Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.9.3.2 Fonde - konsolideringsfradrag efter FBL § 5, stk. 1

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan og hvornår fonde mv. kan få konsolideringsfradrag efter den almindelige konsolideringsbestemmelse i FBL (fondsbeskatningsloven) § 5, stk. 1 om foretagne uddelinger.

Afsnittet indeholder:

  • Beregning af fradraget
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Beregning af fradraget

Fonde mv. kan foretage fradrag for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen med 4 pct. af de uddelinger, der i indkomståret er foretaget til at fyldestgøre almennyttige eller almenvelgørende formål efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 1. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 5, stk. 1.

Beregningen af størrelsen af fradraget efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 5, stk. 1, sker kun på grundlag af de faktiske uddelinger, der i løbet af indkomståret er foretaget efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 1. Hensættelser til fremtidige uddelinger efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 3, kan derimod først give ret til konsolideringsfradrag i det indkomstår, hvori hensættelserne uddeles.

Ved lov nr. 651 af 8. juni 2016 er konsolideringsfradraget i FBL § 5, stk. 1, nedsat fra 25 pct. til 4 pct. Loven har som udgangspunkt virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2016. For indkomstår, der begynder tidligere end den 1. januar 2016, beregnes 25 pct.'s konsolideringsfradrag for almennyttige uddelinger, der er foretaget til og med den 19. november 2015. For uddelinger foretaget efter den 19. november 2015 udgør fradraget 4 pct. Som alternativ kan konsolideringsfradraget for det sidste af disse tidligere indkomstår, der påbegynder tidligere end den 1. januar 2016, kan fonden fradrage et beløb, der svarer til 25 pct. af almennyttige uddelinger, der er foretaget i indkomståret 2014.

Ved selvangivelsen skal fonde, der er omfattet af bekendtgørelse om krav til det skattemæssige regnskab mv. for større virksomheder, dvs. fonde med en nettoomsætning for det pågældende indkomstår på mere end 100 mio. kr., efter § 28 anføre beregningsgrundlaget for konsolideringsfradraget. Et tilsvarende krav stilles ikke i bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre virksomheder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2007.907.LSR

Landsskatteretten afgjorde, at en fond kun kunne opnå konsolideringsfradrag på grundlag af beløb, der blev anset som en almennyttig uddeling.

TfS 1991, 572 LSR

En hjælpefond for personalet i en virksomhed havde foretaget hensættelse til at afholde udgifter ved en fest i anledning af fondens 25 års jubilæum samt til at afholde julefrokost. Landsskatteretten fandt, at der ikke var tale om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Afholdelse af en jubilæumsfest og en julefrokost for personalet på en virksomhed måtte snarere anses som personalegoder for personalet. Fonden kunne derfor ikke foretage fradrag for hensættelserne.

Vedrører adgangen til at foretage fradrag for vedtægtsbestemte uddelinger, som er ophævet ved lov nr. 473 af 17. maj 2017.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.