Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.2.2.2.3 Sagsbehandlingen i Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten behandler klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser.

Afsnittet indeholder:

  • Hvor behandles klagen?
  • Klager - opsættende virkning?
  • Mulighed for at klage over afgørelsen.

Hvor behandles klagen?

Principielle sager skal afgøres af Landsskatteretten. En sag anses for principiel, hvis

  • klagen vil kunne få konsekvenser for et større antal skyldnere,
  • klagen vedrører større økonomiske værdier,
  • klagen angår fortolkning af væsentlig betydning for ny lovgivning eller væsentlig fortolkning af lovgivning i øvrigt,
  • der i sagen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde, eller
  • klagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

Se skatteforvaltningsloven § 35 b, stk. 1.

Efter skatteforvaltningsloven § 35 b, stk. 3 kan den ledende retsformand efter inddragelse af Skatteankestyrelsen fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser skal afgøres af Skatteankestyrelsen. 

Med hjemmel i ovenstående lovbestemmelse er der udstedt en regel om, at klager over afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten efterx gældsinddrivelsesloven § 17x, afgøres af Skatteankestyrelsen. Se § 1, stk. 2 i bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen. 

Det betyder, at de inddrivelsessager, der frem til 5. januar 2014 alene kunne påklages administrativt til Landsskatteretten, og som tidligere blev behandlet som såkaldte »kontorsager«, fra 5. januar 2014 afgøres af Skatteankestyrelsen.

Se § 1, stk. 3 i bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen.

Skyldner har mulighed for at

  • udtale sig skriftligt eller mundtligt over for Skatteankestyrelsen, hvis klagen skal afgøres af Skatteankestyrelsen, 
  • anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt under et retsmøde i Landsskatteretten, hvis klagen skal afgøres af Landsskatteretten.

Klager - opsættende virkning?

Klager på inddrivelsesområdet har ikke opsættende virkning.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan dog beslutte, at indsigelser om kravets eksistens og størrelse tillægges opsættende virkning. Se gældsinddrivelsesloven § 2, stk. 2.

Mulighed for at klage over afgørelsen

Afgørelser truffet af Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Se skatteforvaltningsloven § 35 f.

Spørgsmål, som er afgjort af Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten, kan indbringes for domstolene inden 3 måneder. Se skatteforvaltningsloven § 49. >Er en afgørelse påklaget til en administrativ klageinstans, kan klageren i stedet vælge at indbringe afgørelsen for domstolene indtil det tidspunkt, hvor klageren i forbindelse med en høring har modtaget oplysninger om indholdet af den afgørelse, som sagens oplysninger efter skatteankeforvaltningens vurdering vil føre til, jf. lov nr. 1125 af 11. november 2019, § 1, nr. 15.<

Se også

Se også afsnit A.A.10.3 om Domstolsprøvelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.