Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.A.7.6 Digital kommunikation

Indhold

Dette afsnit handler om særlige regler for digital kommunikation på Skatteforvaltningens område. Afsnittet handler også om, hvornår Skatteforvaltningen kan sende meddelelser til TastSelv/Skattemappen og Digital Post, og hvordan underskriftskravet i FVL § 32 b opfyldes eller kan fraviges ved digital kommunikation.

Afsnittet indeholder:

 • SFL (skatteforvaltningsloven) § 35.
 • Digital oplysnings- og indberetningspligt.
 • Hvornår er kravene til meddelelse opfyldt?
 • Hvornår kan Skatteforvaltningen sende meddelelser til Skattemappen/TastSelv?
 • Hvornår kan Skatteforvaltningen sende meddelelser til Digital Post (e-Boks)?
 • Hvordan kan underskriftskravet opfyldes ved digital kommunikation?

SFL (skatteforvaltningsloven) § 35

Det følger af SFL (skatteforvaltningsloven) § 35, stk. 1-4, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation til og fra Skatteforvaltningen skal være i elektronisk form (digital kommunikation), herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation.

Bemyndigelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 35, stk. 1-4, er blandt andet benyttet ved udstedelsen af:

 • BEK nr. 1197 af 25. november 2019 om digital kommunikation på Skatteministeriets område,
 • BEK nr. 2246 af 30. oktober 2021 (momsbekendtgørelsen), som fastsætter regler om obligatorisk elektronisk kommunikation om godtgørelse af afgift.

I SFL (skatteforvaltningsloven) § 35, stk. 3, er en særlig bemyndigelse til at udstede dokumenter uden underskrift.

Efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 35, stk. 4, kan der fastsættes nærmere regler om digital kommunikation med Skatteforvaltningen, herunder anvendelse af digital signatur. Desuden fremgår det af bestemmelsen, at meddelelser fra Skatteforvaltningen, som indeholder fortrolige oplysninger, skal krypteres eller sikres på anden forsvarlig måde.

Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 35, stk. 5, at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er gjort tilgængelig for Skatteforvaltningen henholdsvis den skattepligtige eller indberetningspligtige.

Digital oplysnings- og indberetningspligt

Fysiske personer, der har pligt til at give oplysninger om deres skattepligtige indkomst senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb, skal indgive oplysningsskemaet digitalt. Disse personer skal også indgive anmodninger om genoptagelse digitalt. Se BEK nr. 1197 af 25. november 2019 § 1, stk. 1, og § 3. Undtaget for kravet om digital kommunikation efter § 1 er personer, der er fritaget for Digital Post, se bekendtgørelsens § 1, stk. 2, og en række personer, som angivet i § 2. 

Selskaber, foreninger mv. skal give oplysninger om skattepligtig indkomst mv. digitalt. Se bekendtgørelse om selskabsskat (BEK nr. 1303 af 14. november 2018) § 4. Dette gælder dog ikke indkomster efter kulbrinteskatteloven (KULBRL) § 1, medmindre selskabet indgår i sambeskatning efter selskabsskatteloven med et selskab, som ikke er omfattet af KULBRL § 1 .

Med hjemmel er i SFL (skatteforvaltningsloven) § 35, stk. 1-4, er der derudover i en række bekendtgørelser fastsat regler for obligatorisk anvendelse af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser. Det gælder blandt andet:

 • Indberetninger efter skatteindberetningsloven (SIL) og regler udstedt i medfør heraf, medmindre andet er aftalt med Skatteforvaltningen. Se BEK nr. 888 af 15. juni 2020 § 4, stk. 2 og 3.
 • Indberetninger til indkomstregisteret, medmindre Skatteforvaltningen har pålagt anden indberetning, eller dette er aftalt med Skatteforvaltningen. Se BEK nr. 906 af 26. juni 2018 § 4.
 • Begæringer om genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6 A, stk. 2, nr. 2. Denne pligt gælder dog ikke personer, der er undtaget pligten til at indgive oplysningsskemaet digitalt, eller som indsender begæringen senest 3 måneder efter en ansættelsesændring. Se BEK nr. 256 af 20. marts 2012 § 2, stk. 1 og 2.
 • Oplysninger, som skal meddeles Skatteforvaltningen ved skattefri omstrukturering omfattet af fusionsskatteloven (FUL (fusionsskatteloven)). Se BEK nr. 1003 af 6. september 2014 § 1, stk. 2.
 • Angivelse af afgifter efter ML (momsloven) kapital 15 skal via TastSelv Erhverv. Se Momsbekendtgørelsen 2021 § 71.
 • ►Angivelse af skatter og afgifter mv.,  der opkræves efter opkrævningslovens § 2. Se BEK nr. 731 af 21. juni 2013 § 1.◄

Hvornår er kravene til meddelelser opfyldt?

Krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser med mere til Skatteforvaltningen sendes via TastSelv på www.skat.dk. Se BEK nr. 1197 af 25. november 2019 § 7.

Hvornår kan Skatteforvaltningen sende meddelelser til Skattemappen/TastSelv?

Det følger af § 5, stk. 1, af BEK nr. 1197 af 25. november 2019, at Skatteforvaltningen kan sende meddelelser, forslag til afgørelser og afgørelser m.v. til borgere og virksomheder ved, at den pågældende meddelelser m.v. lægges i borgerens eller virksomhedens skattemappe. 

Meddelelser, som lægges i Skattemappen/TastSelv, anses at være kommet frem til modtageren på det tidspunkt, meddelelserne bliver tilgængelige for modtageren i Skattemappen/TastSelv, når følgende er opfyldt:

 • modtageren adviseres herom ved Digital Post, e-mail eller SMS, og
 • der er tale om en sag vedrørende skatter, afgørelser eller lovpligtig indberetning.

Det fremgår af forarbejderne til SFL (skatteforvaltningsloven) § 35, stk. 5, at det er en forudsætning for, at en meddelelse anses at være kommet frem, når meddelelsen lægges i skattemappen/TastSelv, at modtageren adviseres ved e-mail eller SMS om, at der er nye meddelelser i Skattemappen/TastSelv. Se LFF 149 af 3. marts 2010 afsnit 3.1.2.3 og 3.1.2.5. 

Hvornår kan Skatteforvaltningen sende meddelelser til Digital Post (e-Boks)?

Skatteforvaltningen har ret til at sende meddelelser til en borger eller virksomheds postkasse i Digital Post, hvis borgeren eller virksomheden er tilsluttet Digital Post. Se lov om Digital Post fra offentlige afsendere § 7. Dette gælder dog ikke, hvis det følger af anden lovgivning, at meddelelsen skal sendes i fysisk form eller digitalt på en anden måde. Se lov om Digital Post fra offentlige afsendere § 9. 

Meddelelser, der sendes under anvendelse af Digital Post, anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen bliver tilgængelig i modtagerens postkasse. Se lov om Digital Post fra offentlige afsendere § 10. 

Det er modtageren, som bærer risikoen ved ikke at gøre sig bekendt med indholdet af meddelelser, som en myndighed har sendt til Digital Post. Se FOB2016.34.

Hvordan opfyldes underskriftskravet ved digital kommunikation?

►I FVL § 32 b, stk. 1, er der krav om, at i afgørelsessager skal dokumenter, der sendes fra en myndighed til borgere, virksomheder m.v., være forsynet med en personlig underskrift eller være udformet på en sådan måde, der i øvrigt sikrer en entydig identifikation af den, som er afsender af dokumentet, og at dokumentet er endeligt 

Underskriftskravet kan bl.a. opfyldes ved brug af IT-løsninger, hvor dokumenter afsendes med digital signatur, autosignatur eller andre former for signatur, og hvor der samtidig er opstillet nødvendige foranstaltninger, der er egnet til at sikre, at misbrug og andre uretmæssigheder imødegås - og dermed, at der sikre en korrekt anvendelse af, hvem der har truffet en afgørelse. Se de særlige bemærkninger til FVL § 32 b (LFF 13 af 2. oktober 2013).◄

Dokumenter fritaget for underskriftskravet

Det fremgår af BEK nr. 908 af 24. juni 2013, der har hjemmel i SFL (skatteforvaltningsloven) § 35, stk. 3, at følgende digitalt generet dokumenter kan udsendes uden underskrift og er i retlig henseende sidestillet med et dokument med personlig underskrift:

1) årsopgørelser

2) underretninger efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 20, dvs. varslinger af afgørelser om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat

3) forskudsopgørelser for fysiske og juridiske personer

4) underretning om ændring af forskudsopgørelsen efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 19

5) meddelelser om ejendomsvurdering

6) meddelelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer

7) afgørelser om registreringsforhold for køretøjer i Køretøjsregistret, herunder om afgiftsbetaling og afgiftsfritagelse

8) afgørelser om nummerplader, herunder om betaling for samt udlevering og inddragelse af nummerplader

9) afgørelser om registrering, ændring af registreringsforhold, ophør af registrering og afmeldelse fra registrering for afgifter og skatter

10) afgørelser om pålæg af rykkergebyr efter OPKL § 6

11) afgørelser om fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 1, og afgift for fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 2

12) afgørelser om pålæg af morarenter efter OPKL § 7

13) afgørelser om nye afregningsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms

14) afgørelser om opkrævning af told og afgifter ved import

15) afgørelser om nedsættelse af ordinære acontoskatterater, der modtages i TastSelv Erhverv

16) afgørelser om modregning, der vises ved åbning af en skattekonto

17) afgørelse om afdragsordninger

18) afgørelser til medhæfter med oplysning om, at primær hæfter er blevet rykket for manglende betaling.     

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Udtalelser

Udtalelsen stikord

Yderligere kommentarer

Afgørelser fra Landsskatteretten

SKM2021.53.LSR  SKAT sendte en afgørelse om skønsmæssig ansættelse af moms til en virksomheds digital postkasse, efter at denne var afmeldt ved Erhvervsstyrelsen. Landsskatteretten fandt, at virksomheder efter afmeldelse ikke længere var forpligtet til at være tilmeldt Digital Post. Derfor fandt bestemmelsen i § 10 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, om at breve anses at være kommet frem, når brevene er modtaget i Digital Post, ikke anvendelse for afmeldte virksomheder. Henset til, at klageren i sagen hæftede personligt for virksomheden, var rette modtager klagerens privatadresse eller digitale postkasse. 

Se også styresignal SKM2021.386.SKTST (ophævet som indarbejdet i Den juridiske vejledning).

Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

FOB2016.34

Trafik- og Byggestyrelsen var i en sag om syn af et køretøj berettiget til at sende synsindkaldelsen, en erindringsskrivelse og to administrative bødeforlæg til en 90-årig via Offentlig Digital Post.  

Ombudsmanden henviste til, at retsvirkningerne af at sende meddelelser via Offentlig Digital Post fremgår direkte af loven, og at det fremgår udtrykkeligt af forarbejderne, at modtageren af en meddelelse sendt via Offentlig Digital Post selv bærer risikoen ved ikke at gøre sig bekendt med indholdet af post i sin digitale postkasse. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.