Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan kan en afdragsordning med SKAT ændres?

G.A.3.1.1.1.3.6 Ændring af en afdragsordning

Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår restanceinddrivelsesmyndigheden kan ændre en eksisterende afdragsordning, og hvornår restanceinddrivelsesmyndigheden kan acceptere en afdragsordning i stedet for en lønindeholdelse.

Afsnittet indeholder:

  • Ændring af en eksisterende afdragsordning
  • Forhøjelse af afdraget
  • Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ændring af en eksisterende afdragsordning

Når skyldners økonomiske forhold ændres, så kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om at ændre afdragsbeløbet i en eksisterende afdragsordning. Sex gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10,x stk. 10, 1 pkt.

Forhøjelse af afdraget

Som beskrevet ovenfor, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om at ændre afdragsbeløbet i en eksisterende afdragsordning, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig. Hvis ændringen medfører en forhøjelse af afdragsprocenten eller det beløb, skyldner afdrager, skal restanceinddrivelsesmyndigheden varetage regler om varsel som beskrevet i  gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5). Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 10, 2 pkt.

Når skyldner har anmodet om, at restanceinddrivelsesmyndigheden foretager en konkret betalingsevnevurdering, kan restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætte en afdragsordning hos skyldner med det afdrag, som kan fastsættes på baggrund af den konkrete betalingsevnevurdering, selvom afdraget efter betalingsevnevurderingen er højere end afdraget efter tabeltrækket. Se SKM2007.647.SKAT.

Efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6 vil en skyldners indsendelse af budgetskema til restanceinddrivelsesmyndigheden anses som en anmodning om, at afdragsordningen ønskes fastsat efter en konkret betalingsevnevurdering. Se afsnit G.A.3.1.1.1.3.4 om betalingsevnevurdering efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse

Hvis en skyldner anmoder om det, kan restanceinddrivelsesmyndigheden efter en konkret vurdering give skyldneren tilladelse til at afvikle sin restance gennem en afdragsordning, i stedet for at restanceinddrivelsesmyndigheden foretager inddrivelse af restancen ved lønindeholdelse. Det er dog en forudsætning, at de almindelige betingelser for en fastsættelse af afdragsordning er opfyldt. Se hertil G.A.3.1.1.1.3 Fastsættelse af afdragsordning.

Se også

Se også SKM2006.158.SKAT om fastsættelse af en afdragsordning i stedet for inddrivelse ved lønindeholdelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
xLandsskatterettenx
SKM2007.627.LSR Landsskatteretten vurderede, at lønindeholdelsesprocenten på grundlag af en betalingsevnevurdering kunne fastsættes højere end efter tabellen i den dagældende gældsinddrivelsesbekendtgørelses § 5, stk. 1(nu § 10, stk. 1), selv om der ikke forelå særlige omstændigheder. Det er på baggrund af Landsskatterettens afgørelse Gældsstyrelsens opfattelse, at det samme må gøre sig gældende i forhold til afdragsprocenten. Derfor er det Gældsstyrelsens opfattelse, at restanceinddrivelsesmyndigheden på grundlag af en konkret betalingsevnevurdering kan fastsætte højere afdrag end efter tabeltrækket.
SKM-meddelelser
SKM2006.158.SKAT I denne meddelelse fastsættes de nærmere retningslinjer for, hvornår en afdragsordning kan træde i stedet for en lønindeholdelse. Det bemærkes, at meddelelsen bygger på den formulering af den dagældende gældsinddrivelsesbekendtgørelses § 5, stk. 7 (nu § 10, stk. 11), men at der ikke er sket materielle ændringer af bestemmelsens ordlyd, hvorfor meddelelsen stadigvæk vurderes at være gældende.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.