Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.A.8.2.2.2.3 Formueretlig forældelse

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan ekstraordinære genoptagelser begrænses af en 10-årig forældelsesfrist for det krav, der opstår som en følge af genoptagelsen. Den 10-årige forældelsesfrist er beskrevet i A.A.9 Forældelse af fordringer om forældelse af skattekrav.

Afsnittet indeholder:

  • 10-års fristen for krav afledt af en ekstraordinær ændring
  • Beregning af 10-års fristen for Skatteforvaltningen
  • Beregning af 10-års fristen for borgerne
  • Overgangsregler i tiden frem til 1. januar 2011
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

10-års fristen for krav afledt af en ekstraordinær ændring

Muligheden for at gennemføre ekstraordinære genoptagelser af indkomst- og ejendomsværdiskat er betinget af, at betingelserne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27 er opfyldt.

Derudover er det en betingelse, at det afledte krav, der opstår som følge af genoptagelsen, ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4. Se SKM2016.183.LSR.

Dette gælder uanset om det afledte krav er en følge af en ansættelsesændring på Skatteforvaltningens initiativ eller er en følge af, at en borger har anmodet om genoptagelse.

Beregningen af 10-års fristen er forskellig efter, om der er tale om Skatteforvaltningens krav mod en borger eller om en borgers krav mod Skatteforvaltningen.

Beregning af 10-års fristen for Skatteforvaltningen

For Skatteforvaltningens krav mod en borger, som følge af, at Skatteforvaltningen ekstraordinært har forhøjet en ansættelse, gælder, at 10-års fristen for det afledte krav regnes fra det sædvanlige forfaldstidspunkt for betaling af skat for det pågældende indkomstår, med tillæg af løbedage.

10-års fristen kan ikke suspenderes, men bliver afbrudt ved Skatteforvaltningens varsling af forslaget til ansættelsesændring. Når sådan varsling er sket inden udløbet af 10-års fristen, indtræder forældelse af det afledte krav tidligst et år efter, at Skatteforvaltningen har givet meddelelse om afgørelsen om ansættelsesændring. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 2.

Se også

Se også

Beregning af 10-års fristen for borgerne

Når en borger beder om ekstraordinær genoptagelse, er udgangspunktet, at 10-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4, for det afledte krav løber fra det tidspunkt, hvor skatten er endelig opgjort og indbetalt til Skatteforvaltningen.

Betingelsen om, at skatten skal være endelig opgjort får især betydning for tilbagebetaling af skat, der er foreløbigt indbetalt til Skatteforvaltningen i tilknytning til den oprindelige ansættelse for det pågældende indkomstår. Forfaldstidspunktet for 10-års fristen for tilbagebetaling af skat indtræder tidligst på det seneste tidspunkt for udbetaling af overskydende skat for det pågældende indkomstår.

Er der derimod tale om skat, der er indbetalt efter den seneste dato for udbetaling af overskydende skat, løber 10-års fristen for et krav fra det tidspunkt, hvor skatten er indbetalt til Skatteforvaltningen.

10-års fristen kan ikke suspenderes, men bliver afbrudt ved indgivelse af anmodning om ekstraordinær genoptagelse. Når en anmodning er indgivet, indtræder forældelse tidligst et år efter, at Skatteforvaltningen har givet meddelelse om afgørelsen i genoptagelsessagen. Se FORÆL § 21, stk. 2 og SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 2.

Hvis Skatteforvaltningen efter underkendelse af hidtidig praksis udsender en genoptagelsesmeddelelse, regnes den 10-årige forældelsesfrist, for krav på tilbagebetaling af skat, fra tidspunktet for den underkendende afgørelse, således at der ikke indtræder forældelse, hvis anmodningen om genoptagelse i øvrigt fremsættes rettidigt. Se A.A.8.2.2.1.2.7 Underkendelse af hidtidig praksis.

Se også

Se også

Overgangsregler i tiden frem til 1. januar 2011

10 års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4, gælder også for krav stiftet inden lovens ikrafttrædelsestidspunkt d. 1. januar 2008, medmindre kravet allerede da var forældet efter de tidligere gældende forældelsesregler. Se § 48 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 om følgeændringer til FORÆL (forældelsesloven).

I tiden frem til 1. januar 2011 gælder dog følgende for så vidt angår krav, der var stiftet inden d. 1. januar 2008 og ikke var forældede på dette tidspunkt: Et sådant krav vil tidligst forælde d. 1. januar 2011, medmindre kravet inden dette tidspunkt er forældet efter såvel de gældende som de tidligere gældende forældelsesregler.

For krav afledt af en ekstraordinær ansættelsesændring var de tidligere forældelsesregler, at der gjaldt en 20-årig forældelsesfrist for krav afledt af SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, 7 og 8. Denne frist løb fra kravets stiftelsestidspunkt, og fristen kunne ikke suspenderes som følge af kreditors uvidenhed/ukendskab til kravet.

For de øvrige afledte krav i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, dvs. stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5 og 6, gjaldt 1908-lovens 5-års frist, der løb fra kravets forfaldstidspunkt og kunne suspenderes, hvis kreditor var i utilregnelig uvidenhed om kravet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

 SKM2016.183.LSR

Afslag på genoptagelse, da det afledte krav var forældet, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4.

Andet

SKM2015.607.SKAT

Forældelse af skattekrav

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.