Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.9.1 Generelt om dødsboer og dødsboskifte

Indhold

Dette afsnit handler om dødsboer og dødsboskifte generelt.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Hvad er et dødsbo?
  • Hvad er et dødsboskifte?
  • Anmeldelse af dødsfald til skifteretten
  • Rets- og kreditorforfølgning
  • Genoptagelse af et dødsbo

For så vidt angår skyldnerskifte ved dødsfald henvises der til afsnit G.A.1.2.3 Opgaver og kompetencer i forbindelse med inddrivelsesarbejdet.

Regelgrundlag

Hovedreglerne om behandling af dødsboer findes i dødsboskifteloven.

Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo opstår når afdødes formuemasse, dvs. aktiver og passiver, udleveres af skifteretten til et skifte. Dødsboet afsluttes når den endelige boopgørelse er godkendt.

Hvad er et dødsboskifte?           

Opgørelsen og afviklingen af et dødsbo kaldes et dødsboskifte. Afviklingen af dødsboet mellem arvingerne og boets kreditorer reguleres i dødsboskifteloven.

Anmeldelse af dødsfald til skifteretten

Når begravelsesmyndigheden modtager anmeldelse af et dødsfald, skal skifteretten i den retskreds, hvor afdøde havde hjemting, orienteres. Skifteretten optager straks anmeldelsen i skiftesaglisten. Se dødsboskiftelovens § 4.

Rets- og kreditorforfølgning

Retsforfølgning og kreditorforfølgning af boet kan først foretages, når der er truffet beslutning om boets behandlingsmåde. Se dødsboskiftelovens §§ 9 og 10, stk. 1.

Hvis en kreditor har tilbageholdsret i boets ejendele, indtil et bestemt beløb er betalt, kan der uanset dødsfaldet foretage udlæg i de tilbageholdte ejendele og søge fyldestgørelse deri. Udlæg kan dog kun foretages, hvis

  • fordringen er fastslået ved dom eller på anden for boet bindende måde, og
  • boet trods opfordring fremsat mindst to uger inden udlæggets foretagelse ikke har betalt beløbet.

Se dødsboskifteloven § 10, stk. 3.

Den, der har foretaget udlæg før dødsfaldet, bevarer sin fortrinsret til det udlagte under forudsætning af, at der ikke sker omstødelse heraf.

Arrest, der er foretaget inden dødsfaldet, taber sin virkning. Se dødsboskifteloven § 10, stk. 4.

Når et bo udleveres til privat skifte, dvs. til arvingerne, vil boet frit kunne sagsøges, ligesom der kan foretages udlæg, arrest, tvangsauktion mv. efter de almindelige regler herom. Se dødsboskiftelovens § 26.

Genoptagelse af et dødsbo

Skifteretten kan genoptage et bo eller omgøre en beslutning eller kendelse, når det findes påkrævet. Genoptagelsen eller omgørelsen kan betinges af, at der helt eller delvist stilles sikkerhed for de omkostninger, der er forbundet hermed. Se dødsboskifteloven § 103, stk. 1, nr. 1-6.

Genoptagelse vil fx kunne være relevant, hvis der fremkommer yderligere aktiver eller passiver. Se dødsboskifteloven § 103, stk. 1, nr. 1. I så fald er det kun de nye aktiver og passiver, der indgår i boet.  

Tilbagelevering af aktiver og erstatningsansvar i forbindelse med genoptagelse af et døsbo er reguleret i dødsboskifteloven § 104.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.