Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.2.2.1.3.4.1 Rede penge

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om udlæg i rede penge.

Afsnittet indeholder:

  • Udlæg i rede penge
  • Prioritetsstillingen mellem flere kreditorer
  • Beløb der ikke tilhører skyldneren
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Udlæg i rede penge

Der har i dansk ret dannet sig en formodningsregel om, at de penge, en person er i besiddelse af, tilhører personen. Se fx TfS.1999.628ØLR. Formodningsreglen medfører, at der som udgangspunkt kan foretages udlæg i penge, som en person har i sin besiddelse.

Udlæg kan altid foretages i rede penge, uanset om skyldneren måtte ønske at anvise andre aktiver som genstand for udlæg. Se retsplejeloven § 517, stk. 2. Så vidt muligt skal udlæg foretages i rede penge, da dette kan realiseres ved modtagelsen. Man får altså dækket en del af gælden med det samme. Udlægshaver undgår derfor en besværlig og kostbar efterfølgende tvangsauktion, som tilfældet er med fx fast ejendom og løsøre.

Begrebet rede penge omfatter ikke kun danske penge, men også fremmed valuta, som er gangbar. Ved udlæg i fremmed valuta tages beløbet også straks i forvaring og omregnes efter gældende vekselkurs.

Hvis der foretages udlæg i rede penge, skal fogeden altid tage højde for trangsbeneficiet, så skyldneren levnes tilstrækkelige midler til at opretholde en beskeden levefod, indtil næste indtægt eller løn kommer. Se retsplejeloven § 509. Skyldners ret til at udtage rede penge til brug i erhverv, fx som kassebeholdning eller byttepenge mv., skal også respekteres. Se retsplejeloven § 509, stk. 3.

Se også 

  • afsnit G.A.3.2.2.1.3.2.3 Trangsbeneficiet (beskedent hjem og beskeden levefod), der beskriver regelsættet i retsplejeloven § 509.
  • afsnit G.A.3.2.2.1.3.1 Skyldners formue, der bl.a. beskriver formodningsreglen yderligere og har flere afgørelser indarbejdet.

Bemærk

Udlæg i rede penge er udlæg til ejendom, og efter retsplejeloven § 521 overgives det udlagte beløb straks til rekvirenten/udlægshaver. Hvis dette ikke sker, er udlægget ugyldigt.

Prioritetsstillingen mellem flere kreditorer

Prioritetsstillingen mellem flere kreditorer, der søger udlæg, bestemmes af, hvornår udlæggene faktisk foretages. Udgangspunktet er, bedst i tid er bedst i ret. Dette medfører, at den der først får gennemført sit udlæg, får retten til de rede penge, uanset at en anden kreditor tidligere har indgivet begæring om udlæg.

Beløb der ikke tilhører skyldneren

Der kan forekomme tilfælde, hvor et beløb, der er i skyldnerens besiddelse, ikke tilhører denne, og hvor det må respekteres, at der ikke kan foretages udlæg i beløbet.

Det må dog normalt forudsættes, at skyldneren har pligt til at:

  • holde sådanne beløb afsondret fra egne midler og også gør det
  • føre en form for regnskab over sådanne midler, eller at pengenes rette ejermand fører et sådant regnskab og
  • underkaste sig en vis kontrol fra pengenes rette ejermand.

Som eksempler på sådanne tilfælde kan nævnes tjenere, taxachauffører og forretningsdrivende, der sælger konsignationsvarer. Se om konsignation i afsnit G.A.3.2.2.1.3.6.7.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser nogle relevante afgørelser på området. Se også afsnit G.A.3.2.2.1.3.1 Skyldners formue, der indeholder flere afgørelser vedrørende kontante beløb og formodningsreglen.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

TfS 1999, 628 ØLK

Formodningsregel om at penge tilhører den, der har dem i sin besiddelse. I sagen påstod en bekendt til den, der havde dispositionsretten over pengene, at disse tilhørte ham. Retten udtalte, at den, der påstod at være rette ejer af pengene, havde bevisbyrden for dette. Dette fandtes dog ikke bevist.

Den, som har råderetten over pengene, er ejer af pengene.

UfR 1948.227 VLD

Udlæg i rede penge er udlæg til eje, og efter retsplejeloven § 521 overgives det udlagte beløb straks til rekvirenten/udlægshaver. Hvis dette ikke sker, er udlægget ugyldigt.

Penge, hvori der foretages udlæg, skal straks overgives til udlægshaver.Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.