Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.5.4.4 Kursgevinster

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af kursgevinster og -tab for fonde omfattet af fondsbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fordringer på koncernforbundne selskaber
  • Gæld
  • Uddeling af nettokursgevinster og aktieavancer
  • Nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven.

Regel

Fonde mv. er generelt skattepligtige af gevinster og tab på fordringer og gæld. Dette gælder også fordringer og gæld i fremmed valuta. Se KGL (kursgevinstloven) § 2.

Beskatning af kursgevinst og -tab følger de regler, der gælder for selskaber. Se afsnit C.B.1.3 Selskabers fordringer og gæld om selskabers fordringer og gæld.

Erhvervsdrivende fondes gevinster og tab på fordringer, herunder obligationer, medregnes i lighed med hvad der gælder for kapitalselskaber efter et såkaldt lagerprincip. Det indebærer, at gevinst og tab opgøres ud fra fordringens handelsværdi ved indkomstårets udgang med fradrag af værdien ved årets begyndelse. Lagerprincippet indebærer, at også ikke-realiserede gevinster og tab bliver beskattet, hvilket påvirker fondens likviditet. Da der ikke kan ske tilbagebetaling af tidligere års skattebetalinger, hvis der er underskud i senere år, kan der blive tale om en permanent skatteudgift af en indkomst, som aldrig realiseres.

Konvertible obligationer omfattes ikke af kursgevinstloven men af aktieavancebeskatningsloven. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 1, stk. 3.

Fordringer på koncernforbundne selskaber

Gevinst på fordringer på koncernforbundne selskaber er skattepligtige, Se KGL (kursgevinstloven) § 2.

Tab på fordringer på koncernforbundne selskaber kan ikke fradrages. Se KGL (kursgevinstloven) § 4.

Koncernforbundne selskaber mv. er

  • en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hvert selskab, eller
  • en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Se KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2, nr. 3 og 4.

Hvis kreditors fradragsret er omfattet af denne begrænsning, skal debitor ikke medregne den modsvarende gevinst på sin gæld. Dette gælder dog ikke ved eftergivelse af gæld, i det omfang gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen. I disse tilfælde sker der beskatning af den del af gældseftergivelsen, som udgør forskellen mellem gældens aktuelle værdi og det beløb, hvortil gælden nedskrives. Se KGL (kursgevinstloven) § 8.

Gæld

Der er ikke skattepligt af gevinst på gæld, som opstår ved tvangsakkord eller aftale om en samlet ordning mellem en fond mv. og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af gælden (frivillig akkord). Se KGL (kursgevinstloven) § 24. Dette gælder dog ikke i det omfang, gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor.

Se afsnit C.B.1 Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven om kursgevinstloven.

Uddeling af nettokursgevinster og aktieavancer

Erhvervsdrivende fonde har altid haft mulighed for at uddele kursgevinster.

Efter FL § 9, stk. 2 har også ikke-erhvervsdrivende fonde adgang til at uddele nettokursgevinster. Baggrunden for bestemmelsen er blandt andet, at ikke-erhvervsdrivende fonde ikke tidligere havde mulighed for at uddele de kursgevinster, der knyttede sig til den bundne kapital. Fondene kunne således ikke ad denne vej minimere kursgevinstbeskatningen.

Både de erhvervsdrivende og de ikke-erhvervsdrivende fonde har således mulighed for at minimere kursgevinstbeskatningen mv. via fradragsberettigede uddelinger.

Fra og med indkomståret 2010 er FL § 9, stk. 2 udvidet til at gælde aktiver svarende til det foregående regnskabsårs nettokursgevinster, som efter reglerne i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Fonden kan få fradrag for uddeling af nettokursgevinsten mv., uanset at gevinsten først kan opgøres beløbsmæssigt efter indkomstårets udgang. Det er dog en betingelse, at fonden ved den foretagne uddeling må anses for endeligt at have forpligtet sig til uddeling. Se afsnit C.D.9.9 Uddelinger og hensættelser om uddelinger.

Nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven

Se afsnit C.D.9.6.5 Fremførsel af underskud om fremførsel af underskud. Her er det beskrevet, hvorledes nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven i visse situationer kan føre til, at der kan opgøres et underskud som følge af uddelinger, der kan fremføres til modregning i den endelige skattepligtige indkomst. Se også FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2, 4. og 5. pkt.

Bemærk

Ved opgørelsen af det fradragsberettigede nettotab skal der tages højde for prioriteringsreglen i FBL (fondsbeskatningsloven) § 6. Se TfS 1992, 409 DEP, som er omtalt i afsnit C.D.9.6.5 Fremførsel af underskud om fremførsel af underskud.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.