Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.6.2.2.3.3 OECD's og Europarådets bistandskonvention

Indhold

Dette afsnit omhandler inddrivelse af danske fordringer i udlandet på baggrund af OECD's og Europarådets bistandskonvention.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Tiltrådte stater
  • Omfattede typer af bistand
  • Bistandskonventionens selvstændige betydning

Regelgrundlag

Europarådets og OECD's konvention nr. 127 af 25. januar 1988 om administrativ bistand (Bistandskonventionen) i skattesager er gennemført i dansk ret. Se lov nr. 132 af 26. februar 1992 om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD (administrativ bistandsloven). Bistandskonventionen trådte i kraft i Danmark den 1. april 1995. Bistandskonventionen er ændret ved protokol nr. 208 af 27. maj 2010 til ændring af Konvention om gensidig administrativ bistand i skattesager (ændringsprotokollen). Ændringsprotokollen er gennemført i dansk ret. Se bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2011 af Protokol om ændring af Konventionen om administrativ bistand i skattesager.

Tiltrådte stater

Ved udgangen af 2019 havde 135 stater tiltrådt Bistandskonventionen. Se afsnit G.A.3.6.2.2.4 Oversigt over indgåede aftaler for en oversigt over, hvilke lande der har tiltrådt Bistandskonventionen.

Omfattede typer af bistand

Indholdet i bistandskonventionen er i store træk sammenfaldende med den nordiske bistandsaftale. Bistandskonventionen omfatter administrativ bistand i form af udveksling af oplysninger, embedsmænds deltagelse i skatteundersøgelser i en anden stat, bistand til inddrivelse af skatte- og afgiftskrav og bistand ved forkyndelse af dokumenter.

Se kapitel III om former for bistand, herunder afsnit II om bistand med hensyn til inddrivelse, artikel 11 til og med artikel 16 i bistandskonventionen i bilaget til administrativ bistandsloven.

Se også

Se mere om den nordiske bistandsaftale i afsnit G.A.3.6.2.2.3.1 Den nordiske bistandsaftale.

Bistandskonventionens selvstændige betydning

Bistandskonventionens selvstændige betydning i forhold til de øvrige overenskomster med hensyn til udveksling af oplysninger er ret begrænset, da bistandskonventionen kun vil gælde ved udveksling af oplysninger om andet end direkte skatter, når der er tale om stater uden for EU (bortset fra de øvrige nordiske stater).

Bistandskonventionen kan derimod få stor selvstændig betydning ved bistand til inddrivelse af skatte- og afgiftskrav i stater uden for EU og Norden, fordi kun ganske få dobbeltbeskatningsaftaler indeholder bestemmelser om inddrivelse og i givet fald jo kun vedrørende direkte skatter. Man må imidlertid være opmærksom på, at bistandskonventionen bygger på et gensidighedsprincip, og at USA som nævnt har taget forbehold med hensyn til bistand ved inddrivelse. Det samme gør sig gældende for andre lande.  

Se også

Se mere om OECD's og Europarådets bistandskonvention i C.F.8.1.2.3 OECD's og Europarådets bistandskonvention.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.