Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.2.2 Skattepligtens ophør

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for beskatning ved ophør, fx ved likvidation, fusion eller konkurs mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Anmeldelse
  • Fusion
  • Flytning af ledelsens sæde
  • Konkurs
  • Tvangsopløsning af erhvervsdrivende fond.

Regel

Skattepligt efter fondsbeskatningsloven ophører på det tidspunkt, hvor fonden eller foreningen opløses. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 1, der henviser til SEL (selskabsskatteloven) § 5. Skattepligten fortsætter således uden ændringer i den periode, hvor fonden eller foreningen er under opløsning. 

Der sker derfor ikke overgang i beskatningsform (ændring af beskatningsparagraf) i opløsningsperioden, hvis kapitalen i en fond som følge af uddelinger kommer under 1 mio. kr. Dette gælder, uanset om grænsen på 1 mio .kr. passeres i ophørsåret eller i årene forud for ophørsåret. 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en fond under likvidation foretages således efter de sædvanlige regler for opgørelse af skattepligtig indkomst i selskaber med de undtagelser, der følger af fondsbeskatningslovens regler. 

Fondens ophør efter fondsbeskatningslovens § 2, stk. 1, sidestilles med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos fonden på tidspunktet for overgangen. Se selskabsskattelovens § 5, stk. 4.

Opløsning af fonde skal ske i overensstemmelse med FL §§ 32 og 33 eller EFL §§ 89 og 90. Opløsning af en fond kræver fondsmyndighedens samtykke.

Se afsnit C.D.1.5.1.2 Likvidation af aktie- og anpartsselskaber om likvidation af aktie- og anpartsselskaber.

Anmeldelse

Inden en måned efter opløsningen, overgangen eller undtagelsen skal der indgives anmeldelse herom til Skattestyrelsen. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 3.

De samme regler gælder, hvis en faglig forening opløses eller overgår til skattefri virksomhed.

Fusion

En sammenlægning af fonde kan gennemføres efter reglerne i FL § 32 eller EFL §§ 89. I EFL kapitel 11, §§91-106, er der fastsat regler for fusion af erhvervsdrivende fonde.

Skattemæssigt kan en fusion vælges at være skattepligtig eller skattefri. Se afsnit C.D.5 Fusioner og omdannelser om virkningen af, om en fusion er skattepligtig eller skattefri.

Skattefri fusion af fonde mv. kan ske i de situationer, der er nævnt i FUSL § 14c, hvis der er civilretlig hjemmel til at fonde kan fusionere uden likvidation af den indskydende fond. 

Se afsnit C.D.9.8 Fusion, sambeskatning mv. om fusion, sambeskatning mv.

Flytning af ledelsens sæde

Hvis ledelsens sæde i en udenlandsk fond flytter her til landet, og en fond derfor bliver skattepligtig til Danmark efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 4, gælder bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 4 A. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 5. Se også afsnit C.D.9.1.5.2 Udenlandske fonde og andre selvejende institutioner, hvis ledelse har sæde her i landet om ledelsens sæde.

Aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, anses efter SEL (selskabsskatteloven) § 4 A, stk. 1, for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet.

Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til den faktiske anskaffelsessum, og de anses for afskrevet maksimalt efter danske regler indtil tilflytningstidspunktet. Ved beregningen af afskrivningerne indtil tilflytningstidspunktet anvendes de danske afskrivningsregler på dette tidspunkt. Se SEL (selskabsskatteloven) § 4 A, stk. 2.

Ophører skattepligten, fordi ledelsens sæde flyttes til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal der ske likvidationsbeskatning. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 7 og afsnit C.D.9.1.5.2 Udenlandske fonde og andre selvejende institutioner, hvis ledelse har sæde her i landet om ophør af skattepligt.

En dansk fond kan ikke flytte ledelsens sæde til udlandet. Skattepligten af fonden bygger på, at fonden er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven uden vilkår.

Konkurs

Fonde og foreninger mv. under konkurs er ikke skattepligtige af konkursindkomsten, medmindre der træffes beslutning om skattepligt. Se KKSL (konkursskatteloven) § 2. Overgang til skattefrihed af konkursindkomsten er ikke en overgang som nævnt i SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 4. Det betyder, at der ikke skal ske ophørsbeskatning. Se C.D.1.5.1.5 Opløsning ved konkurs om opløsning ved konkurs. 

Tvangsopløsning af erhvervsdrivende fond

I henhold til erhvervsfondsloven har fondsmyndigheden mulighed for at bede skifteretten om at opløse en fond. Se EFL §§ 89 og 107-123 om opløsning, rekonstruktion og konkurs af erhvervsdrivende fonde.

Denne bestemmelse kan anvendes, hvis

  • Fonden ikke har en lovlig bestyrelse eller revisor, og det ikke er muligt at udpege en ny bestyrelse eller revisor
  • Fonden ikke har det hjemsted, der fremgår af loven eller vedtægterne
  • Opløsning ikke bliver vedtaget i tilfælde, hvor fonden har tabt mere end halvdelen af grundkapitalen
  • Fonden ikke rettidigt indsender årsrapport mv. til Erhvervsstyrelsen.

I tvangsopløsningsperioden gælder de samme regler, som hvis fonden var under likvidation.

Se også

Se afsnit C.D.1.5.1.2 Likvidation af aktie- og anpartsselskaber om likvidation af aktie- og anpartsselskaber.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.