Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.1.1.2 Oversigt over bekendtgørelser

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvilke regler, der gælder for restanceinddrivelsesmyndigheden, og som bl.a. regulerer snitfladerne mellem opkrævning og inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Oversigt over relevant lovgivning
 • Oversigt over gældende bekendtgørelser
 • Oversigt over historiske bekendtgørelser

Oversigt over relevant lovgivning

Nedenfor fremgår en oversigt over relevante regler om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Bemærk:

Oversigten indeholder ikke lovgivning om særlige opkrævningsregler. Om opkrævningsregler på skatteområdet, se afsnit A.D.1.1 Lovgrundlag for opkrævning.

Oversigt over gældende bekendtgørelser

Titel

BEK nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige ("Gældsinddrivelsesbekendtgørelsen")

188

09.03.2020

15.03.2020

Bekendtgørelsen medførte følgende ændringer (ikke udtømmende):

 • Ophævelse af beløbsgrænse for fordringer der oversendes til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden (se § 1, stk. 2 i dagældende bekendtgørelse nr. 576 af 29.05.2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige).
 • Tilføjelse i § 12, hvorefter bevilget henstand ikke er til hinder for, at der træffes afgørelse om berostillelse af inddrivelsen for at afbryde forældelsen (kun fordringer i PSRM).
 • § 34 blev nyaffattet og regulerer nu, hvilke omkostninger til privat inkasso i udlandet, der kan pålægges en skyldner.
 • Tilføjelse i § 46, der giver mulighed for at modregne i skyldners samlevende ægtefælles overskydende skat, der er opstået som følge af en ændret årsopgørelse.
 • Tydeliggørelse af § 49, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 576 af 29.05.2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige, der nu er indsat i § 50, stk. 2, 2.pkt. i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen. Tydeliggørelsen gør det klart, at kursværdien, og ikke kun størst mulige beløb, tillægges vægt i prioriteringen af rækkefølgen for retskraftvurderinger.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

832

10.06.2020

13.06.2020

Bekendtgørelsen medførte følgende ændringer i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen (ikke udtømmende):

 • Indsættelse af § 9 a der giver mulighed for at undlade at beregne og opkræve opkrævningsrenter af motorkrav, der er sendt til inddrivelse fra og med den 1. maj 2020 (midlertidig bestemmelse).
 • Nyafattet § 32 fjerner betingelsen om, at restanceinddrivelsesmyndigheden inden afskrivning af fordringen skal have forsøgt at inddrive fordringen med de inddrivelsesmidler, der er sædvanlige for den pågældende fordringstype.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

1600

10.11.2020

16.11.2020

Bekendtgørelsen medførte følgende ændringer i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen (ikke udtømmende):

 •  
  • Indsættelse af § 9, stk. 4 der giver mulighed for suspension af inddrivelsen ved mistanke om sammenlagte fordringer.
  • Indsættelse af § 44, stk. 3 der giver restanceinddrivelsesmyndigheden tilladelse til at beskrive fordringen, som den er modtaget fra fordringshaver, overfor skyldner.
  • § 50, stk. 2, 1. pkt. præciserer retskraftrækkefølgen, mens der i § 50, stk. 2, 2.pkt. indsættes mulighed for fravigelse af retskraftvurderingsrækkefølgen.
  • § 50, stk. 4 er udvidet til at omfatte både frivillige og andre indbetalinger.

Oversigt over historiske bekendtgørelser

Populærtitel

BEK nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Ophævelsesdato

Bemærkninger

Ændring til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 576 af 29.05.2018

335

30.03.2019

01.04.2019

15.03.2020

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af gældsinddrivelsesbekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020.

Ændring til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 576 af 29.05.2018

1494

11.12.2018

01.01.2019

15.03.2020

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af gældsinddrivelsesbekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

576

29.05.2018

01.06.2018

15.03.2020

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af gældsinddrivelsesbekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020.

Ændring til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 300 af 29.03.2017

1161

27.10.2017

01.11.2017

01.06.2018

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 576 af 29. maj 2018.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 

300

29.03.2017

01.04.2017

01.06.2018

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 576 af 29. maj 2018.

Ændring til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 1513 af 13.12.2013

315

29.03.2016

01.04.2016

01.04.2017

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 300 af 29. marts 2017.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

1513

13.12.2013

01.01.2014

01.04.2017

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 300 af 29. marts 2017.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

922

24.08.2011

30.08.2011

01.01.2014

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

1365

19.12.2008

01.01.2009

30.08.2011

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 922 af 24. august 2011.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

420

21.05.2008

01.06.2008

01.01.2009

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 1365 af 19. december 2008.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

1510

13.12.2007

01.01.2008

01.06.2008

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 420 af 21. maj 2008.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

995

19.10.2005

01.11.2005

01.01.2008

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 1510 af 13. december 2007.

Bekendtgørelse om begrænsning af adgangen til at klage over Told- og Skatteforvaltningen

409

01.05.2007

16.05.2007

01.01.2013

Bekendtgørelsen medførte, at Told- og skatteforvaltningens afgørelser ikke kunne påklages til Skatteministeriet.

Bekendtgørelsen blev ophævet ved § 4 i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2013 om klage, herunder i personalesager, og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetence i Skatteministeriet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.