Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.1.1.1 Oversigt over love

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvilke regler, der gælder for restanceinddrivelsesmyndigheden, og som bl.a. regulerer snitfladerne mellem opkrævning og inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Oversigt over relevant lovgivning
 • Oversigt over gældende love

Oversigt over relevant lovgivning

Nedenfor fremgår en oversigt over relevante regler om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Bemærk:

Oversigten indeholder ikke lovgivning om særlige opkrævningsregler. Om opkrævningsregler på skatteområdet, se afsnit A.D.1.1 Lovgrundlag for opkrævning.

 

Oversigt over gældende love

Nedenfor fremgår gældsinddrivelsesloven med senere ændringer.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige ("gældsinddrivelsesloven")

-

29

12.01.2015

-

Lovbekendtgørelsen er en opsamling af lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige med de senere ændringer, som følger af lov nr. 252 af 30. marts 2011, lov nr. 593 af 18. juni 2012, lov nr. 551 af 18. juni 2012, lov nr. 603 af 12. juni 2013, lov nr. 649 af 12. juni 2013, lov nr. 1499 af 18. december 2013, lov nr.1374 af 16. december 2014 og lov nr. 1500 af 23. december 2014.

 

Lovbekendtgørelsen indeholder regler om opkrævning og inddrivelse af fordringer m.fl., der opkræves eller inddrives af det offentlige.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem)

L 18

1253

17.11.2015

19.11.2015

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • § 18 a blev indført, således forældelsesfristen for alle fordringer der den 19. november 2015 eller senere er under inddrivelse blev standset og udskudt med den virkning, at forældelsesfristen for de pågældende fordringer tidligst regnes fra 20. november 2018.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.)

L 122

298

22.03.2016

01.04.2016

Loven medførte følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 3, stk. 6 og 7 blev indsat, således hurtig inddrivelse blev muliggjort efter modtagelse af en fordring til inddrivelse, uden at det først skal afklares, hvorvidt skyldneren har forsørgerpligt over for børn.
 • § 9 a blev indsat og medførte, at modregning som foretages af restanceinddrivelsesmyndigheden eller af Skatteforvaltningen kan ske uden partshøring af skyldneren og uden forudgående vurdering af skyldnerens økonomiske forhold.
 • § 17 blev ændret, således den tidligere klagestruktur på inddrivelsesområdet blev genindført. Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse skal herefter sendes til restanceinddrivelsesmyndigheden. Samtidig er indført en remonstrationsordning svarende til den der tidligere gjaldt på inddrivelsesområdet.
 • § 18 b blev indsat, således skatteministeren blev bemyndiget til at fastsætte regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen for krav under inddrivelse, jf. § 4, og om inddrivelse af udvalgte fordringer for perioden fra og med den 1. april 2016 til og med den 31. december 2019.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.)

L 124

428

18.05.2016

01.06.2016

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • § 16, stk. 2 blev indsat, således tilgodehavender, som ikke overstiger 200 kr., ikke skal udbetales, hvis udbetaling over NemKontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)

L 102

114

31.01.2017

02.02.2017

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • § 1 a, stk. 1-4 blev indsat, således gældsinddrivelsesloven ikke finder anvendelse på fortrinsberettigede kommunale fordringer.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)

L 137

285

29.03.2017

01.04.2017

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 1, stk. 2, 2. pkt. blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden ved inddrivelse af udenlandske, færøske og grønlandske fordringer kan anvende samme inddrivelsesmidler, som vil kunne anvendes til inddrivelse af tilsvarende danske fordringer.
 • § 4 blev nyaffattet med tilføjelse af 4 nye stykker, således reglerne om dækningsrækkefølge blev præciseret og uddybet. Blandt andet blev det præciseret i stk. 1, at dækningsrækkefølgereglerne også finder anvendelse på frivillige indbetalinger. Der blev indsat en ny bestemmelse i stk. 3, hvor det blev gjort muligt at anvende overskydende beløb modtaget i forbindelse med en inddrivelsesindsats til at dække en skyldners øvrige fordringer under inddrivelse. En tilsvarende regel blev indskrevet i stk. 5, angående overskydende beløb, som opstår i forbindelse med tilbagekaldelse eller nedskrivning af en fordring.
 • § 4 a om fravigelse af dækningsrækkefølgen ved særskilt lønindeholdelse blev ophævet og erstattet af § 10 a.
 • § 5, stk. 1, 3. pkt. blev indsat og den præciserede, at fordringer, der tilhører restanceinddrivelsesmyndigheden, tilskrives renter fra den 1. i måneden efter den måned, hvori fordringen er stiftet.
 • § 5 a blev indsat til at regulere forældelsesfristen for renter for fordringer, der er under inddrivelse.
 • § 7, stk. 3 blev indsat, således reglerne i § 7, stk. 1 og 2 om dækningsrækkefølgen ved modregning ikke finder anvendelse ved modregning i sociale ydelser, som en kommune kan gennemføre i en udbetaling fra Udbetaling Danmark, eller som Udbetaling Danmark kan gennemføre i en udbetaling fra en kommune, uden at fordringen er registreret i restanceinddrivelsesmyndighedens fordringsregister.
 • § 8 blev nyaffattet, således muligheden for modregning blev udvidet i tilfælde, hvor gensidighedsbetingelsen ikke er opfyldt. Fordringshaver kan herefter indtræde i retten til udbetalinger fra staten til dækning af skyldners gæld til fordringshaveren.
 • § 17, stk. 2 blev indsat, således skyldner har mulighed for at klage til Landsskatteretten over en dækning af en fordring uden at den pågældende fordring var omfattet af den inddrivelsesindsats som beløbet hidrører fra.
 • § 18 c blev indsat, således skatteministeren har bemyndigelse til at fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens retskraftvurderingsopgave.
 • Bilag 1 blev ændret fra at være en positiv afgrænsning af, hvilke fordringstyper, der kan inddrives ved lønindeholdelse og udlæg til en negativ afgrænsning af, hvilke fordringstyper, der ikke kan. Dette betyder, at udgangspunktet er, at alle fordringstyper, som restanceinddrivelsesmyndigheden inddriver, kan inddrives med samtlige tilgængelige inddrivelsesmidler, medmindre der udtrykkeligt er gjort en undtagelse for den enkelte fordringstype i bilag 1.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)

L 148

258

10.04.2018

15.04.2018

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 18 d blev indsat, således rammerne for, hvornår restanceinddrivelsesmyndigheden skal genoptage sager med mulige sagsbehandlings- og datafejl.
 • § 18 e blev indsat, således forældelsesfristen for tilbagebetalingskrav mod restanceinddrivelsesmyndigheden, som følge af en inddrivelse eller frivillig betaling, der fandt sted i perioden fra og med den 1. september 2013 til og med den 7. september 2015, løber fra den 8. september 2015.
 • § 18 f blev indsat, således Skatteforvaltningen ikke ændrer skatteansættelsen for en skattepligtig, som følge af at den skattepligtige i sin skatteansættelse uberettiget har fået fradrag for renter, der for en fordring, der er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden til og med den 19. november 2015.
 • § 18 g blev indsat, således der ikke sker kursgevinstbeskatning af kursgevinst opnået ved ekstraordinær afskrivning eller utilsigtet forældelse konstateret før eller i forbindelse med genoptagelse af sager om inddrivelse.
 • § 18 h blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage endelig afskrivning af fordringer, herunder renter og gebyrer, der er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden til og med den 19. november 2015 eller i samme periode er dannet af restanceinddrivelsesmyndigheden som led i inddrivelsen af disse fordringer, hvis der er tvivl om retskraften for disse fordringer.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)

L 226

551

29.05.2018

01.06.2018 

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 2, stk. 5-7 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden kan suspendere inddrivelsen ved kendskab eller mistanke om datafejl, som kan henføres til fordringshavers forhold.
 • § 3 B blev indsat, således renter der opkræves via et saldoprincip, med hensyn til forældelse skal behandles som selvstændige hovedkrav, efter at de af restanceinddrivelsesmyndigheden er modtaget til inddrivelse.
 • § 3 C blev indsat, således hvis der for en fordring, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, indtræder et skyldnerskifte som følge af dødsfald, fusion, spaltning m.v., forbliver fordringen hos restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • § 9 a, stk. 1-2 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden i begrundelsen for en afgørelse om modregning alene er forpligtet til at henvise til, at fordringen er under inddrivelse.
 • § 10 B blev indsat for at skabe klare regler for restanceinddrivelsesmyndighedens administration af nedsættelser til tidligere modtagne beløb i forbindelse med afgørelser om almindelig og særskilt lønindeholdelse.
 • § 16 a blev indsat, således en skyldner, der har gæld på mindst 100 kr. under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og som fraflytter Danmark, har pligt til inden udrejsen at give oplysning om fraflytningen til restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • § 16 b blev indsat, således en skyldner, som ikke overholder oplysningspligten i § 16 a, kan straffes med bøde.
 • § 16 c blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden fik adgang til at anvende bødeforelæg, hvis en skyldner gør sig skyldig i en overtrædelse af § 16 b.
 • § 18 a, stk. 2 blev indsat, således forældelse af fordringer, der overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, tidligst indtræder 3 år efter fordringens modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

L 162

324

30.03.2019

01.04.2019

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 7, stk. 4 blev udvidet, således skatteministeren også kan fastsætte regler om, hvilke udbetalinger fra det offentlige restanceinddrivelsesmyndigheden anvender til modregning, og om at kunne undlade modregning, hvor særlige grunde taler derfor.
 • § 18 b blev nyaffattet, således reglen tillige giver mulighed for fastsættelse af regler, der fraviger dækningsrækkefølgen for fordringer, der er under opkrævning og i medfør af § 7, stk. 1, forudsættes dækket ved modregning, hvis skyldner har en udbetalingsfordring mod det offentlige.
 • § 18 c blev nyaffattet, således reglen tillige omfatter fordringer, der er under opkrævning og i medfør af § 7, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige forudsættes dækket ved modregning, ligesom den ud over opgaven med at afklare retskrafttvivl desuden skal omfatte den tilsvarende opgave med at afklare og fjerne datafejl vedrørende fordringer, der formodes eller konstateres at være ramt af datafejl.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)

L 26

1110

13.11.2019

15.11.2019

(Dog har de ændringer, der alene vedrører fordringer under inddrivelse i inddrivelsessystemet PSRM først ikrafttræden den 17. december 2019. Se bekendtgørelse nr. 1332 af 9. december 2019)

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 12 a til og med § 12 g blev indsat i gældsinddrivelsesloven.
 • § 12 a, § 12 b og § 12 e til og med § 12 g blev flyttet fra retsafgiftsloven og bekendtgørelse nr. 753 af 12. november 1990 om retsafgift for udlæg, der foretages efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., samt om oppebørsel af visse retsafgifter, således reglerne om retsafgift for restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeders udlægsforretninger blev placeret i gældsinddrivelsesloven.
 • § 12 c blev indsat, således pligten til at betale retsafgift for forretninger, hvor der foretages underretning i henhold til retsplejelovens § 493, stk. 1, indtræder, når restanceinddrivelsesmyndighedens pantefoged træffer bestemmelse om forretningens foretagelse.
 • § 12 d blev indsat, således skyldner først er forpligtet til at betale ny retsafgift, når afgiftspligten for den nye afgift indtræder mere end 3 måneder efter, at der for skyldneren sidst har været forpligtet til at betale retsafgift.

Derudover medførte loven følgende ændringer, som kun finder anvendelse for fordringer under inddrivelse i inddrivelsessystemet PSRM (Se bekendtgørelse nr. 1332 af 9. december 2019):

 • § 2, stk. 5 blev indføjet, således fordringshaveren skal tilbagekalde en fordring inklusive renter og opkrævningsgebyrer, hvis fordringshaveren ønsker at tilføje eller fjerne en eller flere skyldnere på en fordring, der allerede er overdraget til inddrivelse hos med henblik på at overdrage den til restanceinddrivelsesmyndigheden på ny med oplysninger om den eller de skyldnere, som fordringen fremover skal inddrives over for.
 • Overskriften før § 18 a blev nyaffattet: "Forældelse af fordringer under inddrivelse".
 • § 18 a, stk. 2 blev indsat, således et hovedkrav og dets tilhørende renter, der alle er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, udgør i relation til forældelse et fordringskompleks, hvor alle fordringer har samme forældelsesdato.
 • § 18, stk. 3 blev indsat, således der gælder en tillægsfrist på 6 måneder ved interne opskrivninger.
 • § 18 a, stk. 4 blev indsat, således forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse som udgangspunkt er 3 år.
 • § 18 a, stk. 2 blev til § 18 a, stk. 7.
 • § 18 a, stk. 8 og 9 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om, at inddrivelsen er stillet i bero, og at forældelsen af de fordringer, der fremgår af afgørelsen, er afbrudt med virkning fra afgørelsesdatoen.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, 11 og 17-20, og §§ 3-8 i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)

-

1332

09.12.2019

17.12.2019

Bekendtgørelsen § 1 ikraftssatte § 1, nr. 1, 11 og 17-20, og §§ 3-8 i lov nr. 1110 af 13. november 2019.

Bekendtgørelsen § 2 bestemmer, at § 1, nr. 1, 11 og 17-20 og §§ 3-8 i lov nr. 1110 af 13. november 2019 alene skal finde anvendelse for fordringer under inddrivelse i inddrivelsessystemet PSRM.

Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere)

L 21

1310

06.12.2019

01.01.2020

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • I § 10, stk. 3, 3. og 7. pkt. ændres »stk. 4« til: »stk. 5«, som konsekvensændring efter kildeskatteloven § 48 blev ændret.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.)

L 64 A

1574

27.12.2019

01.01.2020

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 1 B blev indsat, således kommunalt ejede forsyningsvirksomheder får muligheden for at vælge privat inddrivelse.
 • I § 4, stk. 1 blev indsat », jf. dog stk. 7« efter »rækkefølge«.
 • § 4, stk. 7 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndighedens krav på betaling af omkostninger til privat inkassator får forrang i dækningsrækkefølgen.
 • § 6 a blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden får mulighed for at pålægge skyldnere at betale restanceinddrivelsesmyndighedens rimelige omkostninger til udenretlig inddrivelse ved privat inkassator i udlandet.
 • § 18 d, stk. 2 blev ændret, således restanceinddrivelsesmyndighedens pligt til genoptagelse af egen drift også omfatter sager, hvor den frivillige betaling er sket til fordringshaver eller den, der på vegne af fordringshaver opkræver fordringen.
 • § 18 d, stk. 4 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden ikke stiller krav om tilbagebetaling af beløb betalt til ikke-statslige fordringshavere, hvis det i forbindelse med en genoptagelse efter stk. 1 eller 2 viser sig, at beløbet er inddrevet eller modtaget med urette.
 • § 18 e, 2. pkt. blev indsat, således forældelse i genoptagelsessager omfattet af § 18 d, stk. 2 dog tidligst kan indtræde, når der er gået 3 år fra den dag, hvor restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse blev truffet.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven (Ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse)

L 64 B

1575

27.12.2019

01.01.2020

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • § 5 b blev indsat, således der ikke længere er fradragsret for inddrivelsesrenter.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)

L 174

814

09.06.2020

01.07.2020

Loven har ført til følgende ændringer (ikke udtømmende):

 • § 2, stk. 3, 4.pkt. blev indsat, således det nu fremgår klart af loven, at gennemførelse af en sædvanlig rykkerprocedure ikke er en forudsætning for overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, medmindre andet følger af anden lovgivning.
 • § 2, stk. 4 blev nyafattet, således det nu fremgår klart af loven, at underretning ikke er en forudsætning for, at fordringer kan overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • § 18 a, stk. 1 blev ændret, således forældelsesfristen for fordringer, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, først begynder at løbe fra 20.11.2021.
 • § 18 a, stk. 10 blev indsat. Den indebærer, at skyldnerens forældelsesindsigelse skal fremsættes i forbindelse med klage over eller indsigelse imod det første forældelsesafbrydende skridt, der foretages af restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • § 18 i blev indsat. Den indebærer, at skyldnerens indsigelse om manglende gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure eller underretning om overdragelse til inddrivelse skal være modtaget skriftligt hos restanceinddrivelsesmyndigheden senest den 01. januar 2021, dog kan der ses bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

 

1332

16.06.2021

 

 

Lov nr. 1239 af 11. juni 2021 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvaltningsloven og dødsboskatteloven (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel af fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret modregning og håndtering af indbetalinger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl m.v.)

 

"Datalovpakke II"

 

1239

11.06-2021

01.07.2021

Loven har bl.a. ført til følgende ændringer:

·         Regler for overskydende beløb i PSRM som overføres til en korrektionspulje med henblik på modregning.

·         Lempelse af forvaltningsretlige krav til en afgørelse med særligt fokus på modregningsmeddelelser.

·         Mulighed for at undlade at modregne i særlige situationer.

·         Afskæring af muligheden for konneks modregning.

·         Mulighed for at afvise eller tilbagesende fordringer, hvis der er utilstrækkelig oplysning om den pågældende person.

·         Mulighed for at lade rentebeløb bortfalde.

 

Nedenfor fremgår skatteinddrivelsesloven med senere ændringer.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. ("skatteinddrivelsesloven")

-

 572

20.06.2001

 -

Lovbekendtgørelsen er en opsamling af lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 731 af 7. december 1988, lov nr. 396 af 13. juni 1990, lov nr. 1082 af 20. december 1995 og lov nr. 52 af 31. januar 2001. 

Lovbekendtgørelsen gælder for inddrivelse af skatter, afgifter, bøder og andre ydelser, der opkræves eller inddrives af det offentlige, som kan inddrives ved udlæg.

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)

L 113

430

06.06.2005

08.06.2005

Loven medførte følgende ændringer af skatteinddrivelsesloven:

 • Konsekvensændringer af § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 6, stk. 3, § 7, stk. 1, 1. pkt., § 7, stk. 3, § 8, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1, samt § 11, stk. 1, 2. pkt., og ophævning af § 2, § 10, stk. 2, og § 11, stk. 2 som følge af den administrative omlægning af inddrivelsen af offentlige krav.

Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)

L 95

252

30.03.2011

01.04.2011

Loven medførte følgende ændring af skatteinddrivelsesloven:

 • § 5, stk. 2 blev indføjet om pantefogedernes stedlige kompetence.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)

L 102

114

31.01.2017

02.02.2017

Loven medførte følgende ændringer af skatteinddrivelsesloven:

 • § 3, stk. 1, 2. pkt. blev indføjet, således den kommunale pantefogeds adgang til at foretage udlæg blev begrænset til udlæg i fast ejendom for krav, der på udlægstidspunktet er sikret ved lovbestemt panteret i den pågældende ejendom.
 • § 3, stk. 2, § 4, stk. 1, § 5, stk. 2 samt § 7, stk. 1, 1. pkt. blev ændret, således det blev præciseret, at disse regler alene gælder for restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeder. Loven angik ‘nye’ kommunale pantefogeders foretagelse af udlæg i fast ejendom for krav med lovbestemt pant.

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)

L 149 B

670 

08.06.2017

01.07.2017

Loven medførte følgende ændring af skatteinddrivelsesloven:

 • § 7, stk. 4 blev ophævet som en konsekvens af ændring af retsplejeloven § 495, stk. 1, 2. pkt. om foretagelse af udlæg på fogedkontoret i fast ejendom på grundlag af pantesikrede krav, selv om skyldneren ikke er til stede.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)

L 226

551

29.05.2018

01.06.2018

Loven medførte følgende ændringer af skatteinddrivelsesloven:

 • § 5, stk. 1, 2. pkt., § 5, stk. 2 og § 5, stk. 4 blev indsat, således tilsigelser med en forkyndelse fremadrettet skal indeholde oplysninger om fordringshaver, fordringstype, fordringens modtagelsesdato hos restanceinddrivelsesmyndigheden og de oplysninger, der i øvrigt er relevante for at beskrive fordringen (periode eller stiftelsesdato).

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)

L 174

814

09.06.2020

01.07.2020

 • § 5, stk. 2 blev ændret, således »fordringens modtagelsesdato« blev ændret: »at fordringen er under inddrivelse«.

Lovbekendtgørelse om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

 

322

01.03.2021

 

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om fremgangsmåde ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 20.juni 2001, med de ændringer, der følger af § 13 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 1 i lov nr. 252 af 30. marts 2011, § 2 i lov nr. 114 af 31. januar 2017, § 5 i lov nr. 670 af 8. juni 2017, § 10 i lov nr. 551 af 29. maj 2018 og § 4 i lov nr. 814 af 9. juni 2020.

Nedenfor fremgår opkrævnings- og inddrivelsesloven.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer (OIL) ("opkrævnings- og inddrivelsesloven")

-

48

12.01.2015

-

Lovbekendtgørelsen er en opsamling af lov nr. 429 af 6. juni 2005, om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer med de ændringer, som følger af lov nr. 307 af 19. april 2006, lov nr. 404 af 8. maj 2006, lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 639 af 12. juni 2013. 

Lovbekendtgørelsens afsnit 1 til 4 er ophævet ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 med virkning fra 1. januar 2009 og er efterfølgende erstattet af Gældsinddrivelsesloven. Lovbekendtgørelsens afsnit 5 om ikrafttrædelses-, overgangs- og delingsbestemmelser er dog ikke ophævet og gælder derfor stadigvæk.

Nedenfor fremgår skatteforvaltningsloven.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven ("Skatteforvaltningsloven")

-

635

13.05.2020

-

Lovbekendtgørelsen er en opsamling af lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, med de ændringer, der følger af § 23 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 7 i lov nr. 278 af 17. april 2018, § 12 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, § 6 i lov nr. 1726 af 27. december 2018, § 1, nr. 3-6, 19 og 23, i lov nr. 1125 af 19. november 2019, § 6 i lov nr. 1577 af 27. december 2019, § 5 i lov nr. 1580 af 27. december 2019, § 1 i lov nr. 1581 af 27. december 2019 og § 2 i lov nr. 1589 af 27. december 2019.

Lovbekendtgørelsen sætter rammerne for Skatteforvaltningens organisation, formelle kompetence og sagsbehandling mv. 

Lovbekendtgørelsen er senere ændret ved, at lovændringerne der følger af § 1, nr. 1, 2, 7-18 og 20-22, i lov nr. 1125 af 19. november 2019 om ændring af skatteforvaltningsloven, er trådt i kraft den 1. juli 2020 og ved lov nr. 1061 af 30. juni 2020.

Nedenfor fremgår relevante ændringslove og bekendtgørelser.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Lov om ændring af forskellige love. (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)

L 149

431

06.06.2005

01.11.2005

Loven er en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen. Ændringsloven indfører blandt andet forenkling af reglerne for lønindeholdelse og betalingsevnevurderinger samt harmonisering af regler om eftergivelse og henstand.

Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) med senere ændringer

L 21

1336

19.12.2008

01.01.2009

Loven er sammen med det samtidig fremsatte lovforslag om Gældsinddrivelsesloven sidste del af en række regelforenklinger vedrørende inddrivelse som følge af kommunalreformen.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4 i lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)

-

505

25.05.2011

01.06.2011

Bekendtgørelsen omhandler blandt andet ikrafttræden af § 4 i lov nr. 252 af 30. marts 2011 om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige).

Bekendtgørelsen vedrører ikrafttrædelse af reglerne om dækningsrækkefølge i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister f.s.v. angik lønindeholdelse.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og visse bestemmelser i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

-

937

04.07.2013

01.08.2013

Bekendtgørelsen omhandler blandt andet ikrafttræden af §§ 4-7 i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.