Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.6.4.1 Ansøgning som fysisk person eller enkeltmandsvirksomhed

>Indhold

Afsnittet handler om fysiske personers og enkeltmandsvirksomheders ansøgning om eftergivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Ansøgning om eftergivelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ansøgning om eftergivelse

For at opnå eftergivelse kræves der ansøgning om eftergivelse fra skyldner. Blanketten til ansøgning om eftergivelse af gæld til det offentlige for fysiske personer og enkeltmandsvirksomheder kan findes her.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgningen

 • udfylde alle relevante felter i blanketten, og
 • dokumentere at ansøger ikke er i stand til at betale sin gæld, og
 • udfylde blanketten på tro og love.

I blanketten skal ansøger oplyse om:

 • Ansøgers personlige oplysninger såsom navn, CPR-nr., adresse, stilling m.v.
 • Ansøgers ægtefælles, partners eller samlevers navn, CPR-nr., adresse, stilling m.v.
 • Ansøgers begrundelse for at søge om hel eller delvis eftergivelse.
 • Husstandens månedlige indtægter for de sidste tre måneder.
 • Husstandens gennemsnitlige månedlige udgifter.
 • Husstandens gennemsnitlige indtægter og udgifter til hjemmeboende børn under 18 år.
 • Husstandens formue og gæld.
 • Eventuelle sager vedrørende konkurs, tvangsakkord og gældssanering for både ansøger og dennes ægtefælle, partner eller samlever.
 • Eventuelle sager om arv, herunder om der er udsigt til arv eller arveforskud eller om ansøger har givet afkald på arv.

Nærmere vejledning om udfyldelse fremgår af blanketten.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen, er restanceinddrivelsesmyndigheden kun forpligtet til at lægge vægt på de oplysninger i ansøgningen, som vurderes at være reelle for skyldneren. Se SKM2007.228.HR.

Bemærk

Hvis en skyldner anmoder om fritagelse for fuldbyrdelse af bødeforvandlingsstraf, anses denne anmodning som en ansøgning om eftergivelse af bøden. Se bødebekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Se nærmere om forvandlingsstraf i afsnit G.A.3.5.1 forvandlingsstraf for bøder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Højesteret
SKM2007.228.HR

Sagen handlede om, hvorvidt skattemyndighederne under klagebehandlingen af en ansøgning om gældseftergivelse kunne undlade at medtage en udgift til bolig, når skatteyderen under førsteinstansbehandlingen havde oplyst, at vedkommende boede gratis og først under klagesagen oplyste, at vedkommende betalte for at leje et værelse hos sin datter.

Retten udtalte, at det var tvivlsomt, om skatteyderen reelt beboede værelset og betalte leje og lagde i øvrigt vægt på det tidsmæssige sammenfald mellem skattemyndighedernes afslag på eftergivelse af gælden i første instans og skatteyderens oprettelse af en lejekontrakt. Skattemyndighederne blev derfor frifundet.

Højesterets dom var en stadfæstelse af Østre Landsrets dom. Se SKM2006.452.ØLR

Under sagen for Højesteret frafaldt skatteyderen dog et anbringende om, at der var begået sagsbehandlings- mæssige fejl.

 <

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.