Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.2.7 Udbetalinger, renter og frister

Indhold

Dette afsnit omfatter udbetalinger fra det offentlige og rentetilskrivning samt betydningen af frister for udbetalinger fra det offentlige.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetalinger fra det offentlige og rentetilskrivning
  • Udbetalinger med frister

Udbetalinger fra det offentlige og rentetilskrivning

Udbetalinger fra det offentlige, der er overført til restanceinddrivelsesmyndigheden i henhold til § 4 a, stk. 2, i lov om offentlige betalinger m.v. med henblik på modregning med fordringer under opkrævning eller inddrivelse, forrentes med en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 1. punktum.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 2. punktum vælge at beregne renter af det samlede udbetalingsbeløb, selv om dette beløb måtte være overført uden særskilt angivelse af hovedstol og renter.

Udgangspunkter er, at renten tilskrives fra den 1. i måneden efter restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af udbetalingsbeløbet. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 3. punktum.

En undtagelse er, at udbetalinger i henhold til kildeskattelovens § 62 og § 62 A tidligst tilskrives rente fra den 1. september i året efter det indkomstår, som skatten udspringer af. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 4. punktum.

En anden undtagelse er, at krav på kompensation i medfør af ejendomsvurderingslovens § 75, stk. 1, tilskrives rente efter reglerne i ejendomsvurderingslovens § 75, stk. 4. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 5. punktum.

Der tilskrives ikke rente, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden senest 5 bankdage efter modtagelse af beløbet træffer beslutning om at udbetale eller anvende beløbet til modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 6. punktum.

Beløb efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, tilskrives rente frem til det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden træffer beslutning om at udbetale eller anvende beløbet til modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 1. punktum.

Dog gælder for overskydende beløb efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 6, 1. punktum og § 18 j, stk. 1, at der tilskrives rente frem til det tidspunkt, der følger af § 4, stk. 7, og § 18 j, stk. 4. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 2. punktum.

Fx er der efter gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4, følgende tidspunkter for tilskrivning af rente:

1)     Modtagelsestidspunkt efter § 8 b, stk. 1.

2)     Betalingstidspunkt efter § 4, stk. 4, 2. punktum.

3)     Sidste anvendelsestidspunkt, dvs. det tidspunkt, hvor beløb i korrektionspuljen blev anvendt til modregning.

Bemærk

Renten medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 3. punktum.

Udbetalinger med frister

Udbetalinger fra det offentlige, der er overført til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på modregning, og som er undergivet en udbetalingsfrist efter anden lovgivning, kan restanceinddrivelsesmyndigheden undlade at udbetale beløbet, indtil der er taget stilling til, om beløbet kan anvendes til modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 3.

Bemærk afskæring af konneks modregning

For udbetalingsbeløb, der er overført til restanceinddrivelsesmyndigheden efter § 4 a, stk. 2, i lov om offentlige betalinger m.v., kan skyldneren ikke påberåbe sig ret til modregning.

Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 4.

Reglen er en fravigelse af de almindelige formueretlige principper om modregning, og gælder for alle former for modregning, dvs. både modregning i almindelighed (med ikke konnekse krav) og også den særlige konnekse modregning og eventuelle andre krav på modregning med bestemte fordringer, herunder både fordringer under opkrævning og under inddrivelse.

Se mere om konneks modregning i A D.13.3.3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.