Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.G.3.2.3.3.5 Aktier, anparter og andelsbeviser med flere

Indhold

Dette afsnit beskriver typer af aktier, anparter, andelsbeviser med flere., og hvilke afkast, der skal medregnes i beskatningsgrundlaget. Endvidere beskriver afsnittet, hvordan afkast af likvidationsprovenu fra aktieselskaber mv. skal medregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Definition på aktie
  • Definition på anpart
  • Definition på andelsbevis
  • Definition på tegningsret 
  • Regel 
  • Likvidationsprovenu.

Definition på aktie

En aktie kan defineres som et ejerandel i et aktieselskab, der har visse tilknyttede rettigheder.

Definition på anpart

En anpart kan defineres som en ejerandel i et anpartsselskab, der har visse tilknyttede rettigheder. Anparter kan som udgangspunkt frit overdrages og pantsættes, men kan ikke omsættes på børsen.

Definition på andelsbevis

Et andelsbevis kan defineres som et ejerandelsbevis i et andelsselskab. Selskabet har ofte et kooperativt tilsnit.

Definition på tegningsret

En tegningsret er den ret, der gives et selskabs aktionærer til at tegne nye aktier i forbindelse med udvidelse af et selskabs aktiekapital. Ved afgørelsen af, hvorvidt en given option må kvalificeres som en købe- eller en tegningsret, er det efter ny praksis efter KGL (kursgevinstloven) afgørende, hvem der har mulighed for at bestemme, hvorledes aftalen skal opfyldes. Såfremt indehaveren af optionen kan kræve sig fyldestgjort med nyudstedte aktier, vil der være tale om en tegningsret.

Warrant

Begrebet warrant bruges i flere betydninger og kan vedrøre aktiver som fx

En warrant kan både være en ret til at købe (eller sælge) allerede udstedte aktier eller til at tegne nye aktier.

Det vil sige, at forskellen på en tegningsret og en warrant er, at en tegningsret alene er en ret til nytegning af aktier.

Regel

Afkast af aktier, anparter og andelsbeviser skal medregnes i beskatningsgrundlaget efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 3, 6 og 7 herunder af udbytte, gevinst eller tab på aktien, anparten eller andelen.

Til udbytte medregnes som udgangspunkt alt, hvad der udloddes til aktionærerne. Udbytte beskattes i det år, der erhverves ret til det. Der erhverves ret til udbytte, når dette er deklareret på generalforsamlingen.

Gevinst og tab medregnes til beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet. Det vil sige såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 15, stk. 3. Gevinst eller tab på tegningsretter og andre rettigheder på aktier er ligeledes omfattet. Se også afsnit C.G.3.2.2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet (PAL § 15, stk. 3 og 4) om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

Kurtage kan medregnes ved opgørelsen af gevinst og tab, således at købsprisen kan tillægges kurtage, og kurtagen kan fratrækkes salgssummen.

Annullerede egne aktier skal ikke indgå ved selskabets opgørelse af fortjeneste og tab efter lagerprincippet, se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 15, stk. 5. Se også afsnit C.G.3.2.3.5 Annullering af egne aktier (PAL § 15, stk. 5) om annullering af egne aktier.

Likvidationsprovenu 

Gevinst eller tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber og investeringsforeninger mv. skal medregnes til beskatningsgrundlaget. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 3, 6 og 7.

Likvidationsprovenu, der udloddes

  • forud for det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, behandles som udbytte.
  • i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, anses som salgssum.

Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 15, stk. 3, 6. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.