Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.9.3.5 Hel eller delsalg af fast ejendom

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan andelsboligforeninger skal opgøre den skattepligtige avance ved hel eller delvis afståelse af foreningens ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Salg af ejendom
  • Delsalg
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre.

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.1.5 Salg af formuegoder om skattepligten ved salg af formuegoder for de foreninger, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Salg af ejendom

En andelsboligforening skal medregne gevinst og tab ved salg af aktiver, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Dette betyder i praksis, at mange andelsboligforeninger er skattepligtige af fortjenesten ved salg af foreningens ejendom.

Baggrunden er, at mange andelsboligforeninger har udlejet lejligheder til ikke-medlemmer, og at der i den forbindelse er tale om erhvervsmæssig virksomhed.  Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4, der handler om, hvad der forstås ved erhvervsmæssig virksomhed. Det fremgår af bestemmelsen, at der ved erhvervsmæssig virksomhed blandt andet forstås udlejning af fast ejendom.

Når lejlighederne anvendes af andelshaverne, er der ikke tale om erhvervsmæssig virksomhed. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5. Det fremgår af bestemmelsen, at overskud , der er indvundet ved leverance til medlemmerne, ikke anses for at være erhvervsmæssig.

Beskatningen af fortjenesten ved salget af ejendommen skal ske efter ejendomsavancebeskatningsloven. 

Det er kun den del af avancen, der svarer til forholdet mellem den erhvervsmæssigt anvendte og den ikke-erhvervsmæssig anvendte del af ejendommen, som er skattepligtig. 

Ved opgørelsen skal kun medtages de lejligheder, som er overgået til andelsbasis efter ikrafttrædelsen af LOV nr. 374 af 18/5/1994 om ændring af forskellige skattelove, dvs. efter den 18. maj 1994.

Se også

Se afsnit C.D.8.9.3.6 Overgang fra udlejet til anvendt af andelshaver om, hvordan avancen skal opgøres.

Delsalg

I SKM2007.462.LSR er en andelsboligforenings salg af loftetagen anset for at være en delafståelse af ejendommen. Der var tale om en loftetage, der ikke var selvstændigt matrikuleret.

Skatterådet udtalte i forbindelse med sagen, at det var uden betydning for afgørelsen, om der var tale om en vertikal eller horisontal afståelse. Da ejendommen havde været og rent faktisk blev anvendt erhvervsmæssigt, ville en forholdsmæssig del af avancen skulle beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Det var i den forbindelse ikke afgørende, at den del af ejendommen, som skulle afhændes, ikke blev anvendt erhvervsmæssigt, men derimod at ejendommen som sådan havde været anvendt erhvervsmæssigt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2007.462.LSR

En andelsboligforening ville afstå en loftetage. Etagen var ikke selvstændigt matrikuleret. Landsskatteretten anså afståelsen for at være en delafståelse af ejendommen. En del af ejendommen havde været udlejet til ikke-andelshavere, og en forholdsmæssig andel af avancen skulle derfor beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Delsalg.

Landsskatteretten stadfæstede SKM2007.30.SR

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.