

Bemærk

Bestemmelsen i 3. pkt. er indsat ved lov nr. 277 af 27. marts 2012 med virkning fra 1. april 2012. Før da fandtes bestemmelsen i den daværende ML § 45, stk. 3.  

Hvilke transportmidler er omfattet?

Momsfritagelsen for personbefordring omfatter som udgangspunkt transport af personer med alle former for transportmidler, bortset fra turistbuskørsel. Momsfritagelsen for personbefordring omfatter eksempelvis:

  • Buskørsel
  • Togtransport
  • Hyrevognskørsel
  • Ambulancekørsel
  • Færgeoverførsel
  • Flytransport.

Buskørsel

Momsfritagelsen for buskørsel omfatter kun befordring af personer med busser, der foregår som rutekørsel. Se ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15. Turistbuskørsel er derfor momspligtig.

Ved en bus i momslovens forstand forstås et køretøj, der i forbindelse med den konkrete befordring er indrettet til befordring af mere end 9 personer, inkl. føreren.

Det følger heraf, at et køretøj, som oprindeligt er indrettet til transport af mere end 9 personer inkl. føreren, men som er godkendt til transport af personer i kørestole, ikke skal betragtes som en bus på de ture, hvor antallet af sæder i køretøjet er ændret til højst 9 inkl. førerens. Der skal derfor ikke beregnes moms ved kørsel på disse ture.

Afgrænsningen af rutekørsel følger definitionen på rutekørsel i § 19 i lov om trafikselskaber. Definitionen svarer til definitionen i den nu ophævede § 2 i lov om buskørsel.

Togtransport

Momsfritagelsen for personbefordring omfatter også togtransport med passagerer. Se SKM2009.456.LSR.

Hyrevognskørsel

Momsfritagelsen for personbefordring omfatter hyrevognskørsel med passagerer. Kørsel med varer er derimod ikke omfattet.

Hyrevognmænd er derfor momspligtige af kørsel med varer og lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser uden ledsager. Se SKM2003.133.TSS.

En hyrevognmands salg af reklameydelser i form af lysskilte og streamers mv. er også momspligtig. Sidstnævnte gælder også, hvis ydelsen leveres i underentreprise for bestillingskontorer og taxasammenslutninger.

Ambulancekørsel

Ambulancekørsel og sygetransport er omfattet af momsfritagelsen.

Færgeoverførsel

Udenrigs færgeoverførsel af passagerer og eventuelle ledsagende transportmidler, som cykler, motorcykler, personbiler samt busser (også turistbusser) med passagerer til andre EU-lande eller til tredjelande er momsfritaget.

Færgeoverførsel af lastbiler, tomme busser m.v. betragtes dog som selvstændig momspligtig varetransport.

Ved indenrigs færgeoverførsel er det kun selve befordringen af passagererne, der er fritaget for moms.. Ledsagende transportmidler betragtes som momspligtig varetransport. Hvis der udstedes fællesbillet for bil og fører, skal der, når ydelserne specificeres, kun betales moms af den del af billetprisen, der handler om overførsel af bilen. Se D.A.8.1.1.8 om salg af færgebilletter.

Særligt om kørselskontorer og taxibestillingskontorer

Kørselskontorer oprettet i henhold til taxiloven (lov nr. 1538 af 19. december 2017), leverer personbefordring mod vederlag til kunderne, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 15. Efter taxiloven må taxikørsel kun sælges af et kørselskontor, mens selve kørslen udføres af selvstændige vognmænd, der har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i biler. De tilknyttede taxivognmænd leverer personbefordring mod vederlag til kørselskontoret og er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 15. Se SKM2018.493.SR.

Ved lov nr. 1130 af 11. september 2018 er ML § 13, stk. 1, nr. 19, ændret. Taxabestillingskontorer er med virkning fra 1. januar 2019 ikke længere omfattet af denne momsfritagelse.

Taxibestillingskontorer, som mod betaling (herunder kontingenter og lignende) formidler hyrevognskørsel og leverer administrationsydelser til vognmænd tilsluttet bestillingskontoret, anses med virkning fra 1. januar 2019 for at formidle persontransport i eget navn, men for taxavognmandens regning. Bestillingskontoret anses derfor for at levere momsfritaget formidling af personbefordring til vognmændene, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15, sammenholdt med ML (momsloven) § 4, stk. 4. Se SKM2018.615.SR og afsnit D.A.5.15.3 Formidling af personbefordring.

Se også

Se også afsnit D.A.11.1.3.8 Transportvirksomheders indkøb vedrørende persontransport til udlandet ML § 37, stk. 8 om fradrag for moms for udenrigspersontransport. Efter ML (momsloven) § 37, stk. 8, kan transportvirksomheder (fx rederier og luftfartsselskaber), som har betalt moms her i landet i forbindelse med befordring af personer med ledsagende bagage og transportmidler til eller fra udlandet, få fradrag for momsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

►SKM2022.305.BR◄

►Sagen angik, om virksomheden ved opgørelsen af momstilsvaret for 2014-2016 kunne fradrage moms af brændstof, som var indkøbt til brug for virksomhedens aktivitet i form af erhvervsmæssig sejlads af lystfiskere til og fra Y1-Rev vest for Y2-By. 

Landsskatteretten fandt i modsætning til SKAT, at den pågældende aktivitet ikke udgjorde momsfritaget personbefordring efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15, 1. pkt., men var momspligtig efter ML (momsloven) § 4, stk. 1, 1. pkt., hvorfor virksomheden havde fradragsret for momsen efter momslovens § 37, stk. 1, (SKM2021.481.LSR).

Skatteministeriet indbragte sagen for domstolene med påstand om, at virksomheden skulle anerkende, at virksomheden ikke havde ret til tilbagebetaling af momsen af brændstoffet. Virksomheden tog bekræftende til genmæle i sagen. Retten afsagde herefter dom efter Skatteministeriets påstand. Landsskatterettens afgørelse blev dermed ændret for domstolene. Momsfritagelse.◄

Landsskatteretten

SKM2022.144.LSR

►Sagen angik, hvorvidt et selskabs levering af guidede ture med Segways var momsfritaget personbefordring efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15.

Landsskatteretten fandt, at selskabets levering af guidede ture med Segways var momspligtig, jf. ML (momsloven) § 4, stk. 1, idet transporten af deltageren på en Segway ikke for en gennemsnitlig deltager udgjorde et mål i sig selv, men var et middel til at udnytte ydelsen på bedst mulige betingelser, hvorfor denne måtte anses for en sekundær ydelse set i forhold til den guidede tur rundt. Da en sekundær ydelse momsmæssigt behandles som hovedydelsen, jf. EU-Domstolens dom i sag C-349/96 (Card Protection Plan Ltd), præmis 30, var der som følge heraf ikke grundlag for at kvalificere transaktionen som personbefordring i henhold til  ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15. Landsskatteretten bemærkede, at det af virksomheden anførte vedrørende konkurrencelighed og neutralitet ikke kunne føre til et andet resultat, idet der ikke var tale om sammenlignelige ydelser.◄

►Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar i SKM2017.715.SR.◄

SKM2020.233.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskabs levering af ydelser til en lufthavn i henhold til en rammeaftale bestod af flere elementer i form af personbefordring og assistanceydelser. Rammeaftalen havde til formål at opfylde lufthavnens forpligtelser i henhold til forordning nr. 1107/2006 af 5. juli 2006, om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly. Selskabet skulle ledsage passagerer, der havde behov herfor, inden for lufthavnsområdet og assistere ved toiletbesøg, håndtere hjælpemidler og udlåne kørestole mv.

Landsskatteretten fandt, at ydelserne måtte sidestilles, da de alle var nødvendige for levering af den samlede ydelse i form af assistance gennem lufthavnen. Endvidere at en del af den hjælp, der ydedes for at ledsage personer fra A til B i lufthavnen, ikke at kunne karakteriseres som egentlig personbefordring, men snarere som en personlig assistanceydelse.

Da momsfritagelser skulle fortolkes strengt, og da selskabets leverance momsmæssigt skulle bedømmes i sin helhed, fandt Landsskatteretten herefter, at leverancen ikke var omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15, om personbefordring. Selskabets levering af de omhandlede ydelser skulle anses for at være momspligtige personlige assistanceydelser, jf. ML (momsloven) § 4, stk. 1.

 

SKM2017.54.LSR

Landsskatteretten fandt, at virksomhed med ydelse af en flyvetur i et luftskib, der var fastspændt til jorden med et kabel, måtte anses for at være en momspligtig forlystelsesaktivitet og ikke momsfri personbefordring. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at der på grund af fastspændingen ikke var tale om transport fra et sted til et andet.

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse SKM2015.551.SR. 

SKM2009.456.LSR

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar, hvor det var afgjort, at persontransport med en lokal togbane beliggende ved en turistattraktion var omfattet af momsfritagelsen for persontransport.

Skatterådet har efterfølgende taget stilling til ændrede faktiske forhold i SKM2012.324.SR. Togbanen er momspligtig, når den af Trafikstyrelsen anses som en offentlig forlystelse.
Skatterådet

SKM2021.275.SR

Spørger driver virksomhed med udlejning af helikoptere og tilhørende ydelser. Som led heri foretager Spørger udlejning til et luftfartsselskab, der anvender helikopterne mv. til at befordre personer fra fastlandet til boreplatforme.  

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørgers tilrådighedsstillelse af ydelserne kan anses som momsfritaget personbefordring.

Skatterådet kunne derimod bekræfte, at ydelserne er omfattet af den særlige momsfritagelse med fradragsret af udlejning af luftfartøjer til luftfartsselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.

 

SKM2018.493.SR

Spørger er et kørselskontor, der er oprettet i henhold til den nye taxilov, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Efter loven må taxikørsel kun sælges af et kørselskontor, mens selve kørslen udføres af selvstændige vognmænd, der har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring.

Skatterådet bekræfter, at de ydelser (taxikørsel), kørselskontoret leverer til kunderne, er momsfri personbefordring, jf. ML (momsloven) 13, stk. 1, nr. 15.

Skatterådet bekræfter endvidere, at når vognmænd med tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i biler, udfører personbefordringen for et kørselskontor, er vognmændenes ydelser også omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15.

Se også SKM2018.615.SR vedrørende et taxibestillingskontor, som er indarbejdet i afsnit D.A.5.15.3 Formidling af personbefordring.

SKM2018.232.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørgers levering af akutbilstjenesten og paramedicinerbilstjenesten var momsfritagne sundhedsydelser efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at Spørgers levering af en akutlægebilstjeneste var en momsfritaget sundhedsydelse, da hovedformålet med levering af akutlægebilen var momsfritaget personbefordring af regionens læge.

SKM2017.83.SR

Skatterådet bekræfter, at studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring. Den personbefordring, der finder sted i veteranbiler/lastbiler kan ikke anses for momspligtig "passagerkørsel med bus" i momslovens forstand, uanset at køretøjet er indrettet til befordring af mere end 9 personer, inkl. føreren.

SKM2015.34.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørgers tilrådighedsstillelse af akutlægebil med fører under de nærmere anførte omstændighederne var omfattet af momspligten. Under hensyn til det aftalte mellem parterne måtte ydelsen i stedet anses for momsfritaget personbefordring.

Rådet kunne heller ikke bekræfte, at hvis ydelsen faktureres i 3 selvstændige dele, så bliver disse hver især momspligtige.

SKM2013.605.SR

 Skatterådet bekræfter, at en virksomheds levering af flytransport til faldskærmsklubber er momsfrit, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15.

SKM2012.622.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers levering af erstatningskørsel vedrørende skolerejser til en selvstændig offentlig virksomhed, som driver jernbanevirksomhed, er momsfritaget i henhold til ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15.

SKM2012.512.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers erhvervsmæssige persontransport af personer i køretøjer, som kunderne råder over, ikke er momspligtig.

Spørgers virksomhed tilbyder at fragte personer og deres køretøjer hjem, dvs. at spørger stiller chauffør til rådighed med taxikørekort, til at fragte kunden og hans bil hjem, fx i situationer, hvor kunden har drukket for meget til at kunne køre bil.

SKM2012.324.SR

Skatterådet bekræfter, at indtægter der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med et tog i en turistattraktion, er momspligtig, når jernbanen af Trafikstyrelsen anses som en offentlig forlystelse.

SKM2011.609.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at rutebilstationernes ydelser i form af tilrådighedsstillelse af bl.a. opholdsarealer, ventesale, toiletter mv. til de rejsende, chaufførlokaler, lokaler til brug for billetsalg og ekspedition af gods og adgangs- og opholdsarealer til busser kan momsfritages som udlejning af fast ejendom. Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at rutebilstationernes ydelser i form af bl.a. telefonisk informationstjeneste, salg af billetter, klippekort mv., udlevering/salg af rutekøreplaner mv. er momsfritaget som en personbefordringsydelse.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.