Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.9.2 Grundejerforening

Indhold

Afsnittet beskriver grundejerforeningers skattemæssige status.

Afsnittet indeholder:

  • Civilretligt
  • Skatteretligt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.1 Opgørelsen af den skattepligtige indkomst om opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de foreninger mv., der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Civilretligt

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et område - som regel med medlemspligt. Formålet med foreningen er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser fx i forbindelse med byggemodning, fællesarealer eller andet.

Skatteretligt

Grundejerforeninger anses normalt for at være selvstændige skattesubjekter omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.  Det følger blandt andet af Højesterets dom i UfR 1979, 469 HRD.

I dommen havde en grundejerforening optaget et byggemodningslån i en bank. Foreningen havde 261 medlemmer, der alle var parcelejere. Efter vedtægterne skulle medlemmerne betale et årligt bidrag på 3000 kr. til grundejerforeningen til at dække en forholdsmæssig andel af grundejerforeningens udgifter på banklånet. Hvis et medlem misligholdt sin forpligtelse, kunne grundejerforeningen kræve hele medlemmets andel indbetalt. Højesteret fandt, at medlemmerne ikke over for banken havde en direkte forpligtelse til at betale sin andel af banklånet.  Der påhvilede derimod medlemmerne en aktuel gæld over for grundejerforeningen, og medlemmerne kunne på den baggrund opnå fradrag for den del af bidraget, der var rente. 

Det kan udledes af dommen, at grundejerforeningen blev anset for at være et selvstændigt skattesubjekt omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Det anføres således ikke i dommen, at foreningen kun har optrådt som befuldmægtiget for de enkelte grundejere. Det er således foreningen som sådan, der optager og hæfter for lånet over for banken, mens de enkelte grundejere alene hæfter over for foreningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteret

UfR 1979, 469 HRD

En grundejerforening havde optaget et byggemodningslån i banken. Der påhvilede ikke medlemmerne en direkte forpligtelse over for banken, men medlemmerne hæftede alene over for foreningen.

Selvstændigt skattesubjekt.

 

   
   
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.