Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.1.3.3 Flere skyldnere og skyldnerskifte

Indhold

Dette afsnit omfatter en beskrivelse af fordringer med flere skyldnere og de tilfælde, hvor fordringen overgår fra en skyldner til en anden skyldner.

Afsnittet indeholder:

  • Flere skyldnere.
  • Skyldnerskifte.

Flere skyldnere og hæftelse

En fordring kan have flere skyldnere. Der er både lovbestemte og ikke lovbestemte skyldnerforhold, hvor to eller flere skyldnere kan hæfte for den samme fordring.

Hvis fordringshaveren vil have at inddrivelse af en fordring, der allerede er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, fremover skal ske over for en eller flere andre skyldnere, der også hæfter for fordringen, skal fordringen med dens tilhørende fordringer tilbagekaldes og genindsendes på ny med oplysninger om den eller de skyldnere, som fordringen fremover skal inddrives over for.

Hvis inddrivelse ikke længere skal ske over for en eller flere skyldnere, som fordringen inddrives over for, skal fordringen med dens tilhørende fordringer tilbagekaldes og genindsendes på ny med oplysninger om den eller de skyldnere, som fordringen fremover skal inddrives over for.

Se gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 5.

Eksempler på lovbestemte skyldnerforhold.

Forældemyndighedsindehaverne kan hæfte for tilbagebetalingskrav efter børne- og ungeydelsesloven.

Hvis en person afgår ved døden, kan hæftelsen overtages af arvingerne ved et skiftet bo efter dødsboskiftelovens § 27, stk. 1.

En virksomhed kan ved en spaltning omlægges til flere juridiske enheder, som kan fortsætte med at hæfte for den oprindelige virksomheds gæld. Se om spaltning af virksomheder i selskabslovens § 254, stk. 1.

Se også A.D.4.2 De enkelte virksomhedsformers hæftelsesforhold om hæftelse.

Skyldnerskifte

Skyldnerskifte omhandler den situation, hvor en ny skyldner indtræder i et skyldforhold, og dermed overtager alle rettigheder og forpligtigelser i skyldforholdet, herunder gæld.

For at der kan ske skyldnerskifte uden hjemmel i lov, kræver det, at fordringshaveren accepterer skiftet.

Hvis skyldneren er en fysisk person, som afgår ved døden, kan den længstlevende ægtefælle ved dennes hensidden i uskiftet bo eller arvingerne ved et skiftet bo overtage den afdødes gældsforpligtelser.

Hvis skyldner er en juridisk person, kan skyldnerskifte ske ved f.eks. fusion, spaltning eller omdannelse af kapitalselskaber.

Indtræder der et skyldnerskifte for en fordring, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, herunder som følge af dødsfald, fusion eller spaltning, forbliver fordringen hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og renter tilskrives fortsat i medfør af gældsinddrivelsesloven § 5, stk. 1.

Efter at have fået kendskab til skyldnerskiftet giver restanceinddrivelsesmyndigheden den eller de nye skyldnere en betalingsfrist på 14 dage, inden for hvilken restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage modregning, mens anden form for inddrivelse af fordringen alene kan foretages, hvis inddrivelsen er nødvendig for at afbryde forældelsen.

Se gældsinddrivelsesloven § 3 C.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.