Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Kan SKAT indgå en afdragsordning med en virksomhed?

G.A.3.1.1.2.1 Regel for indgåelse af afdragsordninger med virksomheder

Indhold

Dette afsnit beskriver den overordnede ramme for indgåelse af afdragsordninger med virksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilken type virksomhed?
  • Reglen i gældsinddrivelsesloven
  • Faktisk forvaltningsvirksomhed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvilken type virksomhed?

Når restanceinddrivelsesmyndigheden indgår en afdragsordning, skal der skelnes mellem igangværende virksomheder og afmeldte virksomheder. Afmeldte virksomheder er personselskaber, der ikke længere er registreret og ikke længere driver erhvervsvirksomhed. Igangværende virksomheder er både kapitalselskaber, enkeltmandsvirksomheder og andre personselskaber, der driver erhvervsvirksomhed.

Afdragsordninger for afmeldte virksomheder behandles i afsnit G.A.3.1.1.2.2 Afdragsordninger for afmeldte virksomheder

Afdragsordninger for igangværende virksomheder behandles i afsnit G.A.3.1.1.2.3 Afdragsordninger for igangværende virksomheder.

Bemærk

Afdragsordninger for virksomheder, der tidligere har været afmeldte, behandles i afsnit G.A.3.1.1.2.3 Afdragsordninger for igangværende virksomheder Afdragsordninger for igangværende virksomheder.

Reglen i gældsinddrivelsesloven

Skatteforvaltningen har ikke pligt til at yde kredit ud over den, der følger af de almindelige og særlige betalingsfrister. Efter dansk ret er en kreditor ikke forpligtet til at modtage et skyldigt beløb i afdrag, hvis der ikke er indgået en aftale om det.

Når en fordring sendes til inddrivelse, overtager restanceinddrivelsesmyndigheden kreditorbeføjelserne, jf. gældsinddrivelseslovens § 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan derfor på samme måde som kreditor nægte at acceptere en ansøgning om en afdragsordning. Restanceinddrivelsesmyndighedens retsstilling forringes ikke selvom en afdragsordning nægtes, ligesom skyldners retsstilling ikke bliver bedre ved at tilbyde afdragsvis betaling.

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Når restanceinddrivelsesmyndigheden indgår afdragsordninger med igangværende virksomheder, sker dette som led i restanceinddrivelsesmyndighedens faktiske forvaltningsvirksomhed. Det betyder, at afdragsordninger og/eller restanceinddrivelsesmyndighedens afslag på at tiltræde en afdragsordning ikke kan indbringes for Landsskatteretten. Se SKM2010.833.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2010.833.LSR

Landsskatteretten afviste en klage angående en afdragsordning for en igangværende virksomhed. Der blev lagt vægt på, at inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, alene omfatter personer, herunder afdragsordninger for afmeldte virksomheder, og at afdragsordninger for igangværende virksomheder aftales som led i SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed.

Det er Gældsstyrelsen vurdering, at Landsskatterettens afgørelse understøtter, at tilsagn eller afslag på afdragsordninger for igangværende virksomheder er en del af restanceinddrivelsesmyndighedens faktiske forvaltningsvirksomhed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.