Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.9.3.2 Renter

Indhold

Dette afsnit beskriver skattepligten af renter, der vedrører en andelsboligforening.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.1.2.4 Særlige indtægtsarter - overskudsandele, indtægt af fast ejendom, tilskud, renter og udbytte om skattepligten af særlige indtægtsarter for foreninger mv., der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Renteudgifter

En andelsboligforening er kun skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Til gengæld har andelsboligforeningen kun fradrag for de udgifter, herunder renteudgifter, som vedrører erhvervsmæssig indkomst. Se SEL (selskabsskatteloven) § 9, stk. 1, 1. pkt. 

En andelsboligforening, der kun har indkomst ved udlejning af sin ejendom til andelshaverne, har ingen erhvervsmæssig indkomst. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5. I den situation kan foreningen ikke opnå fradrag for renter på lån, der er optaget til fx køb af ejendommen eller forbedring/renovering af ejendommen. 

Anderledes, hvis foreningen også udlejer til ikke-andelshavere. I den situation kan andelsboligforeningen fradrage en forholdsmæssig andel af renteudgifterne.

I den boligafgift, som andelsboligforeningerne opkræver hos de enkelte andelshavere, indgår beløb til at dække andelsboligforeningens afdrag på gælden og de betalte renter. Da andelsboligforeningernes medlemmer ikke hæfter for andelsboligforeningens lån, har andelshaverne heller ikke fradrag for den del af renteudgifterne, som indgår i boligafgiften.

Renteindtægter

Der er en række afgørelser om andelshavere, der optager lån hos andelsboligforeningen og anvender lånet til ekstraordinært indskud i foreningen. I skattemæssig sammenhæng anerkendes lånene, hvis der er tale om reelle gældsforhold. Se afsnit C.D.8.9.3.3 Lån til ekstraordinære indskud om denne praksis

Andelsboligforeningen skal ikke beskattes af renteindtægterne, da der er tale om indtægter fra andelshaverne. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.