Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.2.4.6 Indsigelser over forældelse

Indhold

Dette afsnit omhandler en frist for at gøre indsigelser over forældelse af krav

Afsnittet omhandler

  •          Regelgrundlag
  •          Hvornår er der en frist?
  •          Fristen
  •          Bortfald af retten til at gøre forældelsesindsigelse gældende 

Regelgrundlag

I gældsinddrivelsesloven § 18 a, stk. 10, som indsat ved § 1, nr. 23 i lov nr. 814 af 9. juni 2020, er der i visse tilfælde fastsat en frist for skyldners indsigelser om forældelse.  

Mener skyldner, at en fordring er forældet, forinden restanceinddrivelsesmyndigheden foretager et forældelsesafbrydende inddrivelsesskridt, skal skyldner fremsætte sin forældelsesindsigelse senest i forbindelse med en klage over det forældelsesafbrydende inddrivelsesskridt.

Hvornår er der en frist?

Fristen gælder alene, når skyldner kan påklage eller gøre indsigelse imod det forældelsesafbrydende skridt, dvs.

  • Foretagelse af udlæg, jf. gældsinddrivelseslovens § 11.
  • Modregningsafgørelser, jf. gældsinddrivelseslovens § 7.
  • Afgørelse om almindelig eller særskilt lønindeholdelse, herunder afgørelser om tilføjelse af fordringer til lønindeholdelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 10 og § 10 a.
  • Afgørelse om at stille inddrivelsen i bero, jf. gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 8.

Der er ikke krav om, at fordringen skal være overgået til restanceinddrivelsesmyndigheden, på tidspunktet, hvor kravet skulle være forældet. Indsigelsen kan derfor omhandle forhold, der er sket, mens kravet var under opkrævning hos fordringshaver, fx om skyldner har erkendt eksistensen af kravet jf. forældelsesloven § 15.  

Fristen gælder først, når der er sket en afbrydelse af forældelsen, der kan påklages eller gøres indsigelse imod. Mener skyldner, at forældelsen er indtrådt før en afbrydelse af forældelsen, der ikke kan klages over eller gøres indsigelse over, fx erkendelse af gæld, jf. forældelseslovens § 15, gælder der først en frist, når forældelsen afbrydes ved et forældelsesafbrydende skridt, der kan påklages eller gøres indsigelse imod, fx en afgørelse om lønindeholdelse. Der gælder heller ikke en frist ved afbrydelse af forældelsen i forbindelse med universalforfølgning (fx konkurs, dødsbo, rekonstruktion m.fl.), jf. forældelseslovens § 17.

Eksempel

Hvis der ifølge skyldneren er indtrådt forældelse i 2019, og restanceinddrivelsesmyndigheden efterfølgende foretager forældelsesafbrydende skridt i 2021 og 2023, vil skyldnerens indsigelse om, at der er indtrådt forældelse i 2019, senest skulle fremsættes i forbindelse med en klage over eller indsigelse imod det forældelsesafbrydende skridt i 2021. Fremsætter skyldner ikke indsigelsen senest i forbindelse med en klage over eller indsigelse imod det forældelsesafbrydende skridt foretaget i 2021, mister skyldner retten til at gøre indsigelsen gældende. Dvs. skyldner kan ikke vente med at gøre forældelsesindsigelsen gældende i forbindelse med en klage over eller indsigelse mod det forældelsesafbrydende skridt, der foretages i 2023.

Fristen

Fristen for at gøre forældelsesindsigelse gældende følger fristen for at klage over eller gøre indsigelse over det forældelsesafbrydende skridt.

Fristen for forældelsesindsigelser afhænger således af, hvilket forældelsesafbrydende skridt, der foretages efter det tidspunkt, hvor skyldner mener, at forældelse er indtrådt. Fristen vil være følgende

  • Foretagelse af udlæg: 4 uger fra udlægsforretningens foretagelse.
  • Afgørelser om modregning, afgørelser om lønindeholdelse samt afgørelser om berostillelse: 3 måneder fra afgørelsen er truffet.    

Eksempel

Foretager pantefogeden den 2. november 2020 udlæg for et krav, som skyldner mener er forældet inden den 2. november 2020, skal forældelsesindsigelse indgives senest den 30. november 2020.

Bortfald af retten til at gøre forældelsesindsigelse gældende

Hvis skyldner ikke gør indsigelse om forældelse senest ved det første forældelsesafbrydende skridt, der kan påklages eller gøres indsigelse imod, vil muligheden for at gøre indsigelse bortfalde. Er der efterfølgende sket forældelse, kan skyldner dog igen gøre indsigelse gældende.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.