Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.2.2.2.4 Tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Indhold

Dette afsnit handler om tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Afsnittet indeholder:

 • Udlæg i andele i andelsboligforeninger
 • Auktionsværneting
 • Restanceinddrivelsesmyndighedens kompetence ved tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Udlæg i andele i andelsboligforeninger

Hvis udlæg er foretaget i en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, kan denne ikke sælges ved tvangsauktion, før fogedretten efter anmodning fra udlægshaveren har forsøgt tvangssalg gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med § 6b i Andelsboligloven. Se retsplejeloven § 559a, stk. 1.

En anmodning til fogedretten om at iværksætte tvangssalg gennem andelsboligforeningen skal ifølge retsplejeloven § 559a, stk. 2, være skriftlig og ledsaget af en udskrift af andelsboligbogen. Når fogedretten har modtaget anmodningen, indkalder den skyldneren og andelsboligforeningen til møde.

På mødet vejleder fogedretten skyldneren om sagens videre forløb. I særlige tilfælde kan fogedretten på mødet meddele skyldneren en frist på indtil 4 uger til at afværge tvangsmæssigt salg af andelen. Reglerne i retsplejeloven § 561, stk. 1, 2. og 3. punkt, stk. 2, stk. 3, 4. punkt, og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Fogedretten underretter andelsboligforeningen, skyldneren og udlægshaveren om sin beslutning om, at andelen skal forsøges solgt gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med § 6b i andelsboligloven. Se retsplejeloven § 559a, stk. 2.

Hvis det på grundlag af andelsboligforeningens oplysninger må antages, at der ved salg gennem foreningen ikke kan opnås en pris svarende til den højeste pris, der er tilladt efter andelsboligloven eller foreningens vedtægter, kan fogedretten beslutte, at salg skal ske gennem fogedretten på tvangsauktion. Se retsplejeloven § 559a, stk. 3.

Hvis salg gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med stk. 1 ikke sker inden for den frist, der er fastsat i § 6b i andelsboligloven, sælges andelen efter anmodning fra udlægshaveren gennem fogedretten på tvangsauktion. Se retsplejeloven § 559a, stk. 4.

I de tilfælde, der er nævnt i retsplejeloven § 559a, stk. 3 og 4, afholdes tvangsauktionen i overensstemmelse med reglerne om tvangsauktion over fast ejendom i kapitel 51 med undtagelse af reglerne i

 • Retsplejeloven §§ 560 og 561,
 • Retsplejeloven § 562, stk. 1 og 2, og stk. 3, 3. punkt,
 • Retsplejeloven § 566, stk. 2, 2. og 3. punkt, og stk. 3, 2. og 3. punkt,
 • Retsplejeloven § 568,
 • Retsplejeloven § 569, stk. 1, 1. og 4. punkt, og stk. 2,
 • Retsplejeloven § 570, stk. 1, 1. punkt,
 • Retsplejeloven § 580 og
 • Retsplejeloven § 582, 1. punkt.

Når særlige hensyn til skyldneren taler derfor, kan fogedretten beskikke en advokat for skyldneren. Retsplejeloven § 500, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Se retsplejeloven § 559a, stk. 5.

Auktionen afholdes på de af justitsministeren fastsatte tvangsauktionsvilkår vedrørende andelsboliger. Afgives flere bud svarende til den pris, der er den højst tilladte efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber eller andelsboligforeningens vedtægter, afgør fogedretten ved lodtrækning, hvem der skal have fortrinsstilling. Se retsplejeloven § 559a, stk. 6.

En anmodning til fogedretten om tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening, som anvendes til andet end beboelse, skal være skriftlig og være ledsaget af en udskrift af Andelsboligbogen. I øvrigt finder retsplejeloven § 559a, stk. 5 og 6, tilsvarende anvendelse. Se retsplejeloven § 559c.

Auktionsværneting

Tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening mv. skal afholdes i den retskreds, hvor andelsboligen mv. er beliggende. Se retsplejeloven § 539, 2. pkt.

Restanceinddrivelsesmyndighedens kompetence ved tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Restanceinddrivelsesmyndigheden har samme kompetence i forbindelse med tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv., som ved tvangsauktion over fast ejendom. Se derfor afsnit G.A.3.2.2.2.3 Tvangsauktion over fast ejendom om restanceinddrivelsesmyndighedens kompetence ved auktion over fast ejendom.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.