Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.1.4.2 Pantefogedernes inddrivelsesinstrumenter

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over, hvilke værktøjer en pantefoged kan bruge i tvangsinddrivelsen af en fordring. I forbindelse med det daglige inddrivelsesarbejde bruger en pantefoged både retlige og administrative inddrivelsesinstrumenter.

Afsnittet indeholder:

  • Retlige inddrivelsesinstrumenter
  • Administrative inddrivelsesinstrumenter.

Retlige inddrivelsesinstrumenter

I denne sammenhæng forstås retlige instrumenter som instrumenter, der er reguleret i retsplejeloven.

Instrumenterne er anført i alfabetisk orden. En nærmere beskrivelse af det enkelte instrument findes i det anførte afsnit.

Retlige instrumenter

Kort beskrivelse

Hvor finder jeg mere?

Arrest

Arrest kan kun foretages af den judicielle foged.

Fogedretten kan foretage arrest til sikkerhed for pengekrav, når der ikke kan foretages udlæg for kravet.

Arrest kan kun foretages hvis

·       det bliver sandsynliggjort, at der er et krav, og

·       det må antages, at muligheden for senere at få dækning for kravet bliver væsentligt forringet, hvis ikke der foretages arrest.

A.D.14

Beslaglæggelse

Beslaglæggelse kan foretages af politiet.

Politiet kan beslaglægge aktiver, fx. et større kontantbeløb til dækning af det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation og bødekrav eller forurettedes krav på erstatning i sagen.

Fogeden kan foretage udlæg i det beslaglagte beløb, så et eventuelt overskydende beløb kan gå til dækning af en restance.

A.D.16.1

Foreløbig beslaglæggelse

Toldloven §§ 83 og 84

Skatteforvaltningen har en særlig hjemmel til at beslaglægge varer under smugleri og køretøjer, der bliver brugt i forbindelse med indsmugling eller forsøg på indsmugling af højt beskattede varer.

A.D.16.2

Forbud

Forbud nedlægges af fogedretten.

Et fogedforbud giver hurtig hjælp mod en aktuel eller truende retskrænkelse.
Det er en forudsætning, at en person eller virksomhed krænker en ret ved at foretage en bestemt handling, og at den, der anlægger sagen, ikke kan beskytte sin ret, hvis man skal afvente en almindelig retssag.

A.D.15

Udlæg

Udlæg er en retspanteret eller en ret til ejendom.

Foretager fogeden udlæg i et aktiv, betyder det, at aktivet står som sikkerhed for gælden.

Kreditor kan forlange, at det aktiv, der er foretaget udlæg i, sælges på auktion, så kreditor kan få sine penge.

Der kan ikke foretages udlæg i små pengebeløb, sædvanligt indbo eller i andre ting af beskeden værdi, som er nødvendig for opretholdelse af et beskedent hjem. Genstande for en værdi af højst 3000 kr. og som er nødvendige for familiens erhverv eller uddannelse kan der heller ikke foretages udlæg i.

G.A.3.2.2.1

Subsidiært udlæg hos ægtefællen og børn

Udlæg kan i nogle tilfælde foretages i en ægtefælles aktiver, hvis der er foretaget forgæves udlæg hos skyldner.

Betingelserne herfor er at samlivet skal bestå mellem ægtefællerne på det tidspunkt, hvor det subsidiære udlæg foretages. Den subsidiære hæftelse indtræder for personskattekrav, der er pålignet fra og med det år, hvori ægteskabet er indgået.

G.A.3.1.5

Administrative inddrivelsesinstrumenter

Ved administrative instrumenter forstås andre instrumenter end dem, der er fastsat i retsplejeloven.

Instrumenterne er anført i alfabetisk orden. En nærmere beskrivelse af det enkelte instrument findes i det anførte afsnit.

Administrative instrumenter

Kort beskrivelse

Hvor finder jeg mere

Afdragsordninger

Alle krav som inddrives hos restanceinddrivelsesmyndigheden kan underlægges en afdragsordning...

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler og betingelser, når restanceinddrivelsesmyndigheden indgår afdragsordninger med henholdsvis personer og med en virksomhed

G.A.3.1.1

Lønindeholdelse

Lønindeholdelse kan kun iværksættes, når der er udtrykkelig lovhjemmel til det.

Ved lønindeholdelse forstås, at der indeholdes en del af skyldnerens A-indkomst til dækning af den gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

G.A.3.1.2

Modregning/

indtrædelse

Modregning er som udgangspunkt ikke lovreguleret, men på Skatteministeriets område findes enkelte specielle lovbestemmelser om modregning.

Modregning har karakter af betaling. Det kan f.eks. være, når skyldneren betaler sin egen gæld med et tilgodehavende mod kreditor.

Udgangspunktet er, at ingen offentlig myndighed udbetaler beløb til en virksomhed eller person, når samme virksomhed eller person er i restance over for en anden offentlig myndighed.

Skatteforvaltningens modregninger sker derfor på baggrund af registreringer i Det Centrale Fordringsregister (CFR).

G.A.3.1.4

Transport

Ved transporten indtræder transporthaveren i transportgiverens ret til at få fordringen udbetalt.

Transportforholdet er udelukkende af frivillig karakter og har på ingen måde karakter af tvangsfuldbyrdelse.

Som udgangspunkt er det muligt at overdrage næsten alle fordringer ved en transport. Der er dog krav, der ikke kan overdrages, altså krav, hvori der ikke kan gives transport, f.eks. underholdsbidrag og børne- og ungeydelse.

Skatteforvaltningen kan notere transporter om krav på udbetaling af negativ moms, overskydende skat og AM-bidrag mv., når afgiftsperioden eller indkomståret er udløbet.

G.A.3.2.2.3.1Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.