Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.5.4.1.1 Hovedregel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 27 indeholder regler om fremgangsmåden i tilfælde, hvor en dansk advokat

  • opfylder betingelserne for at være mellemmand i forhold til en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning,

  • er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik, jf. ovenfor, og

  • ikke er fritaget for indberetningspligt i henhold til BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 6, stk. 2, som følge af, at en anden mellemmand allerede har indberettet.

I disse tilfælde, hvor en advokat således udbyder eller leverer tjenesteydelser i forhold til en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning til en skatteyder, skal advokaten som andre mellemmænd foretage indberetning inden indberetningsfristerne på 30 dage, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 23 eller § 24, hvis den relevante skatteyder ikke selv indberetter oplysningerne til Skatteforvaltningen.

En advokat, der påberåber sig tavshedspligten, skal underrette skatteyderen om, at advokaten foretager indberetningen inden indberetningsfristen på 30 dage, hvis skatteyderen ikke selv indberetter. Underretningen skal foretages ved, at advokaten skriftligt formulerer og overleverer de indberetningspligtige oplysninger til skatteyderen, så skatteyderen kan anvende oplysningerne i forbindelse med sin indberetning. Hvis ikke skatteyderen inden for de 30 dage dokumenterer over for advokaten, at oplysningerne er indsendt til Skatteforvaltningen, skal advokaten selv foretage indberetningen inden fristens udløb.

Som hovedregel skal advokaten derfor i ovenstående situation:

  1. Ikke straks selv indberette om den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 7, stk. 1, 2. pkt., forudsætningsvis,

  2. Skriftligt formulere de oplysninger om den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, som skal indberettes efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 22, stk. 1,

  3. Overlevere de indberetningspligtige oplysninger til den relevante skatteyder,

  4. Samtidig med overleveringen skal advokaten underrette den relevante skatteyder om, at advokaten foretager indberetningen til Skatteforvaltningen inden for den relevante indberetningsfrist, hvis den relevante skatteyder ikke selv indberetter oplysningerne inden for den relevante frist, og

  5. angive datoen for udløbet af den relevante frist.

Den relevante frist afhænger af, om der er tale om den første indberetning vedrørende ordningen, (BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 23), eller der er tale om en opdatering vedrørende en allerede indberettet markedsegnet ordning (BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 24).

Tilfælde, hvor en advokat skal indberette opdateringer af markedsegnede ordninger, forventes at være sjældne. Det bemærkes herved, at hvor advokaten selv måtte have udformet en markedsegnet ordning, og der ikke eksisterer et advokat-klientforhold mellem advokaten og de relevante skatteydere, som tilslutter sig ordningen, vil advokaten skulle indberette efter de procedurer, der gælder for mellemmænd, der ikke er advokater.

Fristen på 30 dage regnes fra den begivenhed, der aktiverede advokatens indberetningspligt efter enten BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 23 eller § 24, og således ikke fra udløbet af denne indberetningsfrist.

Den relevante skatteyder har efter modtagelse af underretningen fra advokaten mulighed for selv at indberette de oplysninger, som advokaten har formuleret, til Skatteforvaltningen. Skatteyderen kan underrette advokaten om, at skatteyderen har foretaget indberetningen, men er ikke forpligtet hertil og kan ikke straffes for ikke at have gjort det.

Hvis skatteyderen ved fristens udløb ikke har fremsendt dokumentation for, at oplysningerne er indsendt til Skatteforvaltningen, og indberetningen endnu ikke er foretaget af advokaten - fx fordi advokaten havde en forventning om, at skatteyderen ville foretage indberetningen - vil Skatteforvaltningen anse advokatens indberetning for rettidig, hvis den foretages straks efter udløbet af fristen i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 §§ 23 eller 24. Dokumentationen skal bestå i en udskrift af de oplysninger, der er indberettet til Skatteforvaltningen. Hvis advokaten har modtaget dokumentationen, bortfalder advokatens indberetningspligt.

Bemærk

Det påhviler advokaten at vurdere, hvilke oplysninger der omfattes af indberetningspligten, og som derfor skal overleveres til skatteyderen. Indberetningspligten bortfalder kun, hvis det dokumenteres, at alle oplysninger er indgivet. Hvis klienten kun har indberettet nogle af oplysningerne, er advokaten fortsat forpligtet til at indberette resten af de oplysninger, som advokaten har vurderet skal indberettes. Dette gælder også, hvor der måtte være uenighed mellem advokaten og skatteyderen om, hvilke oplysninger der skal indberettes.

Der gælder efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 27, stk. 1 og 2, ingen særregler for tilfælde, hvor klienten er bosat uden for landets grænser. Det betyder, at

  • hvor den relevante skatteyder ikke er indberetningspligtig til Danmark efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 7, men ifølge de oplysninger, som advokaten er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, er indberetningspligtig til et andet EU-medlemsland efter DAC artikel 8 ab, stk. 7, skal ovenstående fremgangsmåde følges. Skatteforvaltningen vil i den forbindelse acceptere, at advokatens indberetningspligt bortfalder i tilfælde af, at skatteyderen har dokumenteret over for advokaten at have indberettet de oplysninger, der efter reglerne i DAC artikel 8 ab, stk. 14 eller 2, og regler fastsat af den medlemsstat, hvortil skatteyderen er indberetningspligtig i medfør af direktivets artikel 8 ab, stk. 7, til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.
  • hvor den relevante skatteyder ifølge de oplysninger, som advokaten er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, ikke er indberetningspligtig til noget EU-land inklusive Danmark, og den relevante skatteyder derfor ikke har mulighed for at indberette, skal advokaten orientere den relevante skatteyder om, at advokaten foretager indberetningen.   
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.