Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.2.2.1.5.3 Fratagelse af rådigheden over udlagte aktiver

Indhold

Dette afsnit handler om fratagelse af rådigheden over udlagte aktiver.

Afsnittet indeholder:

 • Indledning
 • Løsøre
 • Værdipapirer og fordringer, for hvilke der er udstedt skriftligt bevis
 • Skyldnerens oplysningspligt mv.
 • Forholdet til tredjemand.

Indledning

Pantefogeden har i et vist omfang ret til at fratage skyldneren rådigheden over udlagt løsøre og udlagte værdipapirer og fordringer, for hvilke der er udstedt skriftligt bevis. Se retsplejeloven § 523. Bestemmelsen vil også kunne anvendes, hvor der ikke kun er tale om fratagelse af selve det udlagte aktiv, men også om ting mv., som knytter sig til det udlagte aktiv, fx om en udlagt bils nøgler eller papirer.

Løsøre

Pantefogeden kan bestemme, at løsøre, hvori der er foretaget udlæg, skal fratages skyldneren. Se retsplejeloven § 523, stk. 1. Fratagelsen af løsøret kan ske straks under udlægsforretningen, men det kan også ske senere. Se retsplejeloven § 504, nr. 2.

Pantefogeden kan dog ikke fratage skyldneren rådigheden over løsøret i følgende situationer:

 • Hvis tredjemands ret er til hinder herfor. Se retsplejeloven § 523, stk. 1. Hvis genstanden fx er købt på kredit med gyldigt ejendomsforbehold.
 • Hvis der er underpant i løsøret. Her vil aktivet typisk ikke være i skyldnerens besiddelse.
 • Hvis der består en håndpanteret eller en tilbageholdsret over genstanden. Her vil aktivet typisk ikke være i skyldnerens besiddelse.
 • Hvis der er indgået en afdragsordning med skyldneren, som overholdes. Se retsplejeloven § 525, stk. 1.

Pantefogeden skal fratage skyldneren det udlagte løsøre i de situationer,

 • hvor det skal sælges ved auktion snarest muligt
 • hvor der er risiko for, at skyldneren vil råde uberettiget over løsøret, eller
 • hvor der ikke kan ske en tilstrækkelig registrering af løsøret, fordi der er tale om et varelager eller lignende

Er udlægsforretningen foretaget uden skyldnerens tilstedeværelse, skal pantefogeden være tilbageholdende med at foretage rådighedsberøvelse, da der ikke er nogen sikkerhed for, at løsøret tilhører skyldneren.

Værdipapirer og fordringer, for hvilke der er udstedt skriftligt bevis

Ved udlæg i værdipapirer og i fordringer, for hvilke der er udstedt skriftligt bevis, skal pantefogeden tage dokumentet i forvaring. Se retsplejeloven § 523, stk. 2.

Det er uden betydning, om det er et omsætningsgældsbrev eller en simpel fordring. Det afgørende er, om der er udstedt et skriftligt dokument.

Skyldnerens oplysningspligt mv.

Skyldneren har pligt til at oplyse, hvor det udlagte aktiv befinder sig. Hvis skyldneren under udlægsforretningen ikke vil oplyse, hvor det udlagte aktiv befinder sig, skal pantefogeden overbringe sagen til fogedretten. Det er herefter op til fogedretten at træffe afgørelse om, hvorvidt skyldneren ved politiets foranstaltning skal tages i forvaring, indtil han indvilger i at opfylde sin pligt. Se retsplejeloven § 497, stk. 2.

Skyldneren skal desuden give pantefogeden adgang til at fjerne det udlagte aktiv. Derimod har skyldneren ikke pligt til aktivt at medvirke ved udleveringen af det udlagte aktiv eller til at transportere det udlagte aktiv til et bestemt sted.

Forholdet til tredjemand

Er det udlagte aktiv i tredjemands besiddelse, kan pantefogeden give tredjemand besked om, at aktivet ikke må udleveres til skyldneren. Se retsplejeloven § 523, stk. 4. Udleverer tredjemand - uanset pantefogedens underretning - det udlagte aktiv til skyldneren, er tredjemand som udgangspunkt ansvarlig for det eventuelle tab, som restanceinddrivelsesmyndigheden lider i den forbindelse. Denne konsekvens skal oplyses i underretningen til tredjemand.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.