Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.7.6.5 Restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af gældssaneringsforslaget

Indhold

Afsnittet handler om restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af gældssaneringsforslaget og det øvrige gældssaneringsmateriale.

Afsnittet indeholder:

  • Gennemgang af gældssaneringsmaterialet
  • Mødet i skifteretten
  • Oplysningspligt og tavshedspligt

Gennemgang af gældssaneringsmaterialet

Når restanceinddrivelsesmyndigheden har modtaget gældssaneringsforslaget og oplysningerne omfattet af konkurslovens § 210, må dette materiale gennemgås med henblik på en vurdering af, om forslaget er rimeligt, og om skyldner i øvrigt opfylder betingelserne for gældssanering.

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden finder, at skyldner ikke opfylder betingelserne i konkurslovens § 197 for at opnå gældssanering, eller der i øvrigt er forhold, som restanceinddrivelsesmyndigheden finder taler imod en gældssanering, vil restanceinddrivelsesmyndigheden på grundlag heraf kunne møde op i skifteretten og fremkomme med oplysninger, bemærkninger og eventuelt gøre indsigelse mod gældssaneringen.

Hvis der kan være tvivl om hvorvidt betingelserne i konkurslovens § 197 er opfyldt, vil det være hensigtsmæssigt inden fremmødet i skifteretten at undersøge, om der kan være andre forhold der taler imod gældssanering. Se underafsnit "Forhold, der taler imod gældssanering" i afsnit G.A.3.1.7.2 Betingelser for at få gældssanering.

Restanceinddrivelsesmyndigheden bør i øvrigt være opmærksom på den gældssaneringssøgendes skatteforhold, herunder om forskudsregistreringen er korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, bør den ændres. Hvis det kan forventes, at der opstår aktiver eller passiver i form af overskydende skatter eller restskatter, skal der gøres opmærksom på dette forhold.

Mødet i skifteretten

Det afhænger af restanceinddrivelsesmyndigedens vurdering i den konkrete sag, om der er grundlag for at møde op til skifteretsmødet til behandling af gældssaneringsforslaget. Restanceinddrivelsesmyndigheden bør dog altid møde op, når man mener, at skyldners forslag helt eller delvist ikke kan tages til følge.

Ud fra gennemgangen af gældssaneringsmaterialet, kan restanceinddrivelsesmyndigheden fremkomme med oplysninger og bemærkninger. Det vil også være muligt at gøre indsigelse mod gældssaneringen, hvis det vurderes, at de økonomiske- >og subjektive< betingelser i konkurslovens § 197 ikke er opfyldt eller der i øvrigt er forhold, der taler imod gældssanering.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter afgivelse af de nævnte oplysninger og indsigelser mv. tilkendegive, om man vil acceptere en gældssanering, hvis sagen er korrekt oplyst.

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden anbefaler eller tiltræder gældssaneringsforslag, kan det få bindende virkning, så restanceinddrivelsesmyndigheden ikke efterfølgende kan anmode om at få kendelsen kæret, medmindre kæren relaterer sig til nytilgåede forhold.

Oplysningspligt og tavshedspligt

På kreditormøder kan offentlige myndigheder kun give oplysninger, der ikke er tavshedsbelagte. Se forvaltningslovens § 27 og skatteforvaltningslovens § 17 m.v. Dette indebærer, at oplysninger om gældens størrelse, art og afvikling som hovedregel ikke videregives, medmindre skyldner giver sit samtykke.

Skifteretten kan dog afkræve offentlige myndigheder oplysninger, der må anses for nødvendige for gældssaneringssagen. Se konkurslovens § 211. Offentlige myndigheder kan derfor efter pålæg fra skifteretten udlevere fortrolige og tavshedsbelagte oplysninger om skyldner og dennes husstand, når oplysningerne er nødvendige for at behandle gældssaneringssagen.

Offentlige myndigheder kan også uopfordret udlevere tavshedsbelagte oplysninger til skifteretten. Oplysningerne må dog kun udleveres efter en konkret vurdering, og kun til skifteretten eller dennes medhjælper, der behandler gældssaneringssagen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.