Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.1.1.4 Inddrivelsesparate fordringer (Nyt)

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af ikke-inddrivelsesparate fordringer.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af ikkeinddrivelsesparate fordringer.
  • Betydningen af, at en fordring er ikkeinddrivelsesparat.

Definition af ikkeinddrivelsesparate fordringer

Ved ikkeinddrivelsesparate fordringer forstås fordringer, hvor der er tvivl om retskraften eller kendskab til eller mistanke om datafejl.

For en betydelig del af fordringerne i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem DMI er der tvivl om retskraften eller mistanke om datafejl. Hvis der er tvivl om en fordrings retskraft, er der en risiko for, at fordringen er forældet. Mistanke om datafejl kan eksempelvis omfatte risiko for fejl i den for fordringen registrerede størrelse, risiko for dubletter samt potentielt forkerte hæftelsesforhold. Fordringer ramt af en sådan tvivl eller mistanke vil ikke umiddelbart kunne inddrives eller dækkes uden forudgående afklaring, hvilket som udgangspunkt forudsætter en tidskrævende manuel vurdering, hvor det ofte vil være nødvendigt at inddrage fordringshaveren i undersøgelsen.

Betydningen af, at en fordring er ikkeinddrivelsesparat

En forældet fordring kan ikke inddrives, idet fordringshaver har mistet sin ret til at kræve fordringen opfyldt. Se forældelseslovens § 23. Datafejl kan være så alvorlige, at de har betydning for, om der kan ske lovlig inddrivelse.

Restanceinddrivelsesmyndigheden inddriver derfor som udgangspunkt ikke ikkeinddrivelsesparate fordringer. Inddrivelse vil først ske, når restanceinddrivelsesmyndigheden har vurderet, at der ikke er tvivl om fordringens retskraft eller datafejl, der kan medføre ulovlig inddrivelse.  

Fordringer, der er vurderet retskraftige og uden datafejl, der kan medføre ulovlig inddrivelse, benævnes inddrivelsesparate fordringer.

Se også

Se mere om suspension af inddrivelsen pga. datafejl i G.A.1.3.4 Suspension af inddrivelsen pga. datafejl.

Se mere om restkraftvurderingsrækkefølgen i G.A.2.6 Retskraftvurderingsrækkefølgen efter § 50.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.