Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.6.2.2 Fordringstyper der ikke kan eftergives

>Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvilke fordringer der ikke kan eftergives efter reglerne i gældsinddrivelseslovens §§ 13-15.

Afsnittet indeholder: 

  • Gæld til private
  • Pantefordringer og lignende
  • Udenlandske fordringer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Gæld til private

Bestemmelserne om eftergivelse i gældsinddrivelsesloven, omfatter alene gæld til det offentlige. Se gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 1.

Restanceinddrivelsesmyndigheden inddriver i visse tilfælde gæld til private fordringshavere. Som eksempel herpå kan nævnes underholdsbidrag, der ikke er forskudsvist udlagt af det offentlige. Selvom restanceinddrivelsesmyndigheden har gæld til inddrivelse, som skyldes til private fordringshavere, kan denne gæld ikke eftergives, da der ikke er tale om gæld til det offentlige.

Har skyldner overvejende gæld til private fordringshavere, vil betingelserne for eftergivelse af gæld til det offentlige ofte ikke være opfyldt, idet skyldner sjældent vil kunne opnå en varig forbedring af sine økonomiske forhold ved alene at få eftergivet gælden til det offentlige. Det vil i sådanne situationer derfor oftest være mere relevant for skyldner at søge gældssanering ved skifteretten. Restanceinddrivelsesmyndigheden vejleder i sådanne situationer skyldner om muligheden for at søge gældssanering ved skifteretten.

Pantefordringer og lignende

I overensstemmelse med de almindelige gældssaneringsprincipper ses der ved eftergivelsen bort fra pantefordringer, i det omfang pantet strækker til. Se herved princippet i konkurslovens § 199, stk. 2 og SKM2008.90.LSR.

Gæld omfattet af andre lignende sikkerhedsrettigheder såsom udlæg og ejendomsforbehold, omfattes ligeledes ikke af eftergivelsen. Det betyder, at sådanne udlæg m.v. kan realiseres uanset om skyldner er meddelt eftergivelse. Se eksempelvis SKM 2008.90.LSR, hvor der ikke kunne ske eftergivelse af en skyldners gæld, da der var foretaget udlæg for hovedparten af kravet i ægtefællens bolig.

Udenlandske fordringer

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ikke eftergive udenlandske fordringer, der inddrives efter bistandsanmodning fra udlandet, selvom disse fordringer inddrives efter reglerne i gældsinddrivelsesloven. Hvorvidt sådanne skal eftergives, afgøres af den stat, der har anmodet om bistand.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretten
SKM2008.90.LSR Landsskatteretten fastslog, at der ikke kunne ske eftergivelse efter opkrævningslovens § 15, stk. 1 af gæld til det offentlige, som ansås for sikret ved et udlæg i klagerens ægtefælles andelsbolig. Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at princippet i konkurslovens § 199, stk. 2 finder anvendelse i eftergivelsessager. Herved kan pantefordringer og fordringer omfattet af lignende sikkerhedsrettigheder ikke eftergives.

 <

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.