Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.A.8.2.1.4 Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab

Indhold

Dette afsnit handler om ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab og opgørelser efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 13, stk. 4 - 10.

Afsnittet indeholder:

  • Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab
  • Underskuddet eller tabet skal være selvangivet
  • Konsekvensen af bestemmelsen
  • Opgørelse efter SEL § 13, stk. 4 - 10
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab

En ansættelse kan ikke foretages eller ændres efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 1, hvis ansættelsen beror på en ændret bedømmelse af et fremførselsberettiget underskud eller tab, der er selvangivet i et indkomstår, der ligger uden for ordinær frist. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 4, 1. pkt.

Bestemmelsen blev i sin nuværende formulering indsat ved lov nr. 410 af 2. juni 2003 og er en delvis videreførelse af  SSL § 35, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen er ændret således, at der ikke længere er adgang til at lægge en ændret bedømmelse af et fremførselsberettiget underskud eller tab til grund, hvis underskuddet eller tabet er selvangivet for et indkomstår, der ligger uden for de ordinære frister.

Et tilfælde, hvor en afståelsessum for et aktiv ændres som følge af, at en betingelse i overdragelsesaftalen er indtrådt, omfattes ikke af bestemmelsen. Det vil være en ændring i grundlaget for ansættelsen, der i stedet omfattes af SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 1. Se A.A.8.2.2.1.2.1 Ændringer i privat- eller offentligretligt grundlag. og A.A.8.2.2.2.2.1 Ændringer i privat- eller offentligt grundlag.

Underskuddet eller tabet skal være selvangivet

SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 4, 1. pkt., skal ses i sammenhæng med SKL § 1, stk. 1, 3. pkt. Efter denne bestemmelse har borgeren pligt til at selvangive bestemte tab og underskud. Bestemmelsen omfatter tab og underskud, der kun kan modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, allerede i de indkomstår, hvor tabet eller underskuddet er opstået. Se SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 1, 3. pkt. Bemærk, at reglerne om selvangivelse af underskud er ændret fra indkomståret 2015 ved lov nr. 528 af 28. maj 2014. Se A.B.1.1.4. og A.B.1.1.6.

Det betyder mere konkret, at kildeartsbestemte tab, dvs. selvangivelsens felt 86-88, der skal selvangives i henhold til SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 1, 3. pkt., fremføres løbende ved at regulere efterfølgende års opgørelse af avance eller tab. En eventuel tabssaldo vil derfor være udtryk for en skatteansættelse, således at korrektion af saldoen skal ske med respekt for fristreglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26 og § 27.

For så vidt angår korrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud for årene 2002-2013 i underskudsregistret og ajourføring af underskudsregistret fra og med indkomståret 2014, henvises til SKM2017.664.SKAT.

Bemærk

Reglerne om selvangivelse af underskud er ændret fra indkomståret 2015 ved lov nr. 528 af 28. maj 2014. Se A.B.1.1.4. og A.B.1.1.6.

Konsekvensen af bestemmelsen

Bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 4, 1. pkt. betyder, at en ændret bedømmelse af et fremførselsberettiget underskud eller tab kun kan lægges til grund for skatteansættelsen, hvis ændringen varsles inden for fristerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 1. Der skal derfor ske varsling senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det indkomstår, for hvilket underskuddet eller tabet er selvangivet. Se SKM2017.555.LSR.

Underskud eller tab skal hermed lignes inden for den ordinære ansættelsesfrist for det indkomstår, for hvilket underskuddet eller tabet er selvangivet. Når der er selvangivet og den ordinære frist er udløbet, kan bedømmelsen af underskud og tab ikke ændres med virkning for skatteansættelsen, hverken i det år, hvor underskud/tab er selvangivet, eller i det år, hvor det anvendes.

Uanset på hvilket tidspunkt underskuddet eller tabet selvangives, indebærer det, at Skatteforvaltningen foretager en ansættelse af underskuddet eller tabet, der herved kan påklages efter de sædvanlige regler herom. Se A.A.10 Klage og domstolsprøvelse.

Bemærk

Reglerne om selvangivelse af underskud er ændret fra indkomståret 2015 ved lov nr. 528 af 28. maj 2014.

Se A.B.1.1.4. og A.B.1.1.6.

Opgørelse efter SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 4 - 10

SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 4, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved opgørelser efter SEL § 13, stk. 4 - 10. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 4, 2. pkt.

Retten til fradrag for hensættelser til de forsikrede og skat efter pensionsbeskatningsloven er begrænset for skades- og forsikringsselskaber. Se SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 4 - 10.

Selskaberne skal i den forbindelse foretage en opgørelse af udbytter og avancer, der ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, på en såkaldt finanskonto. Skadesforsikringsselskaber skal herudover føre en driftskonto over forsikringsvirksomhedens underskud eller overskud.

Disse konti behandles i relation til ansættelsesfristerne på samme måde som fremførselsberettigede underskud og tab.

En skatteansættelse kan således alene foretages eller ændres på baggrund af en ændret bedømmelse af en finans- eller driftskonto, hvis ændringen varsles inden udløbet af fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 1, for det indkomstår, for hvilket kontoen er selvangivet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2017.555.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde været berettiget til at ændre en ansættelse vedrørende et fradragsberettiget tab på noterede aktier. SKATs varsling af ændringen var således foretaget efter udløbet af fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 4, jf. stk. 1.

SKAT

SKM2017.664.SKAT

I styresignalet præciseres, hvorledes et selskab eller SKAT (nu Skatteforvaltningen) kan korrigere de indberetninger, der er sket af historiske restunderskud for perioden 2002-2013, den såkaldte engangsindberetning efter SEL (selskabsskatteloven) § 35. Herudover præciserer styresignalet, hvorledes indberetninger i underskudsregi­stret fra og med indkomståret 2014 kan ajourføres.

Styresignalet erstatter SKM2013.425.SKAT

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.