Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvornår skal en forening betale moms? Skal en forening betale moms i forbindelse med udgivelse af et medlemsblad? Skal en andelsboligforening betale moms i forbindelse med levering af bredbånd?

D.A.3.1.4.4 Foreninger

Indhold

Foreninger er ligesom andre juridiske eller fysiske personer kun momspligtige, hvis de foretager leveringer af varer eller ydelser mod vederlag, og hvis de i forbindelse med leveringen handler i egenskab af afgiftspligtig person. Se momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a) og c).

Som udgangspunkt er det derfor en konkret vurdering, hvorvidt en forening udøver økonomisk virksomhed og er en afgiftspligtig person. Dette afsnit beskriver praksis på området.

Afsnittet indeholder:

  • Ikke økonomisk virksomhed (foreningsblade, fagblade og lign., mv.)
  • Økonomisk virksomhed (fællesantenneydelser mv.)
  • Almennyttige foreninger kan være fritaget for moms
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se følgende afsnit for mere information om momspligtige personer og økonomisk virksomhed:

Ikke økonomisk virksomhed (foreningsblade, fagblade og lign., mv.)

Foreninger mv. er efter praksis fritaget for at betale moms i forbindelse med udgivelsen af foreningsblade, fagblade og lign., når bladene ikke indeholder annoncer, og de afsættes til en pris, der ikke overstiger omkostningerne ved fremstillingen. Sådanne udgivelser anses ikke for økonomisk virksomhed efter ML (momsloven) § 3.

Andelsbolig- og ejerforeninger skal ikke registreres og betale moms af leveringen af antenneydelser, når foreningens funktion i denne forbindelse alene består i at afholde og fordele de faktiske afholdte udgifter, se TfS1996, 128TSS.

Økonomisk virksomhed (fællesantenneydelser mv.)

Ejerforeninger, hvis opgave er at afholde og fordele udgifter til medlemmerne af ejerforeningen, kan under visse omstændigheder anses for at drive økonomisk virksomhed. Se TfS1997, 548TSS. Afgørelsen ændrer ikke ved Told- og Skattestyrelsens afgørelse i TfS1996, 128TSS, hvorefter andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger ikke skal registreres og opkræve moms ved levering af antenneydelser.

Fællesantenneforeninger anses for momspligtige. Der skal bl.a. opkræves moms af kontingenter betalt af medlemmerne og indskud fra medlemmerne, hvis indskuddet er en betingelse for medlemskab af foreningen. Se Mn. 622/79. I det omfang en fællesantenneforening opkræver KODA, Copydan og andre afgifter/gebyrer, er disse afgifter også momspligtige, medmindre udlægsreglerne i ML (momsloven) § 27, stk. 3, nr. 3, følges. Se afsnit D.A.8.1.1.3 Til momsgrundlaget medregnes ikke ML § 27, stk. 3 om udlægsreglerne.

Told- og Skattestyrelsen har i en konkret sag vejledende udtalt, at en ældreklub er momspligtig af indtægter i form af medlemskontingenter og entreindtægter i forbindelse med festarrangementer mv. Se SKM2001.268.TSS.

Almennyttige foreninger kan være fritaget for moms

For så vidt angår foreningskontingenter, der ellers ville have været momspligtige som vederlag for momspligtige leverancer, så er kontingenterne momsfrie, hvis visse betingelser er opfyldt. F.eks. skal foreningens formål være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrøre borgerlige rettigheder. Se afsnit D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4).

Velgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med deres aktiviteter kan også på visse betingelser være momsfrie. Se afsnit D.A.5.21 Velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 21).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-267/08, SPÖ Landesorganisation Kärnten

Virksomhed med "ekstern reklame" i form af PR, oplysningsvirksomhed, gennemførelse af partimøder, levering af reklamer til partiafdelinger og organisering og afholdelse af et årligt bal, udgjorde ikke økonomisk virksomhed.

Domstolen lagde vægt på, at SPÖ's indtægter af en vis varig karakter bestod af støtte fra det offentlige samt af gaver og bidrag/kontingenter fra medlemmerne, og at aktiviteten med "ekstern reklame" kun udgjorde en kommunikationsaktivitet i forbindelse med opfyldelsen af partiets politiske mål.

Landsskatteretten

SKM2017.665.LSR

Da en forening ikke kunne anses for at have leveret en modydelse til medlemmerne for deres kontingentbetaling, forelå der allerede af denne grund ikke momspligt heraf jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten besvarede derfor et spørgsmål om fritagelse efter bestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 og 21 benægtende.

Det bemærkes, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at det i forbindelse om afgørelser om momsfritagelse § 13, stk. 1, nr. 17 og 21, kan være nødvendigt forudsætningsvis at tage stilling til, om en forenings formål er omfattet af § 13, stk. 1, nr. 4, selvom foreningen i relation til kontingentbetalingen, ikke kan anses for at udøve økonomisk virksomhed.

SKM2007.899.LSR

Et administrationsfællesskab, der hvilede på en samarbejdsaftale mellem en række faglige organisationer, udgjorde en afgiftspligtig person i momslovens forstand. Fællesskabet blev anset for at have en så fast struktur og selvstændighed, at det måtte anses for at have leveret ydelser til de organisationer, der deltog i fællesskabet.

Se evt. også afsnit D.A.3.1.2 Definition: Momspligtig person om momspligtige personer.

SKM2001.36.LSR

En delebilforenings indtægter i form af vederlag for foreningens ydelser er momspligtige.

Momsnævnet

Mn. 622/79

Der var rejst spørgsmål om, hvorvidt en fællesantenneforening er registreringspligtig, idet det var oplyst, at en antenneforenings ydelser består i forstærkning og distribuering af modtagne signaler i en nærmere angivet teknisk standard.

Nævnet traf afgørelse om, at en fællesantenneforenings ydelser omfattes af afgiftspligten, idet ingen af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 2, stk. 3, kan finde anvendelse. Nævnet traf endvidere afgørelse om, at der i den afgiftspligtige værdi, udover de årlige kontingenter betalt af medlemmerne, også skal medregnes indskud mv fra medlemmerne, såfremt sådanne indskud er en betingelse for medlemskab af foreningen og dermed tilslutning til fællesantenneanlægget, jfr. lovens § 7, stk. 2, punkt c.

Mn. 60/67

En grundejerforening skal ikke svare afgift af følgende bidrag, som opkræves hos foreningens medlemmer:

  1. bidrag til dækning af foreningens udgifter til typiske modningsopgaver, fx anlæggelse og vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.
  2. Modningsbidrag til finansiering af foreningens anlægsprogram
  3. Bidrag til afvikling og forrentning af lån til finansiering af modningsarbejder.
  4. Bidrag til dækning af foreningens administrationsudgifter vedrørende punkterne 1-3.

Skatterådet

SKM2021.171.SR

En kommune vil udføre kystsikringsarbejder. Som led i finansieringen af arbejderne opkræver kommunen bidrag fra en række lodsejere. Skatterådet bekræftede, at bidragene ikke er momspligtige, da kommunen opkræver bidragene i sin egenskab af offentlig myndighed.

Kommunen vil foranledige, at der oprettes et nyt kystsikringslag. Kommunen agter at yde et driftstilskud til laget. Skatterådet bekræftede, at tilskuddet ikke vil være momspligtigt.

SKM2020.385.SR

Spørger leverer serviceydelser til sine medlemmer. Medlemmerne består af offentlige myndigheder. En anden forening er dog ligeledes optaget som medlem. De offentlige myndigheder er hovedsageligt, men ikke udelukkende kommuner. Skatterådet bekræfter, at ydelserne er momspligtige. Skatterådet lægger vægt på, at foreningen ikke er en offentlig institution i momslovens forstand. Rådet lægger yderligere vægt på, at foreningen er i konkurrence med erhvervsvirksomheder og ikke i momslovens forstand kan anses for en kommunal institution drevet af flere kommuner i fællesskab. Ligesom der er lagt vægt på, at foreningen ikke kan anses for en almennyttig forening i momslovens forstand, og foreningen ikke kan anses for en "selvstændig gruppe" i momslovens forstand. Foreningens ydelser er derfor ikke omfattet af de særlige fritagelser for ydelser leveret af almennyttige foreninger og selvstændige grupper.

SKM2014.627.SR

En forening blev efter en konkret vurdering anset for en afgiftspligtig person, som drev selvstændig økonomisk virksomhed, jf. ML (momsloven) § 3, stk. 1. Foreningen, som udførte opgaver for medlemmerne i henhold til en resultatkontrakt, herunder bistod medlemmerne med at finde vej i hele EU-projektudviklingsfasen, leverede momspligtige ydelser til medlemmerne mod betaling af kontingenter, jf. ML (momsloven) § 4, stk. 1. Foreningens formål var ikke omfattet af de formål, som kan momsfritages efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 4.

Se evt. også afsnit D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4) om foreninger

SKM2011.706.SR

Skatterådet fandt, at en forening ud fra de beskrevne faktiske forhold, driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at foreningen mod kontingentbetaling i henhold til § 2 i vedtægterne leverer ydelser til medlemmerne i form af varetagelse af medlemmernes interesser.

Der leveres endvidere bistand ved administration af formidlingsordningen, garantiordningen og de andre støtteordninger samt kurser målrettet medlemmernes brug af ordningerne og den deraf følgende afrapportering til Kunststyrelsen. Endvidere er der ydet rådgivning, sparring og assistance til medlemmerne med konkrete tvister eller problemstillinger.

Herudover driver foreningen selvstændig økonomisk virksomhed ved mod særskilt vederlag at sælge annoncer i x-kataloget. Endvidere opkræves hos medlemmerne og producenterne et særskilt vederlag for deltagelse i x-seminaret.

Da foreningen således driver økonomisk virksomhed er den dermed omfattet af momslovens anvendelsesområde for såvel de kontingentfinansierede medlemsaktiviteter som for aktiviteter mod særskilt vederlag.

Se evt. også afsnit D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4) om foreninger.

SKM2010.432.SR

En landsdækkende forening for personer med interesse for en specifik rejseform var ikke fuldt ud momsfritaget af sine kontingentindtægter, da foreningen drev økonomisk virksomhed mod vederlag, og derved var omfattet af momslovens anvendelsesområde, samtidig med at en mindre del af foreningens formål og aktiviteter kunne anses for momsfritaget forbrugerpolitisk virke. Momspligt, men delvis momsfritagelse.

Se evt. også afsnit D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4) om foreninger.

SKM2008.663.SR

Spørger er en forening bestående af ca. 130 ejendomme beliggende ved vandet.

I henhold til vedtægternes § 3 har spørger til formål at søge kysten sikret mod nedbrydning som følge af havets påvirkning. Dette sker gennem vedligeholdelse af etablerede kystsikringsanlæg, samt ved at gennemføre foranstaltninger, som spørger måtte vedtage eller blive pålagt af regionen.

Alle medlemmerne betaler et årligt kontingent til spørger, som skal dække omkostningerne til vedligeholdelse af kystsikringen. Spørger skal ikke oparbejde noget overskud. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves af kommunen via ejendomsskattebilletten på vegne af spørger. Skatterådet traf afgørelse om, at laget ikke er momspligtig af medlemskontingenterne.

SKM2007.515.SR

En forening, der afholdt netværksarrangementer med det formål at være et professionelt samlingssted for business developere, var momspligt af sine kontingenter. Afholdelsen af arrangementerne måtte anses for økonomisk virksomhed, og kontingenterne måtte anses for vederlag for adgangen til at deltage i arrangementerne.

Foreningens formål kunne ikke anses for at være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller for at vedrøre borgerlige rettigheder. Kontingentet var derfor ikke momsfritaget.

Se evt. også afsnit D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4) om foreninger.

Skattestyrelsen

TfS1997, 548TSS

Told- og Skattestyrelsen traf afgørelse om, at en ejerforening, hvis opgave det var at afholde og fordele udgifter til medlemmerne af ejerforeningen, kunne anses for at drive økonomisk virksomhed og dermed være registreringspligtig, jf. ML (momsloven) § 3, stk. 1, og ML (momsloven) § 47, stk. 1.

Foreningen bestod af de to ejere af et butikscenter, hvoraf den ene var frivillig registreret for udlejning af fast ejendom. Foreningen afholdt momsbelagte udgifter, der var forbundet med driften af centret, og fordelte udgifterne til medlemmerne.

Begrundelsen for styrelsens afgørelse var, at det ved administrationen af momsloven skal sikres, at al økonomisk virksomhed - i dette tilfælde den ene momspligtige lejlighedsejer - momsmæssigt behandles neutralt, således at momsbelastningen alene påhviler det endelige forbrug. Lejlighedsejerens mulighed for at fratrække den moms, der hviler på de udgifter, som foreningen afholder og viderefakturerer til lejlighedsejeren, fandt styrelsen bedst kunne tilgodeses ved at lade ejerforeningen momsregistrerer.

Afgørelsen er udtryk for, at ejerforeningen til de momsregistrerede medlemmer med moms kan viderefakturere en forholdsmæssigt andel af foreningens egne momsbelagte omkostninger.

TfS 1996, 128

Udlejningsejendommes levering af antenneydelser er fritaget for moms, når leveringen sker som led i udlejningen af den faste ejendom. Andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger skal ikke momsregistreres og betale moms af leveringen af antenneydelser, når foreningens funktion alene består i at afholde og fordele udgifterne.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.