Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.9.4 Prioriteringsreglen

I følge FBL (fondsbeskatningsloven) § 6, skal skattefrie indtægter omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2 og FBL (fondsbeskatningsloven) § 10 anses for uddelt eller hensat før nogen del af den skattepligtige indkomst. Dette indebærer, at fonde mv. og foreninger ved indkomstopgørelsen kun kan foretage fradrag for uddelinger og hensættelser efter FBL (fondsbeskatningsloven) §§ 4 og 5, i det omfang disse uddelinger mv. tilsammen overstiger de nævnte skattefritagne indtægtsarter.

 

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at fonden eller foreningen ikke foretager opsparing på grundlag af skattefrie indtægter, medens de fradragsberettigede dispositioner alene foretages på grundlag af skattepligtig indkomst

For arbejdsmarkedssammenslutninger, der er omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 3, gælder en tilsvarende prioriteringsregel for så vidt angår indtægter, der ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 8, stk. 3 eller § 10. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 9, stk. 2, der henviser til FBL (fondsbeskatningsloven) § 6.

Prioriteringsreglen omfatter kun indtægter, der ikke medregnes til den skattepligtige indkomst efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2, FBL (fondsbeskatningsloven) § 8, stk. 3, og FBL (fondsbeskatningsloven) § 10, dvs bundfradraget og helt eller delvist skattefritagne datterselskabsudbytter.

 Aktieavancer, der er skattefri efter aktieavancebeskatningslovens § 8, dvs. datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og skattefri porteføljeaktier, omfattes heller ikke af prioriteringsreglen. Det samme gælder gaver, der ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 3 og ikke-erhvervsmæssige kontingenter mv., der tilfalder arbejdsmarkedssammenslutninger. Disse skattefritagne indtægter skal derfor ikke anses for uddelt før nogen anden del af indkomsten. Det er desuden kun fradrag efter FBL (fondsbeskatningsloven) §§ 4 og 5, der skal reduceres med de nævnte skattefri indtægter. Fradrag for driftsomkostninger og fremført underskud skal derimod ikke reduceres.

Ved lov nr. 1836 af 12. august 2020, som træder i kraft fra og med indkomståret 2021 er prioriteringsreglen justeres for så vidt angår aktier i en erhvervsvirksomhed som er overdraget til fonden, og hvor saldoen for stifterskat endnu ikke er nedbragt til 0 kr. Det følger således af FBL (fondsbeskatningsloven) § 6, stk. 2, 1. pkt., at ved afståelse af aktier, der er erhvervet ved anvendelse af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 35 C-35 F, skal prioriteringsreglen finde tilsvarende anvendelse, når gevinsten i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 8 ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og der i det pågældende år er eller har været en positiv saldo for stifterskat.

Det følger af FBL (fondsbeskatningsloven) § 6, stk. 2, 2. pkt., at den skattefri gevinst ved aktieafståelsen opgøres efter reglerne i § 35 D, stk. 2. Bestemmelsen indebærer, at skattefri aktieavancer bliver omfattet af prioriteringsreglen, således at også skattefri aktieavancer skal udloddes til almennyttige formål, før der er fradrag for sådanne udlodninger. Hermed sikres det, at fonde med almennyttige uddelingsformål kan foretage afdrag på stifterskatten ved at anvende de oppebårne avancer/udbytter til uddelinger/hensættelser til almennyttige formål.

Det følger af FBL (fondsbeskatningsloven) 6, stk. 2, 3. pkt., at ved anvendelsen af stk. 1 anses uddelinger og hensættelser for fortrinsvis at hidrøre fra gevinst ved afståelse eller udbytte af aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 35 C-35 F. Bestemmelsen indebærer, at de pågældende uddelinger og hensættelser ikke vil være fradragsberettigede ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst. Derimod vil stifterskatten blive nedbragt med skatteværdien af uddelingerne og hensættelserne beregnet med skatteprocenten for fonden (aktuelt 22 pct.). Bestemmelserne indebærer, at fonden opnår fradragsret for de pågældende uddelinger og hensættelser i form af nedbringelse af stifterskatten ved at uddele gevinster og udbytter af aktier, der er erhvervet efter de foreslåede regler. Der er dog ikke samtidig fradragsret for uddelingerne og hensættelserne efter FBL (fondsbeskatningsloven) §§ 4 og 5. 

Medfører prioriteringsreglen, at der ikke er fradragsret for en hensættelse efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 3, eller er fradraget begrænset, skal der ikke foretages efterbeskatning af denne del af hensættelsen. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 5, sidste pkt.

Der skal tages højde for prioriteringsreglen ved opgørelse af et fradragsberettiget nettokurstab efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2, 4. pkt. Se eksempelvis TfS 1992, 409 DEP, hvor departementet udtalte, at efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2, 4. pkt., kan fonde fremføre et fradragsberettiget nettokurstab. Det er en betingelse, at indkomsten, efter at der er foretaget fradrag efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4 for uddelinger og hensættelser, udviser underskud, og at underskuddet helt eller delvis kommer fra det fradragsberettigede nettokurstab. Der skal ved opgørelsen af underskuddet efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2, 4. pkt., foretages fradrag for de nævnte uddelinger og hensættelser reduceret med bundfradraget og med eventuelle skattefri udbytteindtægter. De skattefri indtægter må primært anses for medgået til uddelinger og hensættelser.

Se også

Se afsnit C.D.9.6.5 Fremførsel af underskud om opgørelse af underskud, der kan fremføres.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.