Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.A.10.3.2.3 Pensionsordninger i pensionsinstitutter i Storbritannien, godkendt i Danmark inden Storbritanniens udtræden af EU/EØS

Indhold

Afsnittet  handler om:

  • Pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, der er oprettet gennem et fast driftssted her i landet tilhørende livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter, der er hjemmehørende i Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (herefter benævnt Storbritannien), som har kunnet udbyde pensionsordninger i Danmark, jf. lov om finansiel virksomhed § 30, og
  • pensionsordninger, der er godkendt af skatteforvaltningen efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C eller § 15 D, og oprettet i livsforsikringsselskaber eller pensionskasser i Storbritannien,

og den betydning Storbritanniens udtræden af EU/EØS har for den skattemæssige behandling af disse pensionsordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Regel
  • Pensionsordninger oprettet til og med den 31. december 2020
  • Pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, og har været omfattet af PBL§ 2, § 8, § 10, § 10 A, § 11 A, § 12 og 12 A.
  •  Pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, og er godkendt af skatteforvaltningen senest den 31. december 2020, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C eller § 15 D.
  • Pensionsordninger oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, der er godkendt af skatteforvaltningens senest den 31.december 2020 efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, stk. 1
  • Pensionsinstitutter med hjemsted i Storbritannien godkendt til at kunne udbyde pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, stk. 2
  • Pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, og som senest den 31. december 2020, er godkendt efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D.

Baggrund

Storbritannien udtrådte af EU med virkning fra den 1. februar 2020.
I udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU var der imidlertid fastsat en overgangsperiode, der bevirkede, at Storbritannien i de allerfleste henseender sidestilles med et EU-land indtil den 31. december 2020.

Ifølge artikel 126 i udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU er der fastsat en overgangsperiode fra den 1. februar 2020, hvor Storbritannien udtrådte af EU og til den 31. december 2020, hvor overgangsperioden udløber.
Ifølge udtrædelsesaftalens artikel 127, pkt. 1, finder EU-retten i denne periode anvendelse på og i Storbritannien, medmindre andet er fastsat.

Udgangspunktet efter udtrædelsesaftalen er således, at Storbritannien retligt er at betragte som EU-land under overgangsperioden. Dette betyder også, at Storbritannien i overgangsperioden må sidestilles med et EU-land i relation til nationale lovbestemmelser.

Se Udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU, artikel 2, litra a og c, artikel 1, stk. 1, artikel 12, artikel 126 og artikel 127.

Efter udløbet af overgangsperioden er Storbritannien ikke længere et EU/EØS-land.

En konsekvens heraf er, at pensionsordninger, der er oprettet i livsforsikringsselskaber, pensionskasser, samt penge- og kreditinstitutter i Storbritannien, ikke længere opfylder de betingelser, der stilles til skattebegunstigede pensionsordninger i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, om at pensionsordningen skal være oprettet i pensionsinstitutter med tilladelse i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, fordi Storbritannien fra den 1. januar 2021, anses for et tredjeland i denne sammenhæng.

Regel

Storbritanniens udtræden af EU betyder, at pensionsinstitutter i Storbritannien efter den 31. december 2020, ikke længere opfylder betingelserne for at kunne tilbyde deres tjenesteydelser og tegne pensionsordninger her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed § 30, og § 31.

Efter den 31.december 2020 kan der derfor ikke længere oprettes skattebegunstigede pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, i britiske pensionsinstitutter, medmindre pensionsinstitutter har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikrings- eller pengeinstitutvirksomhed i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015 om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber med senere ændringer, der er udstedt med hjemmel i lov om finansiel virksomhed § 1, stk. 3, og § 373, stk. 4.

Pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, kan efter den 31. december 2020 heller ikke få en godkendelse efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C eller § 15 D.

Pensionsordninger oprettet til og med den 31. december 2020

Storbritanniens udtræden af EU har skattemæssige konsekvenser for de pensionsordninger, der allerede inden den 1. januar 2021 er oprettet i britiske pensionsinstitutter, hvis pensionsordningen indtil dette tidspunkt, har opfyldt betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1.

Visse britiske forsikringsselskaber, der opfylder de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1808 af 3. december 2020 om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Storbritannien, §1, har dog midlertidigt fået forlænget deres adgang til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1 og 2.

Den forlængede tilladelse er begrænset til aftaler indgået før 31. december 2020, og tilladelsen gælder til og med 31. december 2021, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2.
Forsikringsselskaber med forlænget tilladelse må dog ikke indgå nye aftaler eller forny, udvide, genoptage eller på anden vis forlænge eksisterende aftaler, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Pensionsordninger, der inden udløbet af overgangsperioden for Storbritanniens udtræden af EU den 31. december 2020, er blevet godkendt af skatteforvaltningen i henhold til PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, opfylder ikke længere betingelserne for godkendelsen, og skatteforvaltningens godkendelse  tilbagekaldes, jf. § 15 C, stk. 4

Pensionstagere i Danmark med skattebegunstigede pensionsordninger i britiske pensionsinstitutter må derfor tage nødvendige skridt, hvis de vil sikre sig, at de fortsat vil have en skattebegunstiget pensionsordning.
Det kan gøres ved at finde et andet pensionsinstitut inden for EU/EØS, som opfylder betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, som de kan overføre deres pensionsordning til.

Hvis pensionsordningen fortsat skal være skattebegunstiget efter PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, skal pensionsordningen være overført efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, og overførslen skal være gennemført inden udløbet af den forlængede tidsfrist den 31. december 2021, eller fra det tidspunkt, der fremgår af en opsigelse fra skatteforvaltningen.

Hvis pensionsordningen ikke er overført til et andet pensionsinstitut, der opfylder betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, inden udløbet af de nævnte tidsfrister, vil pensionsordningen ikke længere være omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven).

En manglende overførsel af pensionsordningen til et pensionsinstitut, der lovligt kan tegne pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, vil medføre, at der skal betales en afgift på 60 procent, henholdsvis 52 procent eller 20 procent af pensionsordningens værdi, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 1.

Pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, og har været omfattet af PBL § 2, § 8, § 10, § 10 A, § 11 A, § 12 og 12 A.

Pensionsforsikringer og pensionskasseordninger har i henhold til PBL § 2, § 8, § 10 og § 10 A, kunnet oprettes i et  pensionsinstitutter i Storbritannien, når pensionsinstituttet udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed eller pensionskassevirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, og § 89 i lov om firmapensionskasser, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, § 3, stk. 1, nr. 2, § 4, stk. 1  § 8, stk. 1, nr. 1 og § 10, stk. 1, nr.1.

Pensionsopsparinger har i henhold til PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, § 12, og § 12 A, kunnet oprettes i et kreditinstitut i Storbritannien, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, § 11A, stk. 1 nr. 1, § 12, stk. 1 nr.1. 

Efter udløbet af overgangsperioden for Storbritanniens udtræden af EU den 31. december 2020 er betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, som udgangspunkt ikke længere opfyldt for pensionsordninger oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien.

For pensionsordninger, der er oprettet i britiske livsforsikringsselskaber, som er omfattet af forlængelsen til den 31. december 2021 i bekendtgørelse nr. 1808 af 3. december 2020 om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige, anses betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, dog for opfyldt til og med den 31. december 2021.

Pensionsopsparere, som fortsat ønsker at kunne fortsætte deres pensionsordning, som en skattebegunstiget pensionsordning omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, kan efter reglerne i PBL § 41, overføre deres pensionsordning til et andet pensionsinstitut, som opfylder betingelserne for at kunne oprette pensionsordninger efter PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1.

Overførslen skal være foretaget inden udløbet af den forlængede tidsfrist den 31. december 2021.

Er pensionsordningen ikke overført til et andet pensionsinstitut, der opfylder betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, inden udløbet af de nævnte tidsfrister, vil pensionsordningen ikke længere være omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven).
Det betyder, at det britiske pensionsinstitut skal sørge for at indeholde og afregne afgift på 60 procent, henholdsvis 52 procent eller 20 procent af pensionsordningens værdi, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 1 og § 38.

Pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, og er godkendt af skatteforvaltningen senest den 31. december 2020, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C eller § 15 D.

Pensionsordninger, der er oprettet i et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller et kreditinstitut med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i sit hjemland har tilladelse til at drive et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller et kreditinstitut, kan efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, stk. 1 og 2, eller PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D, kan blive godkendt i Danmark.

Pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, har indtil udløbet af overgangsperioden for Storbritanniens udtræden af EU den 31. december 2020, kunnet blive godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C og § 15 D.

Med virkning fra den 1. januar 2021 anses Storbritannien ikke længere for et andet land indenfor EU/EØS, derfor kan  pensionsordninger oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien fra dette tidspunkt ikke længere blive godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, stk. 1-2, eller § 15 D, stk. 1.

Pensionsordninger oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, der er godkendt af skatteforvaltningens senest den 31.december 2020 efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, stk. 1

Individuelle pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, og godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, stk. 1, skal i hele deres løbetid opfylde betingelsen om, at pensionsordningen skal være oprettet i et pensionsinstitut med hjemsted i et andet EU/EØS-land.
Efter udløbet den 31. december 2020 af overgangsperioden for Storbritanniens udtræden af EU/EØS er denne betingelse ikke længere opfyldt.

Skatteforvaltningens tidligere godkendelser af disse ordninger tilbagekaldes, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, stk. 4.
Indbetalinger til pensionsordningen, der er foretaget efter den 31. december 2020 og indtil skatteforvaltningens tilbagekaldelse af godkendelsen, vil være omfattet af reglerne om bortseelses- eller fradragsret, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 18 og § 19.

Ved tilbagekaldelse af godkendelsen for pensionsordninger i pensionsinstitutter i Storbritannien vil de personer, der har oprettet pensionsordningen, blive underrettet om, at de inden 1 måned kan overføre pensionsordningen efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, til et andet pensionsinstitut, der kan oprette pensionsordninger efter PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, og om at hvis ordningen ikke overføres, skal der betales afgift efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, jf. bekendtgørelse nr. 1193 af 13. december 2012, § 4, stk. 4.

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, om betaling af afgift af pensionsordningens værdi finder anvendelse for pensionsordningen, hvis den ved udløbet af fristen på 1 måned ikke er overført til en anden pensionsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1193 af 13. december 2012, § 4, stk. 5.

Pensionsinstitutter med hjemsted i Storbritannien godkendt til at kunne udbyde pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, stk. 2

Skatteforvaltningen har ikke givet godkendelser efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, stk. 2, til noget pensionsinstitut med hjemsted i Storbritannien.

Der er derfor ingen godkendelser, der skal tilbagekaldes.

Pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i Storbritannien, og som senest den 31. december 2020, er godkendt efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D.


Det lægges til grund, at pensionsordningen har opfyldt betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D på tidspunktet for godkendelsen, at skatteforvaltningens godkendelse af pensionsordningen gælder i en forudbestemt midlertidig periode på op til 60 måneder, hvorefter den omfattes af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, og at PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D, ikke indeholder særlig lovhjemmel til, at skatteforvaltningen kan tilbagekalde godkendelsen.

Som følge heraf er det skatteforvaltningens opfattelse, at de skattemæssige virkninger af en godkendelse efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D, der er givet senest den 31. december 2020, kan opretholdes for den enkelte pensionsordning i den periode, der følger af godkendelsen, uanset at Storbritannien er udtrådt af EU inden udløbet af denne periode.

Er en anmodning om godkendelse efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D, modtaget af skatteforvaltningen senest den 31. december 2020, og er betingelserne for en godkendelse af pensionsordningen opfyldt senest den 31. december 2020, kan godkendelsen for pensionsordningen tilsvarende opretholdes i den periode, der fremgår af skatteforvaltningens meddelelse om godkendelse, selvom denne først er sendt til modtageren efter den 31. december 2020.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.