Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.6.6.3 Tilbagekaldelse af eftergivelse

>Indhold

xDette afsnit handler om restanceinddrivelsesmyndighedens mulighed for at tilbagekalde eftergivelse.x

xAfsnittet indeholder:x

  • xBetingelser for at tilbagekalde eftergivelsex
  • >Virkning af tilbagekaldelse<
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

xBetingelser for at tilbagekalde eftergivelsex

Eftergivelse kan tilbagekaldes, hvis skyldneren

  • i forbindelse med eftergivelsessagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold, eller
  • groft tilsidesætter sine forpligtelser i forbindelse med afvikling af den ikke eftergivne del af gælden.

Se gældsinddrivelseslovens § 15.

xMulighederne for tilbagekaldelse af eftergivelsen skal fremgå af afgørelsen om hel eller delvis eftergivelse.x

Svigagtigt forhold

>Med svigagtigt forhold menes, at skyldner bevidst skal have afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger for restanceinddrivelsesmyndigheden, som skyldner måtte indse havde væsentlig betydning for afgørelsen om eftergivelse. Der kan eksempelvis være tale om svig, hvis skyldner bevidst fortier eller giver urigtige oplysninger om sin gæld eller sine indkomstforhold. <

Grov tilsidesættelse af forpligtelser

xGrov tilsidesættelse af forpligtelser ifølge eftergivelsesafgørelsen, vil ofte komme på talex, hvis skyldneren gennem længere tid undlader at betale, selv om den pågældende har midler til dette.

Se fx SKM2010.587.LSR om tilbagekaldelse af eftergivelse. Her fandt Landsskatteretten, at det var med rette, at det tidligere SKAT havde tilbagekaldt en delvis eftergivelse af gæld, idet klageren groft havde tilsidesat sine forpligtelser. Der blev lagt vægt på, at klageren ikke var i god tro omkring modtagelse af et fejlagtigt udbetalt beløb fra SKAT og dermed havde udvist manglende betalingsvilje ved ikke at efterkomme SKATs opfordring til at tilbagebetale beløbet.

Hvis der er tale om, at det fx er en

  • konjunkturændring,
  • almindelig krise inden for branchen,
  • arbejdsløshed, eller
  • sygdom,

som er årsag til misligholdelsen, er dette ikke udslag af grov tilsidesættelse af forpligtelserne, og eftergivelsen fastholdes derfor.

Nogle få dages forsinkelse med afdrag kan heller ikke anses for en grov tilsidesættelse. Der må både ses på misligholdelsens omfang og årsag.

>Virkning af tilbagekaldelse

Tilbagekaldes afgørelsen om eftergivelse, genopstår de krav, som enten helt eller delvist blev eftergivet ved afgørelsen. Herefter kan restanceinddrivelsesmyndigheden foretage lønindeholdelse, eller anden form for tvangsinddrivelse for det oprindelige krav mod skyldner med fradrag af eventuelle afdrag, og med tillæg af ikke forældede renter.<

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretten
SKM2010.587.LSR  

Landsskatteretten afgjorde, at det var med rette, at det tidligere SKAT (nu restanceinddrivelsesmyndigheden) havde tilbagekaldt en delvis eftergivelse af gæld med henvisning til inddrivelseslovens § 15, nr. 2, (nu gældsinddrivelseslovens § 15, nr. 2), da klageren groft havde tilsidesat sine forpligtelser efter SKAT’s afgørelse om delvis eftergivelse.

Der blev lagt vægt på, at klageren ikke var i god tro omkring modtagelse af et fejlagtigt udbetalt beløb fra SKAT på 64.875,64 kr. Beløbet stammede fra de 170.000 kr., som klageren efter den delvise eftergivelse havde indbetalt til afvikling af den ikke eftergivne del af gælden.

Klageren havde dermed udvist manglende betalingsvilje ved ikke at efterkomme SKATs opfordring til at tilbagebetale beløbet.

 

 <

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.