Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.12.1.1 Modeloverenskomstens royaltybegreb

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der anses for royalties i artikel 12.

Afsnittet indeholder:  

 • Royalties efter modeloverenskomsten
 • Eksempler på betalinger, der er royalties
 • Eksempler på betalinger, der ikke er royalties
 • Eksempler på afgrænsning

Royalties efter modeloverenskomsten

Modeloverenskomsten beskriver royalties som betalinger af enhver art:

 • der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende
  • enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, eller
  • ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode,
 • eller der modtages for oplysninger om industriel, kommerciel eller videnskabelig erfaring

Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 2.

I alle tilfælde er der tale om, at ejeren af en rettighed:

 • tillader en anden at bruge rettigheden, og
 • modtager betaling for det

Royalties er altså en særlig form for lejebetaling og ikke en betaling for overdragelse af ejendomsretten. Se punkt 1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Begrebet betaling skal fortolkes bredt. Betalingen kan også bestå i andet end kontant vederlag. Se punkt 8.3. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Afvigelser fra modeloverenskomsten

Royaltybestemmelsen i de danske DBO'er er forskelligt udformet. Det kan bl.a. skyldes, at:

 • modeloverenskomstens royaltybegreb indtil 1977 også indeholdt betalinger for anvendelsen af, eller retten til at anvende, industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr
 • FN's modeloverenskomst stadig indeholder disse betalinger

Nogle danske DBO'er medtager dette.

I DBO'er, der ikke har disse betalinger med under royaltybegrebet, er de i stedet omfattet af artikel 7 om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed. Se punkt 9 i kommentaren til modeloverenskomsten artikel 12.

Indkomst ved containerleasing kan dog være omfattet af artikel 8 om skibs- og luftfartsvirksomhed i stedet. Se afsnit C.F.8.2.2.8.1 Beskatningsretten til fortjeneste ved skibs- og luftfart i international trafik om afgrænsningen mellem artikel 7 og artikel 8.  

Bemærk

Danmark har som kildeland kun intern hjemmel til at beskatte de royalties, der fremgår af KSL (kildeskatteloven) § 65 C, stk. 4. Se også KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 8 og SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra g.

Se også

 • C.F.3.1.9 om begrænset skattepligt af royalties for fysiske personer
 • C.D.8.10.9 om begrænset skattepligt af royalties for selskaber
 • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.8 (artikel 8) om skibs- og luftfart

Eksempler på betalinger, der er royalties

Ud over selve teksten i modeloverenskomstens artikel 12 indeholder kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12 nogle eksempler på betalinger, der er royalties.

Det kan være:

 • En aftale om retten til at anvende en rettighed kan indeholde en aftale om, at den, der ejer rettigheden, afstår fra at give andre adgang til at bruge rettigheden (eksklusiv- eller eneretsaftaler). Betaling herfor er royalties. Se punkt 8.5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.   
 • Betalinger for leje af film til forevisning i biografer eller på tv er royalties, medmindre parterne i en DBO konkret aftaler, at de skal være omfattet af artikel 7 i stedet. Se punkt 10 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12. 

Eksempler på betalinger, der ikke er royalties

Kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12 indeholder en række eksempler på royalties, der ikke er omfattet af artikel 12.

Aftaler om overdragelse af hele ejendomsretten

Vederlag i aftaler, der går ud på at overdrage hele ejendomsretten - og ikke kun en brugsret - til den rettighed det handler om, er ikke royalties. Det hænger sammen med, at royalties er en slags lejebetaling. Se punkt 1 og 8.2 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Aftaler om udvikling af nyt design, fremstillingsmetode, mønster osv.

Aftaler, der handler om, at der skal skabes eller udvikles nyt design, fremstillingsmetode, mønster osv., kan ikke indeholde royaltybetalinger. Da royalties er en slags lejebetaling, forudsætter det, at rettigheden allerede findes. Se punkt 1 og 10.2 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12. 

Et sådant vederlag kan i stedet være omfattet af modeloverenskomstens artikel 7 (fortjeneste ved erhvervsvirksomhed) eller modeloverenskomstens artikel 13 (kapitalgevinster).

Aftaler om telekommunikation

Inden for telekommunikationsbranchen findes en række typer af aftaler om udnyttelse af kommunikationssatellitter, radiofrekvenser og lignende. Betalinger herfor falder ikke ind under royalties. Der er ganske vist tale om leje, men de ydelser der stilles til rådighed, falder ikke ind under de rettigheder, der er med i modeloverenskomstens artikel 12. Se punkt 9.1.-9.3 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Aftaler om distribution af et produkt eller en tjenesteydelse

En aftale om eneret til at distribuere et produkt eller en tjenesteydelse er ikke en aftale om udnyttelse af et varemærke eller lignende. En betaling for dette er derfor ikke royalties. Se punkt 10.1. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Betalingen indgår i stedet i indkomst ved erhvervsvirksomhed, og er altså omfattet af modeloverenskomstens artikel 7.

Betalinger for retten til at udnytte forekomster af mineraler, olie- og gaskilder og lignende

Betalinger, der vedrører retten til at udnytte forekomster af mineraler, olie- og gaskilder og lignende, er omfattet af modeloverenskomstens artikel 6 (indkomst af fast ejendom) og ikke af modeloverenskomstens artikel 12. Se punkt 19 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Eksempler på afgrænsning

En række eksempler i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12 viser, hvordan royalties afgrænses i forhold til andre betalinger. Der er også vejledning om, hvordan man håndterer "blandede" betalinger, dvs. betalinger, der delvis er royalties. Se punkt 8.5.-18 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Aftaler om levering af know-how    

Aftaler om levering af know-how kan være vanskelige at skelne fra aftaler om levering af tjenesteydelser, hvor den, der leverer ydelsen bare bruger sin egen professionelle viden, men ikke overdrager brugsretten til den. Betaling for know-how er omfattet af modeloverenskomstens artikel 12, mens betaling for tjenesteydelser er omfattet af modeloverenskomstens artikel 7. Se punkt 11-11.5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Aftaler om levering af computersoftware

Aftaler om levering af computersoftware kan være vanskelige at typebestemme. De rettigheder, som et computerprogram indeholder, er beskyttet af ophavsretslovgivning i mange lande. Men et andet spørgsmål er, om det er selve rettigheden der overdrages, eller det kun er en brugsret. Se punkt 12-17.4 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12. 

Aftaler, der både indeholder elementer af royalties og elementer af "almindelige" tjenesteydelser eller betalinger for varekøb

Aftaler kan være sammensat, så de både indeholder elementer af royalties og elementer af "almindelige" tjenesteydelser eller betalinger for varekøb. I princippet skal man bryde betalingerne op i enkeltelementer og henføre den relevante del til modeloverenskomstens artikel 12 og resten til (typisk) modeloverenskomstens artikel 7 eller eventuelt modeloverenskomstens artikel 13. Man behøver dog ikke at opdele, hvis det ene element er af helt underordnet betydning i forhold til det andet. Se punkt 11.6, 17 og 18 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.  

Se også

 • C.F.8.2.2.6 (artikel 6) om indkomst af fast ejendom
 • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.13 (artikel 13) om kapitalgevinster.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.