Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.13.2.1 Hovedregel ML § 46, stk. 1, 1. pkt.

Indhold

Dette afsnit handler om, at den afgiftspligtige person, der foretager momspligtige leverancer af varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, er den, der som hovedregel er betalingspligtig for moms af de leverede varer eller ydelser. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, 1. pkt.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betalingspligt som hæftelsesregel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også D.A.4.2.5 Platforme mv. om platforme mv. 

Regel

Den afgiftspligtige person, der har indenlandske momspligtige leverancer af varer eller ydelser, er den, der som hovedregel er betalingspligtig for moms af de leverede varer eller ydelser.

Betalingspligt som hæftelsesregel

Betalingspligt for moms er en hæftelsesregel, idet den betalingspligtige person også er den person, der hæfter for betalingen. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, 1. pkt., samt OPKL § 10 og § 11.

Eksempel

To eller flere personer, der tilsammen har drevet en momspligtig virksomhed som interessenskab inden for den samme momsperiode, hæfter solidarisk for betalingen af momsen for denne momsperiode. Dette gælder også, selv om en eller flere personer efterfølgende har trådt ud af interessentskabet, og det kun er én person, der fortsætter driften af virksomheden som en personligt drevet virksomhed.

Sammenhængen mellem betalingspligt for moms og hæftelse for betaling af moms er også vist i dommene i oversigten over afgørelser mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2010.450.HR

En hotel- og restaurationsvirksomhed og en virksomhed med vinimport blev anset for drevet af et ægtepar i forening. Kravet på betalingen af moms kunne derfor rettes mod hver af de to ægtefæller som solidarisk medhæftende.

Se SKM2007.263.VLR for en mere udførlig begrundelse for det relevante punkt i sagen.

Landsretsdomme

SKM2012.663.VLR

Vikarer, som to selskaber havde hyret hos  stråmandsvirksomheder til at udføre rengøring, ansås reelt for rekrutteret til at udføre "sort" arbejde for selskaberne. De to selskaber fik ikke godkendt fradrag for moms af fakturaer, der var udstedt af stråmandsvirksomhederne for  "udlejning" af vikarer, der arbejdede "sort" for de to selskaber. Stråmandsvirksomhederne drev reelt ikke virksomhed, men deltog alene i et arrangement med de to selskaber for at unddrage sig skat og moms. Derfor var der ikke tale om momspligtige leverancer til de to selskaber med adgang til fradrag for den fakturerede, men ikke angivne og betalte, moms.

Stadfæstelse af byrettens dom SKM2011.764.BR.

Sagen angik også arbejdsgiverens pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag og hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag. 

SKM2012.466.VLR

En virksomhed blev ikke anset for at være drevet af fire britiske selskaber, idet to af selskaberne ikke var registreret i det britiske selskabsregister. Samtidig havde ingen af selskaberne aflagt regnskab eller foretaget bogføring eller var registreret for betaling af skat og moms hos de britiske skattemyndigheder.

Der var reelt sket momspligtige leverancer til danske kunder, selv om fakturaerne formelt var udstedt af de britiske selskaber. Hæftelsen for betaling af moms påhvilede umiddelbart indehaveren af den danske virksomhed. Hæftelsen var ikke påvirket af, om medkontrahenterne ville have fradragsret for moms for de samme beløb ved opgørelsen af deres momstilsvar.

Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2011.177.BR

SKM2011.788.VLR

En momsregistreret indehaver af en personligt drevet virksomhed hæftede for manglende betaling af moms, selvom indehaveren gjorde gældende, at han blot var stråmand og ikke var den reelle ejer af virksomheden. Virksomheden var registreret i hans navn, og han havde modtaget indbetalinger fra virksomhedens drift på sin bankkonto. Endvidere identificerede indehaveren ikke nærmere den person, som han oplyste som den reelle ejer af virksomheden.     

Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2011.241.BR

Skatterådet

SKM2014.627.SR En forening, som blev anset for at have etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet, var betalingspligtig for momsen, uanset at ydelserne blev leveret fra et kontor i et andet EU-land.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.