Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvad er betingelserne for gældssanering? Kan en virksomhed får gældssanering? Hvem tager stilling til, om man kan få gældssanering?

G.A.3.1.7.1 Reglerne om gældssanering

Indhold

xAfsnittet handler om regelgrundlaget for gældssanering.x

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Formål
  • Skifteretten afgør sager om gældssanering
  • >Kun fysiske personer med værneting i Danmark<
  • Fristdag

Regelgrundlag

Reglerne om gældssanering findes i konkurslovens afsnit IV og suppleres af gældssaneringsbekendtgørelsen.

Reglerne blev oprindeligt indføjet i konkursloven i 1984 men har løbende undergået flere ændringer. Det fremgår udtrykkeligt af lovgrundlaget, hvilke nærmere betingelser der skal være opfyldt, for at skyldneren kan få gældssanering. Hensigten hermed er, at både skyldneren og kreditorerne opnår en ensartet og forudsigelig retsstilling.

Formål

Reglerne om gældssanering skal medvirke til, at håbløst forgældede skyldnere får mulighed for at komme videre og opnå en varig forbedring af sine økonomiske forhold. Desuden skal reglerne sikre, at skyldneren får betalt så meget af på gælden, som der er realistisk mulighed for.

Skifteretten afgør sager om gældssanering

Det er skifteretten, der alene træffer afgørelse om, hvorvidt skyldner opfylder betingelserne for gældssanering. Dette er modsat fx tvangsakkord i forbindelse med rekonstruktion, hvor kreditorerne har indflydelse på om et rekonstruktionsforslag bliver vedtaget.

Selvom det er skifteretten der træffer afgørelse om gældssanering, kan kreditorerne gøre indsigelser til skyldners forslag til gældssanering. Sådanne indsigelser kan skifteretten tage med i sin samlede vurdering af hvorvidt skyldner skal have gældssanering. Se mere herom i G.A.3.1.7.6.1 Skyldners forslag og møde i skifteretten Skyldners forslag og møde i skifteretten.

Kun fysiske personer >med værneting i Danmark<

Kendelse om gældssanering kan kun afsiges for skyldnere, som er fysiske personer.

Juridiske personer som f.eks. aktie- og anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde mv. kan ikke opnå gældssanering. Derimod kan interessenter i et interessentskab opnå gældssanering, hvis de er fysiske personer. >< 

Se konkurslovens § 197, stk. 6.

>Derudover skal skyldneren have værneting i Danmark. Dette betyder, at centeret for skyldners hovedinteresser skal være her i landet. Er skyldner ikke selvstændigt erhvervsdrivende, anses stedet hvor skyldner har sin bopæl, for at være centeret for skyldnerens hovedinteresser, medmindre andre forhold konkret taler imod. Er skyldner selvstændigt erhvervsdrivende, anses hovedforretningsstedet for at være centeret for skyldnerens hovedinteresser, medmindre andet godtgøres.

Hvis centeret for skyldnerens hovedinteresser ikke befinder sig i Danmark, kan en sag om gældssanering ikke indledes her i landet.

Se konkurslovens § 3, stk. 4.<

Fristdag

I gældssanering bruges ordet "fristdag" for den dag, hvor skifteretten modtog begæring om gældssanering. Se konkurslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Fristdagen har betydning, når:

  • skifteretten afsiger kendelse om gældssanering, eller
  • der inden 3 uger efter, at en begæring om gældssanering blev tilbagekaldt eller en gældssanering var nægtet, er indgivet begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling.

Man fastsætter dermed fristdagen på det tidligste tidspunkt, hvor skyldnerens insolvens er konstateret overfor skifteretten ("sløjfereglen"). Se konkurslovens § 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.